Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark en haar effecten

Op veler verzoek behandelen we op deze pagina het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. We doen dat aan de hand van zes vragen.

Hoe ziet het park er nu uit?

Het park is gelegen in de Professorenwijk-Oost, tussen de Van Vollenhovenkade en de Kanaalweg. Het park bestaat voor ongeveer de helft uit een sportpark waar LHC Roomburg hockeyt en TV Roomburg tennist. De andere helft bestaat uit een populair groen park met een vijver, bomen, heesters, gazons en een trapveldje. Hier zijn ook speeltuin de Speelschans en BSO ’t Kasteel zijn gevestigd.

In de directe omgeving staan veel appartementsgebouwen, drie basisscholen en twee locaties voor buitenschoolse opvang (BSO). Tevens is de bouw van een dubbele gymzaal gepland. Op de kaart zijn de huidige inrichtingen voor auto’s met pijlen aangegeven.

Bij de school liggen 2 percelen met bouwbestemming. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten hier niet te bouwen, waarschijnlijk anticiperend op het inrichtingsvoorstel.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Wat houdt het inrichtingsvoorstel in?

Het inrichtingsvoorstel houdt in dat in het groene park ter hoogte van speeltuin en trapveldje een plastic hockeyveld van 6.000 m2 komt. Hieromheen komen hoge hekken en lichtmasten. Hiervoor moet de speeltuin verhuizen richting de vijver. Voor dit plan moeten 67 volwassen bomen worden gekapt en gaat een groot deel van de houtwal verloren. In een poging het verloren gegane groen te compenseren wordt de Van Vollenhovenkade ter hoogte van de school afgesloten. Hier komt een fietspad en groen. Op het schoolplein komen parkeerterreinen, een nieuw trapveldje (ASM-veld), een Jongeren OntmoetingsPlek (JOP) en een Tiny Forest. Het groenbeheer zal worden aangepast en in een deel van het park komen extra bomen (die er 30 jaar over zullen doen om volwassen te worden). Hoewel er compensatie is gaan er toch duizenden vierkante meters groen verloren. In het oorspronkelijke plan was ook een nieuwe hockeykantine annex theehuis gepland maar dat is gesneuveld in de raad vanwege de kosten. Tot slot is er een tweede verkeersafsluiting voor auto’s gepland bij het Van Vollenhovenplein.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Wat zijn de effecten van het inrichtingsvoorstel?

De effecten van het plan en tevens onze voornaamste bezwaarpunten zijn:

 1. Verlies van openbaar groen
  Er gaan duizenden vierkante meters openbaar groen verloren
 2. Achteruitgang van de biodiversiteit
  Volgens gerenommeerde biologen gaat de biodiversiteit achteruit. Zie hiervoor het rapport Het inrichtingsplan van het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit
 3. Toename van hittestress
  Het plastic veld van 6.000 m2 veroorzaakt meer hittestress. Lees onze eerder bijdrage Kunstgras en hittestress.
 4. Achteruitgang van de ongestoorde parkbeleving
  Door het plaatsen van een hockeyveld met hoge hekken, lichtmasten en geluidsoverlast midden in het park wordt het park een stuk minder aantrekkelijk voor bezoekers. Lees meer in onze FAQ: Wat zijn de gevolgen voor de groene parkbeleving?
 5. Overlast voor de buurt
  Deze veroorzaakt de gemeente met twee wegafsluitingen op plekken waarlangs dagelijks 2.000 leerlingen worden gebracht en gehaald per fiets en auto.
  Daarnaast zal er hinderlijke lichtinval van lichtmasten en geluidsoverlast zijn voor omwonenden

Wat zijn de kosten?

De investeringskosten van het plan bedragen 5,9 miljoen euro in zijn oorspronkelijke vorm, waarvan 0,8 miljoen voor de aanleg van het vierde hockeyveld, 1,5 miljoen voor een nieuwe hockeykantine annex theehuis en 3,6 miljoen voor het verzachten van de negatieve effecten van het plan (de “gevolgschade”). Tijdens de behandeling in de raad is de nieuwe hockeykantine annex theehuis gesneuveld. Hierdoor zal het plan 1,5 miljoen euro goedkoper uitvallen. Toch blijven de resterende kosten buitensporig hoog: 4,4 miljoen om dit vierde hockeyveld mogelijk te maken, bestaande uit 0,8 miljoen rechtstreekse kosten voor de aanleg van een veld en 3,6 miljoen gevolgschade. Daarom wordt ook wel gesproken van het duurste hockeyveld van Nederland. Voor het financieren van dit plan zijn extra bezuinigingen nodig op de gemeentelijke begroting: een flinke tegenvaller in coronatijd. Lees er meer over in onze FAQ Hoe zit het met de kosten van het plan?

Is het plan nodig?

De grote driver voor het plan is de wens van de hockeyclub en de gemeente om in het park uit te breiden. Is dit eigenlijk wel nodig? Zijn nut en noodzaak goed onderbouwd? Volgens ons niet! Elke Leidenaar die nu wil hockeyen kan hockeyen. Uit informatie gepubliceerd n.a..v. een WOB-verzoek blijkt dat er in de Leidse regio een overschot is aan hockeyvelden. Ook blijkt het ledental van de hockeyclubs tussen 2017 en 2019 achteruit gegaan te zijn, zowel landelijk als in de regio. Mocht er al sprake zijn aan groei van hockeyaanbod in de toekomst (wat wij niet aannemelijk achten) dan is het logischer die groei te realiseren op een plak waar plek is (bijvoorbeeld op onbespeelde voetbalvelden), niet in een openbaar groen park. Lees er meer over in de inspraakreactie van Martijn Epskamp Vierde hockeyveld in Roomburgerpark overbodig.

Waar vind ik meer informatie?

 1. Inrichtingsvoorstel en inhoudelijke behandeling in Raadscommissie O&S op 15 oktober
 2. Inspraakreactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark op het inrichtingsvoorstel
 3. Behandeling van het inrichtingsvoorstel in de gemeenteraad op 10 november
 4. Informatie van de gemeente over het referendum