Hockeyleaks (2): Alternatieven voor uitbreiding door LHC Roomburg stelselmatig afgewezen

Dit jaar ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek van een inwoner van Leiden. De indiener van het verzoek wilde weten hoe de behoefte aan twee extra velden voor LHC Roomburg is onderbouwd en welke alternatieven de gemeente heeft beoordeeld in de afgelopen jaren. Vorige week publiceerde de Stichting informatie uit de WOB-stukken waaruit bleek dat er in de Leidse regio geen tekort is aan mogelijkheden voor Leidenaren om te hockeyen (zie deze link). Deze week publiceert de Stichting alle ideeën die sinds 2012 zijn bedacht om LHC Roomburg te laten uitbreiden en de reactie van de hockeyclub daarop. Alle alternatieven in dit stuk zijn voorgesteld door de gemeente, en soms door LHC Roomburg. De meeste van deze ideeën zijn nooit openbaar gemaakt en konden daarom geen rol spelen in het publieke debat en de politieke besluitvorming.  Wij hopen dat deze informatie meegenomen zal worden in de komende besluitvorming in de gemeenteraad.

Hockeyleaks (1): Nieuw licht op tekort aan hockeyvelden in Leiden

Sinds jaar en dag schrijft de gemeente in beleidsstukken dat er een tekort aan twee hockeyvelden in Leiden is. Deze twee extra velden wil de gemeente bij LHC Roomburg realiseren.  

Onlangs ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek die een geheel nieuw licht werpt op dit vermeende ruimtekort. Wat blijkt: Leidenaren die willen hockeyen kunnen hockeyen! In de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten) is niet een tekort, maar juist een overschot aan hockeyvelden. Het blijkt dat veel Leidenaren die willen hockeyen de weg naar de regionale clubs weten te vinden. Slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren doet dit bij LHC Roomburg. Verder heeft de Stichting concrete aanwijzingen dat er bij de clubs in de Leidse regio geen wachtlijsten zijn, wat de bewering over het ‘tekort’ aan velden ongeloofwaardig maakt. 

LHC Roomburg wil al jarenlang uitbreiden in het Roomburgerpark. De gemeente ontwikkelde daarom een omstreden plan, waarin de hockeyclub één extra veld krijgt in het groene park. Ter compensatie zou er extra groen moeten komen bij de Lorentzschool (dat overigens volgens deskundigen het verlies aan groen in het park onvoldoende compenseert). De kosten van het plan zijn hoog (bijna zes miljoen euro) wat politiek gevoelig ligt in de huidige coronacrisis. Bij de omwonenden van het Roomburgerpark is de weerstand tegen het plan groot. 

Desalniettemin heeft het College op 1 september besloten om het plan verder uit te laten werken. Hiervoor vraagt het College binnenkort toestemming aan de Raad. Voor de Stichting is de kwestie klip en klaar: er is geen tekort aan hockeymogelijkheden voor Leidenaren. Juist door iets beter samen te werken in de regio op het gebied van sportvoorzieningen kan de gemeente zes miljoen euro in haar zak houden en besteden aan andere urgente zaken zoals bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. 

Volgende week brengt de Stichting meer informatie naar buiten op basis van de WOB-stukken. Die publicatie bespreekt alle alternatieven die de gemeente in de afgelopen acht jaar heeft voorgelegd aan LHC Roomburg om uit te breiden. Wordt vervolgd! 

Achtergrondinformatie 

WOB-verzoek 

Een oplettende inwoner van de gemeente Leiden vroeg zich af op basis van welke informatie de gemeente al jaren stelt dat LHC Roomburg twee extra hockeyvelden nodig heeft. Zij diende een jaar geleden een WOB-verzoek in en kreeg met veel pijn en moeite de gevraagde informatie van de gemeente. De informatie die zij kreeg vond ze zo interessant dat ze besloot deze te delen met Stichting Vrienden van het Roomburgerpark. Deze aanvaardde de informatie in dank en putte daaruit dankbaar voor het schrijven van deze publicatie.  De Stichting publiceerde de WOB-informatie vervolgens integraal op haar website

Genoeg mogelijkheden om te hockeyen in de regio 

In de WOB-stukken is informatie te vinden van de Koninklijke Hockeybond (KNHB), waaruit blijkt dat er geen tekort aan hockeyvelden is in de Leidse regio. Twee stukken zijn daarbij interessant. Allereerst blijkt dat slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren dat bij LHC Roomburg doet. De rest doet dat elders, met name in de randgemeenten. Omgekeerd blijkt trouwens 12 % van de hockeyers bij Roomburg van buiten Leiden te komen (vooral vanuit de randgemeenten). Dit bewijst dat het vraagstuk van vraag en aanbod van hockeymogelijkheden vooral regionaal bekeken moet worden, en niet binnen de gemeentegrenzen.  

Bij welke clubs hockeyen Leidenaren? (2018) Percentage 
Roomburg 43% 
LOHC 27% 
Alecto 16% 
Thor (studentenclub)  6% 
Forescate   4% 
Rest van Nederland  4% 
Totaal 100% 

Bron: Correspondentie tussen KNHB en gemeente, pagina 8 (openbaar gemaakt n.a.v. WOB-verzoek) 

Dit is ook niet zo verwonderlijk. Wie naar de kaart van de Leidse regio kijkt en de locatie van de hockeyclubs daarop kan zien dat het logisch voor een inwoner van Leiden kan zijn om uit te wijken naar een randgemeente: een inwoner uit de Merenwijk zal eerder kiezen voor LOHC of Alecto dan voor Roomburg. En een inwoner uit de Stevenshof kan heel goed terecht bij Forescate. 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Uit de stukken van de KNHB blijkt dat er in de Leidse regio op zaterdag een overschot is van 0,64 hockeyvelden en op zondag een overschot van 7,77 velden (op basis van de ruime normen die de hockeybond zelf hanteert), zie de tabel hieronder. 

Bron: Memo Ruimtebehoefte hockeysport in Leiden (openbaar gemaakt n.a.v. WOB-verzoek) 

Geen wachtlijsten 

Volgens de Stichting zijn er wel meer aanwijzingen dat er genoeg ruimte is om te hockeyen. Woordvoerder Bert Stemerdink zegt:  

“Volgens ons zijn er helemaal geen wachtlijsten in de regio. Wij hoorden van een concreet geval waarin een gezin met één volwassene en een paar kinderen bij alle vier clubs in de Leidse regio terecht kon. Zij konden direct komen, ook bij hockeyclub Roomburg. Dit was overigens geen garantie voor plaatsing in een competitieteam. Soms kon er voor een kind in een specifieke leeftijdsklasse geen plek zijn in een competitieteam, maar dat was dan om organisatorische redenen, niet vanwege een gebrek aan velden.  

Wij vinden het gek dat de gemeente nooit zelf onderzoek heeft gedaan naar wachtlijsten. Dit staat letterlijk in de WOB-stukken. De gemeente vaart volledig op informatie die de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond haar verstrekt. Dat is net zoiets als vragen aan de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers hoeveel dierlijke proteïnen er minimaal per dag moeten zitten in gezonde voeding.” 

Status van het plan 

In mei heeft de gemeente een concept-inrichtingsvoorstel ontwikkeld voor het Roomburgerpark, waarbij er een vierde hockeyveld in het groene park komt. Van het plan is bekend dat de investering bijna zes miljoen euro bedraagt die gefinancierd moet worden met een langlopende lening. In juni werd in de kaderbrief duidelijk dat de gemeente hiervoor nog geen geld heeft gereserveerd in haar meerjarenbegroting. Corona slaat een flink gat in de begroting en hoe deze zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk. 

Nu heeft het College op 1 september besloten dat zij het plan verder wil ontwikkelen. Hiervoor vraagt zij toestemming aan de Raad. Naar verwachting zal er op 24 september mogelijkheid zijn tot inspreken in de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving en volgt inhoudelijke behandeling op 15 oktober in de Raadscommissie en in november in de gemeenteraad. 

De Stichting Vrienden van het Roomburgerpark is van mening dat dit plan onwenselijk en onhaalbaar is en pleit daarom voor staken van verdere ontwikkeling van het plan. 

Bronnen 

Alle WOB-stukken zijn integraal gepubliceerd op de website van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark: 

WOB-verzoek behoefte aan ruimte voor hockey

WOB verzoek en 1e levering

WOB-verzoek
Inkadering WOB-verzoek
Beschikking Gemeente n.a.v. WOB-verzoek
WOB-verzoek documentenlijst (origineel)
WOB-verzoek documentenlijst op A4
0.1 Haalbaarheidsonderzoek 2015 in Raadscommissie O&S (openbare stukken, bij agendapunt 7)
0.2 Tussenevaluatie van de Sportnota in Gemeenteraad (openbare stukken, bij agendapunt 13)
1.1 t/m 1.7 LHC Roomburg aan Gemeente Leiden
2.1 en 2.2 Gemeente Leiden aan LHC Roomburg
3.1 t/m 3.4 Gemeente Leiden intern
4.1 t/m 4.5 KNHB aan Gemeente Leiden
4.6 t/m 4.15 Gemeente Leiden, LHC Roomburg, KNVK, KNHB
5.1 en 5.2 Gemeente Leiden intern
Openbare bijlagen bij deel 4
Bijlage bij 4.8 Contourenplan buitensportaccommodaties
Bijlage bij 4.9 Contourenplan buitensportaccommodaties (andere versie?)
Bijlage bij 4.10 Motie Onderzoek mogelijke herinrichting Roomburgerpark
Bijlage bij 4.11 Projectopdracht haalbaarheidsonderzoek locaties tbv uitbreiding hockey
Bijlage bij 4.12 Startnotitie participatie haalbaarheidsonderzoek
Bijlage bij 4.14 Richtinggevende keuze Sportpark de Vliet
Bjlage bij 4.14 Varianten inrichting Sportpark de Vliet

Bezwaarschrift en 2e levering

Bezwaarschrift n.a.v. WOB-beschikking oorspronkelijke WOB-verzoek

Beschikking op bezwaarschrift

Lijst van documenten geleverd n.a.v. bezwaarschrift

1.1 – 1.4 Correspondentie 2013-2014 over ruimte voor hockey

2.1 – 2.4 Stukken 2014-2015 over ruimte voor hockey

Verslagen Projectgroep Wijksportpark 2018-2019

Memo Ruimtebehoefte hockeysport in Leiden d.d. 23-11-2018

Bijlage wethoudersbrief d.d. 20-09-2018

Parkeeronderzoek d.d. 13-7-2018 (ontbreekt?)

Parkeeronderzoek d.d. 13-7-2018 bijlage 1 zaterdag, dinsdag

Parkeeronderzoek d.d. 13-7-2018 bijlage 2 donderdag