College wil hockeyclub laten uitbreiden in het groen

De gemeente heeft het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg afgerond en adviseert hockeyclub Roomburg 2 extra kunstgrasvelden te geven, één in het Roomburgerpark en één in het Trigonpark. Het College neemt dit advies over en brengt het plan in ter bespreking in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 9 mei 2019. Het College gaat hiermee in tegen de uitdrukkelijke wens van wijkbewoners die een handtekeningenactie startten voor behoud van groen in de wijk. De actie leverde tot nu toe 3.807 steunbetuigingen op.

Inhoud van het plan

Plan voor het Roomburgerpark

In het Roomburgerpark zal het extra veld worden aangelegd op de locatie waar nu de speeltuin en het trapveldje liggen. De speeltuin zal dan opschuiven richting de vijver. Tussen de speeltuin en het nieuwe hockeyveld in komt een multifunctioneel gebouw waarin de sportkantine en de kinderopvang worden gehuisvest, ongeveer ter hoogte van de Scholtenstraat. Op het groene landje achter de molen komt een parkeerplaats.

Plan voor het Trigonpark

Aan de Cronesteinkade wil de Gemeente het 2e veld neerleggen dat op de locatie van het huidige Trigonterrein komt. Het enige positieve dat hierover valt te melden is dat de Gemeente na aanhoudende protesten de plannen zo heeft aangepast dat het Zoete Land op haar huidige locatie kan blijven. Wij feliciteren het Zoete Land met dit succes!

Voor een beter begrip van de wijzigingen verwijzen we naar deze schets van de huidige situatie. De volledige plannen en het besluit van het College zijn na te lezen op de website van de Gemeente.

Wat vinden wij van de plannen?

Wij zijn erg teleurgesteld dat de Gemeente ervoor kiest om in het Roomburgerpark 6.300 m2 openbaar groen te offeren voor een hockeyveld en een parkeerplaats (dat is 18 % van het huidige groen). Wij verwachten dat deze plannen zullen leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden, extra parkeerdruk en overlast van de inval van kunstlicht. De overlast voor de buurt zal nog verergeren door de geplande nieuwbouw bij de Lorentzschool (Vollenhovenkade) en de Josephschool (Oppenheimstraat). De Gemeente weigert het cumulatieve effect van deze plannen mee te laten wegen in haar beoordeling van de effecten.

Wij vragen ons af waar dit ophoudt. Wat gebeurt er als de hockeyclub straks een 6e veld nodig heeft? Dit kan toch niet in een groen park? Wij vinden het heel storend dat de Gemeente weigert alternatieven te onderzoeken met behoud van groen. Zie hierover onze eerdere bijdrage: Sport of groen? Sport en groen!

Heel verrassend vonden wij dat de plannen om de hockeyclub aan 2 extra velden te helpen ruim 7,4 miljoen euro kosten (5.063.044 voor het Roomburgerpark en 2.363.130 voor het Trigonpark). We zijn benieuwd hoe wethouder Dirkse dit denkt te financieren want in zijn beleidsnota Sport en Gezondheid is na te lezen dat hij slechts 1 miljoen euro heeft gereserveerd voor 3 wijksportparken (Roomburg, Noord en Morskwartier).

Inspraakmogelijkheden

De plannen worden behandeld op 9 mei in de Commissie Onderwijs en Samenleving in het Stadhuis. De vergadering start om 20:00. Er is hier mogelijkheid om in te spreken. Wij raden u aan om dit te doen want dit is de laatste mogelijkheid om de plannen te beïnvloeden voordat er besluiten worden genomen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie.

U kunt de Commissievergadering ook bijwonen als toehoorder, want ze zijn openbaar. Misschen wel handig om dit aan te kondigen bij de Griffie (zie hierboven) zodat men rekening kan houden met de verwachte toeloop.

Vrienden van het Roomburgerpark
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
VVE Neptunuskade
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
Het Zoete Land
Bomenbond Rijnland
Milieudefensie Leiden


Dossier haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

In de zomer van 2018 startte het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten, ook informatie die niet is te vinden op de officiële projectsite van de gemeente. Het laat stap voor stap zien hoe de huidige plannen tot stand zijn gekomen.

Kick off 2 juli 2018

Tijdens de kickoff werd de werkgroep geformuleerd van belanghebbenden uit de wijk. Lees de presentatie en het verslag van de Gemeente.

Kort daarna werd de projectopdracht door het College vastgesteld.

1e werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

In de 1e bijeenkomst werden de verwachtingen t.a.v. het Roomburgerpark van alle deelnemers geïnventariseerd. Zij zetten dit eerst op papier n.a.v. de voorbereidingsopdracht. Ook stuurden wij de input van buurbewoners buiten de werkgroep naar de Gemeente. In de werkgroep werden de resultaten besproken. Zie het verslag. Hier kwam duidelijk naar voren dat voor de bewoners het groen op nummer één staat.

2e werkgroepbijeenkomst 19 november 2018

Voorafgaand aan de 2e bijeenkomst organiseerde de Gemeente een excursie naar voorbeeldparken het Zuiderpark in Rotterdam en en de Bosjes van Pex in Den Haag. Wij gingen op eigen gelegenheid en maakten videodocumentaires op Park TV. Wij voegden het Burgemeester Berkhoutpark aan het rijtje toe.

Tijdens de bijeenkomst bespraken wij de Conceptbeoordelingsmatrix van de Gemeente op basis waarvan plannen beoordeeld zullen worden. Na afloop hebben wij een reactie gestuurd met aanvullingen en aanscherpingen. De Gemeente heeft nog niet een update van deze beoordelingsmatrix gepubliceerd.

In de Gemeente presenteerde de Gemeente 13 conceptscenario’s voor de toekomst van het Roomburgerpark en het Trigonpark. Hiervan waren 6 scenario’s gebaseerd op 5 velden voor de hockeyclub (2 extra) en 7 scenario’s op 4 velden voor de hockeyclub (1 extra). Opvallend was dat alle scenario’s ten koste gaan van openbaar groen. Dit is voor ons en andere werkgroepleden aanleiding geweest scenario’s met behoud van groen te ontwikkelen en aan de Gemeente aan te bieden.

Lees e.e.a. na in het officiële verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst van de Gemeente. Na afloop van de vergadering hebben wij samen met de VVE’s, de Bomenbond, het Zoete Land en Milieudefensie Leiden een tussenbalans van het haalbaarheidsonderzoek opgemaakt en naar de Gemeente gestuurd. Wij beklagen ons in deze brief over het gebrek aan groen in de scenario’s en over het ongelijke speelveld voor bewoners en sportclubs (hockey en tennis) in de werkgroep. De projectleider van de Gemeente gaf aan dit niet te herkennen en kondigde aan onze brief te bespreken tijdens de 3e werkgroepbijeenkomst (wat hij vervolgens weigerde te doen).

3e werkgroepbijeenkomst 18 maart 2019

Voorafgaand aan de 3e bijeenkomst stuurde de Gemeente een Concept nulmeting Roomburgerpark en omgeving en de Conceptrapportage Haalbaarheidonderzoek Wijksportpark Roomburg. In de conceptrapportage ontvouwt de Gemeente het plan om de hockeyclub 5 velden te geven (2 extra). 1 veld wil zij in het Roomburgerpark plaatsen, met een extra parkeerterrein in het park, een 2e veld is bedacht in het Trigonpark, waarbij het Zoete Land gedeeltelijk moet verhuizen.

Tijdens de bijeenkomst bleek er bij de meerderheid van de wijkvertegenwoordigers geen draagvlak voor de plannen te bestaan. Desalniettemin verklaart de Gemeente dat de plannen haalbaar zijn en kondigt aan deze verder uit te werken. Lees meer in het officiële verslag van de Gemeente.

Reactie Wijkvereniging op het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

Teken onze petitie: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

Hieronder de reactie van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk op het haalbaarheidsonderzoek en de plannen. Ook de Wijkvereniging plaatst kanttekeningen bij de plannen en het gevolgde proces.

https://www.profburgwijk.nl/#lb79537/update-park-roomburg

Inspraak bij de Commissie Onderwijs en Samenleving 21 maart

Teken onze petitie voor behoud van groen in de wijk! https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/

Op 21 maart spraken Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark) Siebrand van der Ploeg (Het Zoete Land) en Theo Uittenhout (VVE Vollenhovenplein) in bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving bij agendapunt “Burger aan het Woord”. Het verslag zal worden gepubliceerd op de website van de Gemeente. Hier zal ook een videoverslag te zien zijn.

Bert Stemerdink bracht de motie van de Raadscommissie uit 2017 in herinnering waarmee het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg is gestart. Hij vertelde wat daarvan terecht is gekomen en vroeg de Commissie om in te grijpen. Hij reikte daarbij alternatieven voor uitbreiding van de hockeyclub aan. Lees het na in de inspraakreactie van Bert Stemerdink.

Siebrand van der Ploeg ging in op de ecologische en maatschappelijke waarde van het Zoete Land. Hij betoogde dat de plannen van de Gemeente de doodsteek betekenen voor het Zoete Land en vroeg het College en de raadsleden van deze plannen af te zien. Lees het na in de inspraakreactie van Siebrand van der Ploeg.

Theo Uittenhout bracht de motie uit 2015 in herinnering waarin de toenmalige sportwethouder werd opgeroepen uitbreidingsruimte voor de hockeyclub te zoeken in bestaand sportareaal. Hij maakte daarbij een mooie vergelijking tussen de waterpolosport, waarin Theo actief is, en de hockeysport. Hij riep de Commissie op de hockeyclub te laten groeien, maar niet ten koste van het Roomburgerpark of het Zoete Land. Lees het na in de inspraakreactie van Theo Uittenhout.

Na afloop van de inspraak stelde Famke Guler van Partij Sleutelstad, mede namens de SP, kritische vragen over het participatietraject aan wethouder Dirkse. Zij vroeg: Kan er meer tijd worden gestoken om het draagvlak van de buurt werkelijk mee te nemen in het haalbaarheidsonderzoek? Wethouder Dirkse antwoordde dat hij eerst het onderzoek wil afronden volgens de oorspronkelijke opzet en de resultaten wil terugrapporteren aan de Commissie. Daarna kan worden bekeken hoe het verder moet.

Na afloop van de inspraak hadden Siebrand van der Ploeg van het Zoete Land en Bert Stemerdink van de Vrienden van het Roomburgerpark een kort radio-interview met Chris de Waard van Sleutelstad.nl.

Luister naar:

Het radio-interview met Siebrand van der Ploeg

Het radio-interview met Bert Stemerdink

Sport of groen? Sport en groen!

In de zoektocht naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub denken velen dat er moet worden gekozen tussen sport of groen. Waarom eigenlijk? Wij laten u zien dat het mogelijk is zowel de hockeyclub te laten groeien als het groen voor onze wijk te behouden en zelfs te versterken. Wij geven u 3 alternatieven.

Lees verder Sport of groen? Sport en groen!

Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Kortgeleden heeft Martijn Otten van de PvdA 2 technische vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van de hockeyclub. Deze zijn deze week door het College beantwoord.

Lees verder Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Het Groene Wijksportpark voor de Ongeorganiseerde Sporter

Een alternatief scenario voor het Roomburgerpark

Op initiatief van de Bomenbond ontwikkelden wij samen met bewoners uit de wijk dit plan voor het Groene Wijksportpark voor de Ongeorganiseerde Sporter. Dit plan combineert groen en sport op een wijze die aantrekkelijk is voor de wijkbewoners.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over dit plan. Laat in een reactie op deze pagina weten:

  • Welke punten u positief vindt in het plan
  • Welke punten u negatief vindt
  • Welke verbeterpunten u wilt inbrengen
  • Wat uw overall-oordeel is
  • Vanuit welke hoedanigheid u de reactie geeft (wijkbewoner, lid tennisclub, schoolouder, etc.)

U kunt het plan lezen via deze link