Leiden krijgt (weer) een referendum over groen

Leiden stevent af op een referendum over groen. Het gemeentebestuur is van plan de plaatselijke hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark. Hiervoor zullen 67 bomen worden gekapt en zal een plastic veld van 6.000 m2 worden aangelegd in een openbaar groen park. Een groep Leidenaren is boos over dit miljoenen kostende project en is een referendumprocedure gestart. Om dit te kunnen organiseren moeten de initiatiefnemers 5.000 steunbetuigingen verzamelen van Leidse kiesgerechtigde inwoners van de stad. Dit is gelukt op 12 januari. Om precies te zijn werden er 5.848 geldige steunbetuigingen binnengehaald in 5 weken.

De initiatiefnemers van het referendum feliciteren de bevolking van Leiden. 

Leidenaren hebben de kans om een bestuurlijke dwaling te corrigeren. 

Stem op 17 maart TEGEN het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark omdat:

 • Voor dit plan openbaar groen wordt vernietigd
 • Leiden te weinig openbaar groen heeft en te veel steen
 • Het plan met 4,5 miljoen euro buitensporig duur is
 • Leiden voor dit plan extra moet bezuinigen op de maatschappelijke dienstverlening
 • Het plan leidt tot minder ruimte en minder speelkwaliteit voor een populaire, groene speeltuin
 • De Leidse regio met vier clubs voldoende hockeyaanbod heeft 
 • Het plan na een nepparticipatie wordt doorgedrukt door het gemeentebestuur, tegen de zin van een grote meerderheid van de buurtbewoners in

Het is niet voor het eerst dat Leidenaren een referendum organiseren over groen. Eva Biesheuvel (levenspartner van schrijver Maarten Biesheuvel) en Enny Gibbels presteerden dit 26 jaar geleden ook, toen de gemeente van plan was tien monumentale bomen te kappen voor een bouwproject. Hiervoor moest ook een deel van het voormalige militair tehuis worden gesloopt. Dit referendum resulteerde voor het  gemeentebestuur in een pijnlijke nederlaag (zie het Trouw-artikel Een terechte afstraffing voor de onbetrouwbare gemeente van 10 maart 1995). Het is nu 26 jaar later en zie het resultaat: de tienprachtige bomen staan er nog steeds fier bij, in het voormalige militair tehuis zijn betaalbare appartementen gerealiseerd en de projectontwikkelaar heeft een appartementencomplex mogen realiseren aan de Burggravenlaan. Onder druk wordt alles vloeibaar!

Achtergrondinformatie

Informatie over het referendum: https://roomburgerparkgroen.nl

Informatie over het Roomburgerpark https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/

Persoverzicht: https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/category/pers/

Informatie over het plan van de gemeente: https://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/inrichtingsvoorstel-wijksportpark-roomburgerpark/

Facebookgroep Referendum Roomburgerpark waarin voor- en tegenstanders van het plan van de gemeente met elkaar in debat gaan: https://www.facebook.com/groups/referendumroomburgerpark

FAQ: Wat zijn de gevolgen voor de groene parkbeleving?

Op dit moment is er in het Roomburgerpark een mooie balans tussen groen en sport. Hierin is het groene park een centrum van rust en ontspanning en het sportgedeelte een centrum van drukte en dynamiek. Deze bestaan nu naast elkaar. Uitvoering van het inrichtingsvoorstel verstoort deze balans: minder groen, minder rust, meer drukte, meer onrust. Waar er nu een groen park en een sportpark naast elkaar bestaan is het toekomstbeeld van de gemeente een sportpark gelardeerd met groen. Voor de rest van Leiden een ontwikkeling om goed in de gaten te houden: Leiden wil niet alleen hier een wijksportpark aanleggen maar ook op verschillende ander locaties. Dit plan voor het Roomburgerpark is in ieder geval een voorbeeld hoe het niet moet.

Om ons punt toe te lichten zullen we eerst de plattegronden laten zien van de huidige en toekomstige situatie. Vervolgens gaan we in op het gewenste toekomstbeeld van de gemeente: de Bosjes van PeX in Den Haag. We sluiten af met aandachtspunten voor de inwoners van Leiden die mogelijk een wijksportpark in hun directe omgeving krijgen.

Huidige situatie

Op dit moment is het ene gedeelte van het Roomburgerpark een groen park waar de bezoeker kan ontspannen en rust kan ervaren. Deze is met een groene ellips aangeduid. Daar tegen aan ligt een sportcomplex waar hockey en tennis wordt beoefend. Hier is sprake van meer dynamiek (rood gemarkeerd). Tussen beide ingeklemd ligt de speeltuin als overgangsgebied (geel). In deze situatie is er een harmonisch evenwicht tussen rust en dynamiek. Er zijn nu een groen park en een sportpark die in balans naast elkaar bestaan.

Huidige plattegrond Roomburgerpark

Toekomstbeeld inrichtingsvoorstel

Bij uitvoering van het inrichtingsvoorstel wordt er een vierde hockeyveld aangelegd op de locatie van de speeltuin en het groene park. De speeltuin moet dan doorschuiven het huidige park in. Ter compensatie legt de gemeente extra groen aan op en naast het huidige schoolplein. Naar onze schatting gaan er netto duizenden vierkante meters groen verloren maar dat staatje is in het plan nergens te vinden. Het effect is dat het deel waar men rust en onspanning kan ervaren sterk verkleind wordt en naar de periferie gedrongen. Het toekomstbeeld is een sportpark gelardeerd met groen.

Plattegrond inrichtingsvoorstel

Toekomstvoorbeeld: de Bosjes van Pex

Wie wil weten hoe een groen Wijksportpark in het toekomstbeeld van de gemeente er uit ziet moet eens de Bosjes van Pex in Den Haag bezoeken. De gemeente organiseerde in november 2018 op een doordeweekse dag een excursie voor deelnemers aan het eerste participatietraject over de uitbreiding van de hockeyclub. Hierin werd dit park als lichtend voorbeeld gepresenteerd voor de buurt. Wij bezochten het park op eigen gelegenheid in het weekend voor een compleet beeld van de parkervaring. Wat viel ons op?

 1. Het park bestaat uit allemaal sportvelden omzoomd met groen. Er is geen zelfstandig groen park meer. Je ziet veel hekken en lichtmasten.
 2. Er is geen rust meer in het park. Overal hoor je kreten van sporters en fluitjes van scheidsrechters.

Voor ons is dit toekomstbeeld een schrikbeeld en geen lichtend voorbeeld.

De bosjes van Pex

Wijksportparken in Leiden

Wat ons betreft zijn hier ook lessen te trekken voor de rest van Leiden. Leiden is van plan wijksportparken aan te leggen in het Morskwartier en Noord, en daarna op andere locaties in Leiden.

We raden Leidenaren die hiermee te maken krijgen het volgende aan:

 1. Bestudeer in de plannen welke delen straks vrij toegankelijk zijn en welke delen gereserveerd zijn voor de georganiseerde sport.
 2. Maak voor jezelf een voorstelling hoe het er straks uit ziet. Waar liggen de velden? Waar komen hekken? Waar komen lichtmasten te staan? Waar komt de kantine?
 3. Maak voor jezelf een voorstelling waar het geluid straks vandaan komt. Waar hoor je straks kreten en fluitjes? Zijn er nog rustpunten?

Let op en denk zelf na. Laat je niet misleiden door de fantastische glossies die de gemeente laat maken door professionele vormgevers.

FAQ: Hoe zit het met de kosten van het plan?

De investering voor het plan bedroeg oorspronkelijk 5,9 miljoen euro en is door een amendement van de raad verlaagd tot 4,4 miljoen euro. Nog steeds een aanzienlijk bedrag. Om dit te financieren moeten extra bezuinigingen worden doorgevoerd op de gemeentelijke begroting die al zwaar onder druk staat. Dit is een van de redenen waarom wij TEGEN het plan voor het Wijksportpark zijn.

Investeringskosten

De investeringskosten van het plan bedragen 5,9 miljoen euro in zijn oorspronkelijke vorm, waarvan 0,8 miljoen voor de aanleg van het vierde hockeyveld, 1,5 miljoen voor een nieuwe hockeykantine annex theehuis en 3,6 miljoen voor het verzachten van de negatieve effecten van het plan (de “gevolgschade”). Bij die laatste categorie (gevolgschade) kan worden gedacht aan verhuizing van de speeltuin, groencompensatie en maatregelen voor verkeer en parkeren. Tijdens de behandeling in de raad is de nieuwe hockeykantine annex theehuis gesneuveld. Hierdoor zal het plan 1,5 miljoen euro goedkoper uitvallen. Toch blijven de resterende kosten buitensporig hoog: 4,4 miljoen om dit vierde hockeyveld mogelijk te maken, bestaande uit 0,8 miljoen rechtstreekse kosten voor de aanleg van een veld en 3,6 miljoen gevolgschade. Daarom wordt ook wel gesproken van het duurste hockeyveld van Nederland.

Financiering

Heeft Leiden dit geld? Nee, voor dit plan moet worden bezuinigd. Het inrichtingsplan Roomburgerpark is door het College gepromoveerd tot speerpunt van nieuw beleid. Dit plan met een oorspronkelijke investering van 5,9 miljoen euro zal vanaf 2023 de gemeente jaarlijks 346.000 euro zal kosten (hoe hoog de jaarlijkse kosten zullen zijn bij het afgeslankte plan van 4,4 miljoen euro is nog niet doorgerekend). Dit is bevestigd in de beantwoording van schriftelijke vragen bij de behandeling van het inrichtingsvoorstel ion de Raadscommissie O&S van 15-10-2021. Om plannen van deze categorie door te laten gaan zullen bovenop de bestaande bezuinigingen extra bezuinigingen nodig zijn. 

Via deze link vind je detailinformatie over bezuinigingen die op tafel liggen. Opvallend is dat hier veel bezuinigingen bij zitten op sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. In de lijst is verder te zien dat er ook gekort wordt op budgetten vanwege historische onderbesteding, terwijl het de vraag is of in de toekomst er ook sprake zal zijn van onderbesteding als gevolg van de coronacrisis (o.a. schuldhulpverlening, ondersteuning niet-actieven). De op 12 november 2020 vastgestelde bezuinigingen vind je (samengevat) via deze link.

Desinvestering buiten scope

Eerder is melding gemaakt van twee bouwpercelen bij de Lorentzschool. De bouwplannen hiervoor zijn door de raad geschrapt. Het verlies hiervan ter grootte van 2,33 miljoen euro is in 2019 genomen en zit niet in de begroting van het wijksportpark. Lees er meer over in onze eerdere bijdrage Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt.

Voorstanders wijksportpark vragen uitstel referendum

De voorstanders van het Wijksport Roomburgerpark vragen aan de gemeenteraad uitstel van het referendum. Zie hun brief aan het College. Zij menen dat ze te weinig tijd hebben om een goede campagne voor te bereiden.

Wij vinden dit opmerkelijk. De procedure voor het referendum is zeer zorgvuldig geweest, via Referendumkamer en Gemeenteraad. Realiseren zij zich dat het apart organiseren van een referendum twee keer zo veel kost? De kosten van zo’n apart referendum worden geschat op 450.000 euro. Bij combinatie van het referendum met de tweede-kamer-verkiezingen bedragen de kosten 230.000. Daarnaast vinden we het risico van extra COVID-besmettingen bij een apart referendum onverantwoord.

Wij nemen aan dat de gemeenteraad geen reden ziet om van haar eerdere besluit af te wijken. Verder handhaven wij ons voorstel om het campagnebudget met 25 % te verlagen (zie onze brief aan de raad).

Jeroen Birnie
Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
Bomenbond Rijnland

Tegenstanders wijksportpark bepleiten lager campagnebudget referendum

De tegenstanders van het wijksportpark Roomburgerpark bepleiten een lager campagnebudget voor het referendum in maart. Tijdens de Tweede-Kamer-verkiezingen in maart wordt een referendum georganiseerd over de aanleg van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Voor het voeren van campagne wil het College 100.000 euro ter beschikking stellen. De tegenstanders van het plan stellen voor het campagnebudget met 25 % te verlagen. 

Zij motiveren dit als volgt: “Er is al genoeg geld over de balk gegooid voor dit slechte plan. Aan participaties die een wassen neus waren is tot nu toe 264.000 euro besteed en de organisatie van het referendum kost 230.000 euro. Gelukkig kan Leiden met het stemmen TEGEN dit onzalige plan 4,5 miljoen euro besparen. Dit geld kan beter besteed worden.” 

De campagnefinanciering wordt 21 januari besproken in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 28 januari volgt een besluit in de gemeenteraad. 

Bijlage: brief aan de gemeenteraad

LD 20210116 Ingezonden brieven

Leidsch Dagblad 16 januari 2021. lees het artikel via deze link.

Ongefilterd maar deze keer wel met een begeleidend commentaar. Treurig dat het Leidsch Dagblad weer een podium biedt voor dirty campaigning met op de persoon gerichte aanvallen. Het getuigt bij de auteur van een gebrek aan inhoudelijke argumenten. Ik zou als hockeyclub niet blij zijn met dit type steun.

Klik op de afbeelding om te vergroten