College stelt voor: Referendum in de zomer

Leidsch Dagblad 6 november 2011. Lees het artikel via deze link.

Wil wethouder Dirkse het referendum misschien midden in de zomervakantie organiseren? Goed voor de opkomst??? Gek trouwens dat het plan voor raadsleden wel duidelijk genoeg is om daar op 10 november een besluit over te nemen, maar niet duidelijk genoeg voor Leidenaren om daarover te stemmen. Vandaag zal blijken of de Referendumkamer het verhaaltje van de wethouder slikt. Het advies zal naar verwachting vandaag worden gepubliceerd op de gemeente website.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Bouw uitgesteld van zaal Oppenheimstraat

Leidsch Dagblad 4 november 2020. Lees het artikel via deze link.

In het artikel is te lezen dat het verkeersonderzoek naar de effecten van de gymzaal aan de Oppenheimstraat gecombineerd zal worden met het verkeersonderzoek naar de effecten van Wijksportpark Roomburg.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Roomburgerpark revisited

Reactie op de notitie van Rembrandt Rowaan van Groen Links Leiden.

Kees Schouten en Corrie de Zeeuw publiceerden eerder op Nextdoor deze reactie op de notitie van Rembrandt Rowaan van Groen Links over het Roomburgerpark. Zij gaven toestemming deze hier te publiceren.

Natuur, sport en recreatie

Wat in de notitie van de Groen Links opvalt is dat prioriteit voor sport en het omvormen van bestaande stadsparken tot “wijksportparken” niet ter discussie komt. Het fenomeen wijksportpark lijkt park en sport te verenigen tot een prettig geheel van “gezond bewegen en gezonde natuur”.  Sport doe je buiten en waar buiten is, is natuur. Dat sport een grote bedreiging kan vormen voor natuur komt in eerste instantie alleen op bij zoiets als motorcross en formule 1. Het geldt echter ook voor sporten bedreven op kunstgrasvelden, die de natuurwaarde hebben van een geasfalteerd parkeerterrein. Kunstgras verhoudt zich niet met een park. De term ‘sportpark’ duidt op groen, maar is het niet.

“Natuur waar je niet in kunt recreëren, daar heb je niks aan” is een opvatting die voorbij gaat aan de huidige situatie op onze planeet waarbij biodiversiteit en natuur bedreigde voorwaarden zijn voor het menselijk leven. De rapporten van het Wereld Natuurfonds en de VN zijn daar heel duidelijk over. Dat zegt iets over de prioriteit die het behoud van bestaande en tot wasdom gekomen natuur zou moeten hebben. Het zegt iets over de manier waarop we aan zouden moeten kijken tegen bestaande bomen, houtwallen, planten, dieren en micro-organismen die er jaren over hebben gedaan om een gezamenlijk organisme te vormen. Natuur is niet zo maakbaar als we wel zouden willen. Als Groen Links pretendeert radicaal voor natuurbehoud te zijn dan past hier een andere keuze. 

Plannen voor de Professorenwijk 

Toen ons enige jaren geleden in het burgerpanel werd gevraagd wat wij als belangrijke toevoeging aan onze wijk zagen opperden wij onmiddellijk het aanleggen van een Tiny Forest in de omgeving van het Roomburgerpark. Een ideale plek: het toen nog actuele bouwkavel bij de Lorenzschool. Het is  zonder meer een positieve ontwikkeling dat dit idee steun vindt in de gemeenteraad. Met het aanleggen van zo’n bosje op elke plek waar dat maar even past, kan met weinig kosten en moeite een bijdrage worden geleverd aan extra leefgebied voor dieren, planten en bomen en wordt bijgedragen aan klimaatadaptatie. 

In het voorliggende plan, dient het Tiny Forest met andere versnipperende maatregelen ter compensatie, dat is een heel ander verhaal. Deze maatregelen kunnen niet voorkomen dat wat in 60 jaar is gegroeid volledig wordt vernield. Deze maatregelen kunnen niet de principieel foute keus voor duizenden vierkante meters kunstgras goedmaken. Dat zou voor een partij als Groen Links doorslaggevend moeten zijn.

Openbare beschikbaarheid

Met de verplaatsing van de speeltuin en de aanleg van een vierde hockeyveld is de Professorenwijk haar  Roomburgerpak kwijt. Wat over blijft is een mooie vijver met groen, maar kan het predicaat park niet meer dragen. Het huidige park wordt nu voor 50% exclusief gebruikt door twee sportverenigingen. Het medegebruik door anderen vindt plaats rondom het gebruik van deze verenigingen. De kostbare kunstgrasvelden lenen zich niet voor openbare beschikbaarheid aangezien ze kwetsbaar zijn (een kampvuurtje of gooien met flesjes!). Hoge hekken voor veiligheid en het weren van onbevoegden zijn een begrijpelijke praktijk. Dat zal ook in de toekomst ondanks veelbelovende toezeggingen van de kant van de hockeyclub niet anders zijn. Het is naïef te denken dat van echte openbare toegankelijkheid  iets terecht gaat komen. In verband met aansprakelijkheid kunnen buiten het weekend en de avonden andere verenigingen er terecht. Voor mensen die niet lid willen of kunnen zijn van een vereniging is geen plaats op het nieuwe veld. Als Groen Links eerlijk is geeft zij dit ook toe. 

De maatschappelijke functie van de sportverenigingen

In de notitie van Groen Links wordt melding gemaakt van een aantal maatschappelijke functies. Deze beperken zich echter volledig tot het medegebruik van de gemeentelijke accommodaties. Dergelijk medegebruik is een normale gemeentelijke aangelegenheid zoals die voor alle sportverenigingen geldt. Het is dus geen verdienste van de hockeyvereniging dat er BSO op het terrein is gevestigd en dat scholen de velden gebruiken als ze leeg staan. Alle accommodatie is in hoofdzaak gemeente-eigendom en met gemeentegeld aangelegd en onderhouden. 

De inzet van WSW medewerkers is eveneens een zeer gebruikelijke en gunstige regeling voor een sportvereniging. Het betreft hier immers goedkope en prima inzetbare arbeidskrachten. 

De maatschappelijke functies zijn dus verkoopargumenten. Groen Links zou daar niet in moeten trappen.

Het genuanceerde standpunt van Groen Links

Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat principe is wethouder Dirkse goed bekend. Zijn partij (D66) heeft veel te winnen bij een extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Het concept van de Wijksportparken, onder zijn wethouderschap geïntroduceerd, zou hiermee het eerste succes beleven. Dirkse heeft zijn doelstelling (een extra hockeyveld) zorgvuldig verpakt in veel overige maatregelen en plannen, die het collegegenoot Groen Links mogelijk moeten maken akkoord te gaan. Een Tiny Forest, compenserende vierkante meters groen, verkeersluwte, een rekensom van de gemeentelijke ecologen over de biodiversiteit, positief advies van de universiteit en Naturalis!!

Rembrandt Rowaan doet moedig pogingen om dit zonder al te veel gezichtsverlies voor Groen Links te laten passeren. Helaas voor hem is er sprake van beperkte natuurcompensatie, beschikt de gemeente slechts over een parttime geleende ecoloog van de gemeente Rotterdam (die volgens biologe en curator van het Singelpark Rinny Kooij zeer kritisch is) en is er geen sprake van enig positief advies van de universiteit en Naturalis. Gelukkig voor hem kan een duur theehuis uit de begroting worden geschrapt. Onmiskenbaar heeft Groen Links niet de moed om de sfeer in de coalitie te bederven en een collegecrisis te riskeren.  

De politieke keuzes van Groen Links

Bij het Roomburgerpark heeft Groen Links zich in een onverkoopbare politieke situatie  gemanoeuvreerd. Hockey- en tennisverenigingen zijn door de bank genomen clubs met leden uit een witte populatie en uit de betere inkomensklassen met voldoende organisatorische capaciteit om op bestaande velden op een andere plek in Leiden te trainen en te spelen. Deze clubs hebben de steun van Groen Links niet nodig. De steun voor dit wijksportpark is zowel groen als links niet uit te leggen

Kees Schouten en Corrie Zeeuw