Frequently Asked Questions (FAQ)

Het complete verhaal

Over sommige onderdelen van het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark wordt veel gediscussieerd op de sociale media. Niet altijd op basis van de juiste informatie. Op deze onderwerpen gaan we wat dieper in. Dit is een reeks die regelmatig wordt uitgebreid. Tot nu toe zijn verschenen:

Wat zijn de gevolgen voor de groene parkbeleving?

Op dit moment is er in het Roomburgerpark een mooie balans tussen groen en sport. Hierin is het groene park een centrum van rust en ontspanning en het sportgedeelte een centrum van drukte en dynamiek. Deze bestaan nu naast elkaar. Uitvoering van het inrichtingsvoorstel verstoort deze balans: minder groen, minder rust, meer drukte, meer onrust. Lees meer.

Wat zijn de gevolgen voor de speeltuin?

Voor de aanleg van het wijksportpark moet de populaire, groene speeltuin de Speelschans verhuizen. Volgens de Vrienden van het Roomburgerpark leidt dit tot minder ruimte en minder speelkwaliteit voor de bezoekers. Wat vindt het bestuur van de Speelschans ervan? Lees meer.

Hoe zit het met de kosten van het plan?

De investering voor het plan bedroeg oorspronkelijk 5,9 miljoen euro en is door een amendement van de raad verlaagd tot 4,4 miljoen euro. Nog steeds een aanzienlijk bedrag. Om dit te financieren moeten extra bezuinigingen worden doorgevoerd op de gemeentelijke begroting die al zwaar onder druk staat. Lees meer,

FAQ: Wat betekent het plan voor de speeltuin?

Voor de aanleg van het wijksportpark moet de populaire, groene speeltuin de Speelschans verhuizen. Volgens de Vrienden van het Roomburgerpark leidt dit tot minder ruimte en minder speelkwaliteit voor de bezoekers. Wat vindt het bestuur van de Speelschans ervan? Lees hun toelichting die wij met toestemming publiceren.

Voorwoord van het bestuur van Speeltuin de Speelschans

In onderstaande tekst heeft speeltuinvereniging De Speelschans kort samengevat wat de consequenties van het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark zijn voor de speeltuin. We hebben dit stuk opgesteld omdat er in de pers, op websites en op social media door voor- en tegenstanders van het inrichtingsvoorstel het nodige wordt gezegd over de speeltuin, waarbij in onze ogen niet altijd goed wordt weergegeven hoe de speeltuin er nu precies voor staat in het plan. Als speeltuinvereniging geven we geen stemadvies voor of tegen het inrichtingsvoorstel. Maar we hechten er veel waarde aan dat Leidenaren straks op basis van een juiste weergave van het plan kunnen stemmen. Voor wat betreft de speeltuin willen wij hier met dit document ons steentje aan bijdragen.

Wat gebeurt er met de speeltuin in het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark?

SPEELTUINVERENIGING DE SPEELSCHANS, JANUARI 2021

Bij de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen op 15,16 en 17 maart 2021 vindt ook een referendum plaats over het inrichtingsvoorstel Roomburgerpark. In dit document legt speeltuinvereniging De Speelschans uit wat de consequenties van het inrichtingsvoorstel zijn voor de populaire speeltuin in het Roomburgerpark.

In het voorstel wordt de speeltuin verplaatst naar het naast gelegen voetbal/speelveld. Tijdens het voorbereidingstraject heeft de speeltuinvereniging zich niet hard tegen deze verplaatsing verzet met de insteek dat er in ieder geval een even grote, leuke en veilige speeltuin in het park zou terugkomen. Helaas moeten we concluderen dat dit in het definitieve inrichtingsvoorstel niet het geval is. Onze uitgebreide ‘dissenting opinion’ is te lezen in de rapportage bij het inrichtingsvoorstel. Hieronder vatten we onze zorgen kort samen.

De gemeenteraad heeft een groot deel van onze zorgen onderkend in een aangenomen motie. Ook de rol van die motie lichten wij hieronder toe.

Minder speelruimte

Het inrichtingsvoorstel zoals dat in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad is voorgelegd schetst een nieuwe speeltuin met minimaal een even grote oppervlakte als de huidige speeltuin. Er staan echter binnen de ingetekende grenzen van de nieuwe speeltuin circa 30 bomen meer dan in de bestaande speeltuin. Wij zijn blij met enkele bomen extra in de speeltuin maar 30 bomen nemen zoveel ruimte in, dat het ten koste gaat van de speelruimte.

Minder speeltoestellen

In het inrichtingsvoorstel staan slechts enkele speeltoestellen ingetekend en in het voorstel wordt grote nadruk gelegd op het toevoegen van ‘natuurlijk spelen’. We waarderen de groene omgeving waarin de speeltuin ligt zeer. Maar de populariteit van de huidige speeltuin is te danken aan de uitdagende en veilige speeltoestellen geschikt voor jonge kinderen (2/3 van de kinderen in onze speeltuin is 6 of jonger). Op korte afstand van het park zijn reeds twee natuurlijke speeltuinen die heel leuk zijn voor oudere kinderen (vanaf 7 jaar met zwemdiploma).

Onveilig

Het inrichtingsvoorstel gaat uit van een open speeltuin, zonder omheining, met een openbaar wandelpad erdoorheen. Dit doet een onaanvaardbare inbreuk op de huidige veilige speelplek voor jonge kinderen. Wandelaars, hangjeugd en honden horen niet in een speeltuin thuis.

Kosten

De totale kosten voor het afbreken van de huidige speeltuin en de opbouw van een nieuwe speeltuin circa 100 meter verderop worden door ons geschat op 850.000 euro. De speeltuin is 4 jaar geleden nog grondig gerenoveerd waarbij met name het grondwerk (de afwatering) is verbeterd en circa de helft van de speeltoestellen is vernieuwd. Kortom, zonde van de eerder gedane gemeentelijke investeringen.

Wij hebben aangedrongen op een realistische kostenraming in het plan voor verplaatsing van de speeltuin en het speeltuingebouw. De huidige raming is echter te laag. In de begroting van het inrichtingsvoorstel gaat de gemeente bijvoorbeeld voor het verplaatsen van het huidige speeltuingebouw uit van een veel lager bedrag dan door de leverancier van het gebouw wordt geraamd. Dit baart ons zorgen. Het mag niet zo zijn dat de speeltuin de prijs betaalt voor de te krappe raming.

Motie van de gemeenteraad

Wij zijn blij dat de gemeenteraad onze zorgen deelde en dat de raad een motie opgesteld door het CDA vrijwel unaniem heeft aangenomen. In deze motie wordt de wethouder aangespoord om bij eventuele uitwerking van het inrichtingsvoorstel een groot deel van de bovenstaande bezwaren mee te wegen en hierover met de speeltuinvereniging in gesprek te gaan. Wethouder Dirkse heeft in de gemeenteraadsvergadering aangegeven achter deze motie te staan.

Een motie geeft echter geen zekerheid en dus is het afwachten of alle benodigde aanpassingen van het plan er daadwerkelijk zullen komen. Indien het plan door zal gaan, zal de speeltuinvereniging zich hier in ieder geval voor blijven inzetten en gaan we ervan uit dat de raad de wethouder aan zijn belofte zal houden.

Samenvatting

Samengevat is het onzeker of er een even grote, veilige en leuke speeltuin terug zal komen in het park. Wij zien geen meerwaarde in een verhuizing en zien het liefst dat de speeltuin haar huidige plek in het park behoudt.

Contact

Heeft u vragen over de speeltuin of wilt u meer achtergrond, neem gerust contact met ons op via info@despeelschans.nl

FAQ: Wat zijn de gevolgen voor de groene parkbeleving?

Op dit moment is er in het Roomburgerpark een mooie balans tussen groen en sport. Hierin is het groene park een centrum van rust en ontspanning en het sportgedeelte een centrum van drukte en dynamiek. Deze bestaan nu naast elkaar. Uitvoering van het inrichtingsvoorstel verstoort deze balans: minder groen, minder rust, meer drukte, meer onrust. Waar er nu een groen park en een sportpark naast elkaar bestaan is het toekomstbeeld van de gemeente een sportpark gelardeerd met groen. Voor de rest van Leiden een ontwikkeling om goed in de gaten te houden: Leiden wil niet alleen hier een wijksportpark aanleggen maar ook op verschillende ander locaties. Dit plan voor het Roomburgerpark is in ieder geval een voorbeeld hoe het niet moet.

Om ons punt toe te lichten zullen we eerst de plattegronden laten zien van de huidige en toekomstige situatie. Vervolgens gaan we in op het gewenste toekomstbeeld van de gemeente: de Bosjes van PeX in Den Haag. We sluiten af met aandachtspunten voor de inwoners van Leiden die mogelijk een wijksportpark in hun directe omgeving krijgen.

Huidige situatie

Op dit moment is het ene gedeelte van het Roomburgerpark een groen park waar de bezoeker kan ontspannen en rust kan ervaren. Deze is met een groene ellips aangeduid. Daar tegen aan ligt een sportcomplex waar hockey en tennis wordt beoefend. Hier is sprake van meer dynamiek (rood gemarkeerd). Tussen beide ingeklemd ligt de speeltuin als overgangsgebied (geel). In deze situatie is er een harmonisch evenwicht tussen rust en dynamiek. Er zijn nu een groen park en een sportpark die in balans naast elkaar bestaan.

Huidige plattegrond Roomburgerpark

Toekomstbeeld inrichtingsvoorstel

Bij uitvoering van het inrichtingsvoorstel wordt er een vierde hockeyveld aangelegd op de locatie van de speeltuin en het groene park. De speeltuin moet dan doorschuiven het huidige park in. Ter compensatie legt de gemeente extra groen aan op en naast het huidige schoolplein. Naar onze schatting gaan er netto duizenden vierkante meters groen verloren maar dat staatje is in het plan nergens te vinden. Het effect is dat het deel waar men rust en onspanning kan ervaren sterk verkleind wordt en naar de periferie gedrongen. Het toekomstbeeld is een sportpark gelardeerd met groen.

Plattegrond inrichtingsvoorstel

Toekomstvoorbeeld: de Bosjes van Pex

Wie wil weten hoe een groen Wijksportpark in het toekomstbeeld van de gemeente er uit ziet moet eens de Bosjes van Pex in Den Haag bezoeken. De gemeente organiseerde in november 2018 op een doordeweekse dag een excursie voor deelnemers aan het eerste participatietraject over de uitbreiding van de hockeyclub. Hierin werd dit park als lichtend voorbeeld gepresenteerd voor de buurt. Wij bezochten het park op eigen gelegenheid in het weekend voor een compleet beeld van de parkervaring. Wat viel ons op?

  1. Het park bestaat uit allemaal sportvelden omzoomd met groen. Er is geen zelfstandig groen park meer. Je ziet veel hekken en lichtmasten.
  2. Er is geen rust meer in het park. Overal hoor je kreten van sporters en fluitjes van scheidsrechters.

Voor ons is dit toekomstbeeld een schrikbeeld en geen lichtend voorbeeld.

De bosjes van Pex

Wijksportparken in Leiden

Wat ons betreft zijn hier ook lessen te trekken voor de rest van Leiden. Leiden is van plan wijksportparken aan te leggen in het Morskwartier en Noord, en daarna op andere locaties in Leiden.

We raden Leidenaren die hiermee te maken krijgen het volgende aan:

  1. Bestudeer in de plannen welke delen straks vrij toegankelijk zijn en welke delen gereserveerd zijn voor de georganiseerde sport.
  2. Maak voor jezelf een voorstelling hoe het er straks uit ziet. Waar liggen de velden? Waar komen hekken? Waar komen lichtmasten te staan? Waar komt de kantine?
  3. Maak voor jezelf een voorstelling waar het geluid straks vandaan komt. Waar hoor je straks kreten en fluitjes? Zijn er nog rustpunten?

Let op en denk zelf na. Laat je niet misleiden door de fantastische glossies die de gemeente laat maken door professionele vormgevers.

FAQ: Hoe zit het met de kosten van het plan?

De investering voor het plan bedroeg oorspronkelijk 5,9 miljoen euro en is door een amendement van de raad verlaagd tot 4,4 miljoen euro. Nog steeds een aanzienlijk bedrag. Om dit te financieren moeten extra bezuinigingen worden doorgevoerd op de gemeentelijke begroting die al zwaar onder druk staat.

Investeringskosten

De investeringskosten van het plan bedragen 5,9 miljoen euro in zijn oorspronkelijke vorm, waarvan 0,8 miljoen voor de aanleg van het vierde hockeyveld, 1,5 miljoen voor een nieuwe hockeykantine annex theehuis en 3,6 miljoen voor het verzachten van de negatieve effecten van het plan (de “gevolgschade”). Bij die laatste categorie (gevolgschade) kan worden gedacht aan verhuizing van de speeltuin, groencompensatie en maatregelen voor verkeer en parkeren. Tijdens de behandeling in de raad is de nieuwe hockeykantine annex theehuis gesneuveld via het CDA-amendement Bespaar op theehuis in Roomburgerpark. Hierdoor zal het plan 1,5 miljoen euro goedkoper uitvallen. Toch blijven de resterende kosten buitensporig hoog: 4,4 miljoen om dit vierde hockeyveld mogelijk te maken, bestaande uit 0,8 miljoen rechtstreekse kosten voor de aanleg van een veld en 3,6 miljoen gevolgschade. Daarom wordt ook wel gesproken van het duurste hockeyveld van Nederland.

Financiering

Heeft Leiden dit geld? Nee, voor dit plan moet worden bezuinigd. Het inrichtingsplan Roomburgerpark is door het College gepromoveerd tot speerpunt van nieuw beleid. Dit plan met een oorspronkelijke investering van 5,9 miljoen euro zou in zijn oorspronkelijke opzet vanaf 2023 de gemeente jaarlijks 346.000 euro zal kosten (hoe hoog de jaarlijkse kosten zullen zijn bij het afgeslankte plan van 4,4 miljoen euro is nog niet doorgerekend). Dit is bevestigd in de beantwoording van schriftelijke vragen bij de behandeling van het inrichtingsvoorstel ion de Raadscommissie O&S van 15-10-2021. Om plannen van deze categorie door te laten gaan zullen bovenop de bestaande bezuinigingen extra bezuinigingen nodig zijn. 

Via deze link vind je detailinformatie over bezuinigingen die op tafel liggen. Opvallend is dat hier veel bezuinigingen bij zitten op sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. In de lijst is verder te zien dat er ook gekort wordt op budgetten vanwege historische onderbesteding, terwijl het de vraag is of in de toekomst er ook sprake zal zijn van onderbesteding als gevolg van de coronacrisis (o.a. schuldhulpverlening, ondersteuning niet-actieven). De op 12 november 2020 vastgestelde bezuinigingen vind je (samengevat) via deze link.

Desinvestering buiten scope

Eerder is melding gemaakt van twee bouwpercelen bij de Lorentzschool. De bouwplannen hiervoor zijn door de raad geschrapt. Het verlies hiervan ter grootte van 2,33 miljoen euro is in 2019 genomen en zit niet in de begroting van het wijksportpark. Lees er meer over in onze eerdere bijdrage Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt.

Voorstanders wijksportpark vragen uitstel referendum

De voorstanders van het Wijksport Roomburgerpark vragen aan de gemeenteraad uitstel van het referendum. Zie hun brief aan het College. Zij menen dat ze te weinig tijd hebben om een goede campagne voor te bereiden.

Wij vinden dit opmerkelijk. De procedure voor het referendum is zeer zorgvuldig geweest, via Referendumkamer en Gemeenteraad. Realiseren zij zich dat het apart organiseren van een referendum twee keer zo veel kost? De kosten van zo’n apart referendum worden geschat op 450.000 euro. Bij combinatie van het referendum met de tweede-kamer-verkiezingen bedragen de kosten 230.000. Daarnaast vinden we het risico van extra COVID-besmettingen bij een apart referendum onverantwoord.

Wij nemen aan dat de gemeenteraad geen reden ziet om van haar eerdere besluit af te wijken. Verder handhaven wij ons voorstel om het campagnebudget met 25 % te verlagen (zie onze brief aan de raad).

Jeroen Birnie
Stichting Vrienden van het Roomburgerpark
Bomenbond Rijnland

Tegenstanders wijksportpark bepleiten lager campagnebudget referendum

De tegenstanders van het wijksportpark Roomburgerpark bepleiten een lager campagnebudget voor het referendum in maart. Tijdens de Tweede-Kamer-verkiezingen in maart wordt een referendum georganiseerd over de aanleg van een vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. Voor het voeren van campagne wil het College 100.000 euro ter beschikking stellen. De tegenstanders van het plan stellen voor het campagnebudget met 25 % te verlagen. 

Zij motiveren dit als volgt: “Er is al genoeg geld over de balk gegooid voor dit slechte plan. Aan participaties die een wassen neus waren is tot nu toe 264.000 euro besteed en de organisatie van het referendum kost 230.000 euro. Gelukkig kan Leiden met het stemmen TEGEN dit onzalige plan 4,5 miljoen euro besparen. Dit geld kan beter besteed worden.” 

De campagnefinanciering wordt 21 januari besproken in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. 28 januari volgt een besluit in de gemeenteraad. 

Bijlage: brief aan de gemeenteraad

LD 20210116 Ingezonden brieven

Leidsch Dagblad 16 januari 2021. lees het artikel via deze link.

Ongefilterd maar deze keer wel met een begeleidend commentaar. Treurig dat het Leidsch Dagblad weer een podium biedt voor dirty campaigning met op de persoon gerichte aanvallen. Het getuigt bij de auteur van een gebrek aan inhoudelijke argumenten. Ik zou als hockeyclub niet blij zijn met dit type steun.

Klik op de afbeelding om te vergroten