Verslag van de behandeling in de Raadscommissie op 23 april 2015

Raadscommissie
8. Wethoudersbrief Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey (dd 10 maart 2015 Z/14/131704)
Tijdens de raad van 9 april is door de fracties van de PvdD en GL verzocht om de wethoudersbrief over het haalbaarheidsonderzoek
Hockey te agenderen voor OS van 23 april.
De beide fracties hebben gezamenlijk een behandelvoorstel ingediend. Dat zullen zij bij aanvang toelichten.
De commissie was unaniem in haar oordeel dat de uitbreiding van het hockey binnen de gestelde kaders moet gebeuren.

Insprekers:
1) Bert Stemerdink, namens de ‘Vrienden van Roomburgerpark’
2) Ad van der Waals, omwonende
3) Klaas-Jan Doeven, mbt het wijkinitiatief (dat in de brief wordt genoemd)
4) Roelof Hol, voorzitter LHC Roomburg
Van de voorzitter van de Vereniging Professoren
– en Burgemeesterswijk, Regine Scholten, heeft de commissie
een kopiebrief aan de wethouder ontvangen.
Van de voorzitter LCKC Pernix op Hockeybrief heeft
de commissie op 23 april een e-mail ontvangen.
Advies aan de raad: n.v.t.
De discussie in de commissie beperkte zich tot de punten uit het behandelvoorstel van GL en de PvdD:
– discussie: vinden wij dat er voorbij gegaan mag worden aan de door de raad vastgestelde kaders? Inzet indieners: het kader ‘uitbreiding moet binnen het huidige sportareaal’ bekrachtigen
– aanzet tot besluitvorming: uitbreidingsmogelijkheden of andere oplossingen verkennen buiten de wijk

De commissie was unaniem in haar oordeel dat de uitbreiding van het hockey binnen de gestelde kaders moet gebeuren. Dit betekent dat breed in de stad wordt gekeken hoe de uitbreiding binnen  het huidige sportareaal kan worden gerealiseerd. Dit betekent tevens dat er een streep gaat door het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey dat zich voornamelijk richtte op oplossingen buiten de gestelde kaders. Hetzelfde geldt voor het wijkinitiatief

Toezeggingen:
De wethouder omarmt het voorstel van GL en de PvdD. Er komt een stadsbrede verkenning waarbij naar tijdelijke en structurele oplossingen binnen de gestelde kaders wordt gekeken. Dit
gaat resulteren in een raadsvoorstel dat deze zomer gereed is en vervolgens naar verwachting na het reces kan worden geagendeerd.
— *** —