Het park als locatie voor feesten en partijen

Auteur / maker : Bert Stemerdink

Er zijn personen die het park een mooie locatie voor feesten en partijen vinden. ‘s Nachts zijn regelmatig oerwoudgeluiden en harde muziek te horen bij de JongerenOntmoetingsPlek (JOP) in het park. Ook de PIMS-feesten van de hockeyclub zijn berucht. Geen goed idee midden in een woonwijk, ook niet met vergunning van de Gemeente!

PIMS logo-1.jpg Jongeren Ontmoetingsplek-0.JPG

Wat vindt de politiek?

In de aanloop van de verkiezingen van 2018 hebben buurtbewoners aan de politieke partijen gevraagd een standpunt in te nemen over de toekomst van het Roomburgerpark. Alle partijen gaven hierop antwoord. De antwoorden zijn oorspronkelijk gepubliceerd in de Stemwijzer Professorenwijk-Oost. We herhalen de antwoorden hier.

Vraagstelling

Over het Roomburgerpark, het deel met de bestemming groen, is veel te doen. Eens in de paar jaar verschijnen er nieuwe plannen voor het park (bebouwing in 2004, uitbreiding hockeyclub 2015 en 2017).

Wat moet er volgens u met het park gebeuren? (kies 1 alternatief)
A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming
B. Het park is niet heilig. Andere bestemmingen dan groen moeten bespreekbaar zijn (sport, woningen)
C. Weet niet / geen mening / anders

Bij de vraag is de toelichting gegeven dat begin 2018 dezelfde vraag is voorgelegd aan buurtbewoners in de verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost. Hierop werd geantwoord:
A. 90 % vindt dat het park ten allen tijde groen moet blijven
B. 5 % vindt andere bestemmingen bespreekbaar
C. 5 % antwoordt met weet niet / geen mening / anders.

Reactie D66

Antwoord: C. Weet niet / geen mening / anders

Het park blijft er en het blijft groen. Een andere inrichting is wel bespreekbaar, als daardoor ruimte ontstaat waardoor hockeyclub Roomburg in het Roomburgerpark kan blijven. Dit past goed in het streven naar multifunctionele en open sportparken waar functies voor wijk, school en sport en bewegen samenkomen. D66 heeft dan ook opgeroepen om deze mogelijkheid te onderzoeken. De kaders voor dat onderzoek zijn onder andere goede participatie van alle belanghebbenden en behoud van groen.

Reactie Groen Links

Antwoord: B. Het park is niet heilig. Andere bestemmingen dan groen moeten bespreekbaar zijn (sport, woningen)

Er is nu een proces aan de gang waarbij juist wordt gekeken hoe allerlei functies beter kunnen worden ingepast. Hierbij zijn een autoluwe en groene inrichting, naast sport en sociale samenhang, belangrijke speerpunten. Dat gaat niet lukken wanneer er helemaal niets aan het park op de huidige plek mag veranderen. Creativiteit is nodig, juist om de wijk groen en leefbaar te houden. Het mogelijk verplaatsen van het verkeer en parkeerplaatsen naar de rand van de wijk (Kanaalweg) om juist meer groen te creëren spreekt ons bijvoorbeeld erg aan.

Reactie VVD

Antwoord: C. Weet niet / geen mening / anders

Op dit moment is de hockeyclub bezig met het formuleren van een plan voor uitbreiding. Daar is vanuit de wijk ook de nodige weerstand tegen. Dat laat zien hoe moeilijk het is om alle belangen te dienen in een dichtbebouwde stad als Leiden. We wachten de discussie met de wijk met interesse af en nemen daar nog geen voorschot op.

Reactie PvdA

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Onze wijkparken zijn de groene longen van de stad. Dat wil de PvdA zo houden.

Reactie CDA

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Voor wijken als de Professorenwijk zijn parken als het Roomburgerpark van groot belang. Ze voorzien in een plek om te wandelen, om de hond uit te laten, om hard te lopen of voor kinderen om in de spelen. Ze zijn als het ware de groene long in de wijk. Zeker ook omdat er naast het Roomburgerpark niet enorm veel parken van omvang in de wijk zijn. Het CDA wil dit park dan ook behouden.

Reactie Partij voor de Dieren

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Geen aantasting van het groen! Dit hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. We vinden het verschrikkelijk dat er steeds opnieuw, nieuwe ‘ontwikkelplannen’ opduiken voor het park.
Overigens, veel zal afhangen van de plannen rondom Zwembad De Vliet en de IJsbaan. Bij de huidige plannen (250 meter) kan de hockeyclub uitbreiden en verhuizen naar de Vliet. Maar bij een uitbreiding naar 333 meter moeten de hockeyvelden op de huidige plek blijven. Uitbreiding gaat dan ten koste van het groen. Mede daarom vinden wij een ijsbaan van 333 meter niet nodig.

Reactie SP

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Het park moet volgens de SP absoluut een groene bestemming houden. Het is in Leiden al erg schaars gesteld met het groen, wij zouden graag het Roomburgpark wel groen willen houden. In deze zin dat als er plannen voor het park worden gemaakt, de bestemming groen voor de SP voorrang heeft.

Reactie Partij Sleutelstad

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

We hebben aanvankelijk heel hard op de individuele problemen en vraagstellingen zitten studeren, maar kwamen toen, mede vanwege de door jullie erbij gebruikte enquête, tot de ontdekking dat de wijkbewoners al een mening hebben en dat wij die moeten respecteren. Dus dat wij daar als burgerzeggenschaps-beweging geheel achter willen en moeten staan.

Reactie ChristenUnie

Antwoord: A. Het park moet ten allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Leiden is een versteende stad en we moeten het groen beschermen. Dat is niet uit een soort hobbyisme, dat is gewoon hard nodig. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een fijnere buurt, en bovendien een stad die klaar is voor een toekomst met klimaatverandering doordat water beter weg kan en er minder hittestress is.

 

 

Nieuwsbrief 03 Vrienden van het Roomburgerpark – 20 juli 2018

Dit nummer is volledig gewijd aan het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Hierin onderzoekt de Gemeente of het haalbaar is de hockeyclub te laten uitbreiden in de wijk en gelijktijdig een wijksportpark te realiseren.

Verslag Gemeente 1e bijeenkomst Wijksportpark Roomburg

Op 2 juli 2018 heeft de Gemeente de startbijeenkomst georganiseerd over het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Via onderstaande links vindt u de presentatie van de Gemeente en het verslag. In het verslag vindt u de complete lijst met namen van leden van de werkgroep.

Presentatie van de Gemeente

Verslag van de bijeenkomst (definitief)

Kickoff Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

Op 2 juli organiseerde de Gemeente de kickoff-bijeenkomst van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Hierop waren naar schatting 30-40 geïnteresseerden afgekomen.

Tijdens de bijeenkomst is de opzet van het onderzoek uitgelegd en zijn vragen beantwoord. Het onderzoek moet eind december 2018 resulteren in een advies aan de Gemeenteraad en College B&W. De Gemeente maakt een verslag dat we zullen publiceren op deze site.

Aan het eind van de bijeenkomst is een werkgroep van 25 personen geformeerd die het onderzoek in een raadgevende rol zal begeleiden. De werkgroepleden kunnen ideeën aandragen en hun mening geven over plannen.

In de werkgroep hebben 10 personen zitting die elk een bewonersgroep uit de Professoren- en Burgemeesterswijk vertegenwoordigen, vooral uit de omgeving van het Roomburgerpark en het Trigon-terrein. Namens bewoners hebben ook de Wijkverenigingen Profburgwijk en Roomburg een vertegenwoordiger in de werkgroep.

Verder zitten in de werkgroep personen die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen:

 • Hockeyclub Roomburg
 • Tennisclub Roomburg
 • Korfbalvereniging Trigon
 • De Speeltuin
 • Kinderopvang ’t Kasteel
 • Lorentzschool
 • Joseph-school
 • Ouderencontact Profburgwijk
 • Initiatiefgroep NieuwRoomburgPark
 • Leidse Sportfederatie
 • Leidse Milieufederatie
 • Bomenbond
 • Vrienden van het Roomburgerpark

Wilt u op de hoogte blijven? Volg de berichten op deze site. U kunt ook onze Facebook-pagina liken / volgen.

Variant de Bruijne beoordeeld

Tijdens de 3e bijeenkomst die de Wijkvereniging heeft georganiseerd over de toekomst van het Roomburgerpark (13 juni 2018) kwam de zogenaamde variant de Bruijne ter sprake. Deze was ingebracht door Jan de Bruijne van Ouderencontact Profburgwijk. De variant houdt in dat 2 hockeyvelden dwars op de Vollenhovenkade worden geplaatst, waarbij water van de sloot onder de velden doorloopt (zie de foto hieronder). Alle aanwezigen vonden dit een interessante variant om te verkennen in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook de Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen zouden deze optie bestuderen.

Lees verder Variant de Bruijne beoordeeld

Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey start 2 juli

2 juli start het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburg waarvoor verschillende belangengroepen zijn uitgenodigd. Het onderzoek duurt voort tot eind 2018 en resulteert in een advies aan B&W en de Gemeenteraad. Lees er meer over in de brief van de Gemeente. De Vrienden van het Roomburgerpark zijn uitgenodigd en zullen uiteraard van de partij zijn.

Eerder berichtten we dat de VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan en de VVE Moddermanstraat 1-83 niet waren uitgenodigd terwijl ze wel deelnamen aan de vorige start van het onderzoek in december 2017. Dit bleek niet te kloppen. De Gemeente heeft ze nogmaals uitgenodigd.

In de brief valt ons tot slot op dat de VVE’s van de om het park liggende liggende appartementencomplexen niet worden genoemd als belanghebbende partij. Betekent dit dat het zelfstandige belang van de direct omwonenden niet wordt erkend? We zullen zien.

 

Wijksessie Roomburgerpark 3

Op 13 juni is de 3e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

Onderbouwing ruimteclaim

Opnieuw is stilgestaan bij de behoefte aan 5 hockeyvelden (2 extra) bij de hockeyclub.

Lees verder Wijksessie Roomburgerpark 3

Wijksessie Roomburgerpark 2

Op 23 mei is de 2e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

In deze bijeenkomst stonden 2 presentaties centraal waarin 2 visies op het park werden gepresenteerd en besproken.

Lees verder Wijksessie Roomburgerpark 2