Reactie op projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Acht VVE’s en de Vrienden van het Roomburgerpark hebben een gezamenlijke reactie geformuleerd op de projectopdracht. In de reactie worden aanvullende suggesties gedaan voor de aanpak van het onderzoek:

 • opnemen van “goede ruimtelijke ordening” als haalbaarheidscriterium
 • onderzoek naar nut en noodzaak van uitbreiding van de hockeyclub
 • Uitwerking van 3 extra scenario’s

Nieuw Roomburgpark: Oude wijn in nieuwe zakken?

De initiatiefnemers van het Third Place plan hebben een glossy website gemaakt voor de promotie van hun plan: nieuwroomburgpark.nl.

Enkele citaten van de website

 •  “Door de bestaande ruimte in Roomburgpark slimmer in te richten kunnen we ruimte vrij maken. Deze ruimte benutten we om een extra hockeyveld aan te leggen en nieuwe kleinere sportvoorzieningen voor ongebonden sporten en de tennis te creëren.”
 • “De verbinding (tussen Lorentzschool en park) kan versterkt worden door de aangelegen van Vollenhovenkade te laten vervallen en de speelomgeving direct aan te sluiten op het park. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor groen.”
  N.B. Cursieve tekst is door ons voor de leesbaarheid toegevoegd
 • “Er moet in deze situatie een andere oplossing worden gekozen voor het schoolgerelateerde verkeer. Bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerslus en/of Verkeer en Parkeren via ingang Kanaalweg”.
 • “Aanvullend op het verplaatsen van de ingang naar de Kanaalweg is er een mogelijkheid om een parkeergarage onder het park te realiseren en deze ook te voet bereikbaar te maken via de van Vollenhovenkade.”
 • “Een centrale ondergrondse sportzaal te realiseren het centrale hart van de wijk, en de toegang voor auto’s vanuit de kanaalweg realiseren.”

De plantekening

De getoonde plantekening op de website is exact dezelfde als de tekening die is gebruikt in het third place plan dat vorig jaar is gepubliceerd, inclusief de annexatie van de private binnentuinen tussen de Oppenheimstraat, Moddermanstraat en Scholtenstraat. Alle hierboven geciteerde punten stonden er al in. Alleen het laatste punt, de ondergrondse sportzaal, is toegevoegd. Dit oogt als een poging bewoners van de Oppenheimstraat te winnen voor het plan (hier staan nu 2 nieuwe gymzalen gepland op de oude locatie van de Josephschool).

Onze conclusie: oude wijn in nieuwe zakken.

Kijkt u ook nog eens naar onze ideeën voor een mooier park die wij vorig jaar hebben gepresenteerd.

 

 

Projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Het College van B&W heeft op 20 maart 2018 deze projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey goedgekeurd (zie de besluitenlijst). Opvallend is dat niet alleen uitbreiding in het Roomburgerpark wordt onderzocht, maar ook (gelijktijdig) uitbreiding op Sportpark de Vliet.

 

Bijlage van het plan is onderstaande notitie

Gespreksverslagen voorbereiding onderzoek uitbreiding hockey in de wijk

De gemeente heeft eind november alle partijen gesproken die een belang hebben bij de uitbreidingsplannen van de hockeyvereniging (ook de Vrienden van het Roomburgerpark).  In dit document vind je de verslagen van die besprekingen.

Nieuwsbrief 01 Vrienden van het Roomburgerpark – december 2017

Beste Vrienden van het Roomburgerpark,

Met enige regelmaat zullen wij een nieuwsbrief publiceren waarin we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond het park.

Dit is de 1e officiële nieuwsbrief

 

Het Contourenplan Buitensportaccommodaties

Het Contourenplan Buitensportaccommodaties  bevat plannen voor de huisvesting van buitensporten in Leiden. Hoofdpunten uit het plan zijn: intensief gebruik van sportparken, multifunctioneel gebruik, toegankelijkheid voor de wijk en voor ongebonden sporters en één multifunctioneel gebouw per sportpark.

In het plan stelt de Gemeente voor om hockeyvereniging te verhuizen naar de Vliet zodat zij daar kan groeien naar een vereniging met 5 velden. De hockeyvereniging zag dit niet zitten en presenteerde op 31 augustus 2017 een eigen plan in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving, het zogenaamde third place plan. Het plan is op 31 augustus 2017 en op 21 september 2017 besproken in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving (zie verder de Gemeente website). Hier is ook het alternatief van de hockeyclub besproken. Vervolgens is het Contourenplan besproken in de Gemeenteraad van 28 september 2017. Het Contourenplan is hier vastgesteld. Tevens zijn er twee voor het Roomburgerpark belangrijke moties aangenomen:

 1. Een motie van D66: geef het plan van de hockeyclub een kans en voer een haalbaarheidsonderzoek uit.
 2. Een motie van Groen Links: houd het oppervlakte sportareaal in stand, maak er desnoods groen van (de motie is bedoeld tegen het volbouwen van sportvelden).

De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Scholtenstraat en Asserstraat hebben zich zeer kritisch uitgelaten over de plannen van de hockeyclub in een brief aan de Raadscommissie en een brief aan de Gemeenteraad. Kern van de kritiek is dat in het plan openbaar groen wordt geofferd om een sportclub te laten uitbreiden terwijl elders in de stad velden nauwelijks bespeeld worden.