Open brief aan de Gemeenteraad van Leiden

Op verzoek van oud-huisarts Jan de Bruijne en bioloog Helias Udo de Haas publiceren wij deze open brief aan de gemeenteraad.

Aanzet voor een compromis over het Roomburgerpark

Binnenkort zult u een besluit nemen over het door B&W voorgestelde vierde hockeyveld in het Roomburgerpark. In de afgelopen periode kwam er vooral nieuwe informatie over de financiële kant van dit voorstel: een kostenpost van bijna 6 mln euro. Daarmee is een toename van 158 extra leden mogelijk, d.w.z. bijna 40.000 per extra lid.  We vinden dat onverantwoord veel, zeker nu we een lange periode van financiële schaarste tegemoet gaan. En al helemaal als we daarbij ook de verdere aantasting van het karakter van het Roomburgerpark en de ongewenste verplaatsing van de huidige speeltuin in beschouwing nemen. Is het hele plan niet over the top?

Tegelijk vinden we dat aan het voorstel van wethouder Dirkse van een wijksportpark ook goede kanten zitten; dan denken we met name aan de voorgestelde vergroening van het schoolplein van de Lorenzschool en het afsluiten en vergroenen van een deel van de Vollenhovenkade voor het autoverkeer. We vroegen ons daarom af of daarin niet ook een kans ligt voor een compromis. We denken daarbij aan het volgende: leg tussen de Lorenzschool en de Hazewinkelstraat een of twee oefenvelden voor jonge hockeyers aan. Daarmee wordt ruimte geschapen om jonge nieuwe leden op te nemen en te trainen. Tegelijk nemen we aan dat de huidige velden zullen worden ontlast en er daardoor ook meer ruimte komt voor hockeywedstrijden. Verder zullen de leerlingen van de Lorenzschool hiermee door de week meer speelmogelijkheden krijgen, een grote wens van deze school. Kortom, het realiseren van deze oefenvelden zal leiden tot een zinnige multifunctionaliteit van speel- en sportruimte. En niet in de laatste plaats, het park krijgt met de vergroening van schoolplein en Vollenhovenkade iets terug van de voortgaande verliezen in de afgelopen dertig jaar.

We hebben dit idee – via de wijkvereniging – voorgelegd aan het bestuur van de hockeyvereniging. Het bestuur vond het een sympathiek plan, maar helaas niet voldoende. Dat laatste kwam voor ons niet helemaal als verrassing; dat zou te mooi zijn geweest. Maar we waren wel verheugd over de vriendelijke houding tegenover ons voorstel. We werden daardoor gesterkt in ons idee dat in deze richting wellicht een basis voor een compromis kan worden gevonden.

We zien nog wel een lastig punt: de parkeerproblematiek. Voor parkeren is bij aanleg van een of twee oefenvelden op het schoolplein nog maar weinig plaats. Hierbij wat gedachten. In de eerste plaats zijn we van mening dat de hockeyvelden primair voor voetganger en fiets bereikbaar moeten zijn. Verder is een mogelijkheid dat de Hazewinkelstraat wordt verbreed en een lus krijgt aan het eind, zodat kinderen aan deze lus kunnen worden afgezet. Voor het parkeren kan worden gedacht aan een verbreding van het laatste stuk van de Vollenhovenkade waardoor daar ruimte voor wat meer parkeerplaatsen ontstaat; dat gaat dan wel ten koste van het daar geplande groen. We kunnen ons ook serieus afvragen of een oplossing wel in die richting moet worden gezocht. Waarom geen betere spreiding van de wedstrijden over zaterdag en zondag? En is het tekort aan parkeerplaatsen niet een consequentie van de wens tot uitbreiding van de hockeyvelden in de professoren- en burgemeesterswijk, in plaats van aan de Vliet?

We vragen u als raadsleden om in deze richting naar een compromis tussen sport en park te zoeken. En om tegelijk daarmee de gemeente een onverantwoorde financiële uitgave te besparen. 

Jan de Bruijne, gepensioneerd huisarts

Helias A. Udo de Haes, bioloog

In nieuw plan groeit Roomburgerpark de wijk in

Verschenen op Sleutelstad.nl op 11 september 2020. Lees het artikel en luister naar de wethouders via deze link.

We raden wethouder North aan nog eens de reactie van biologen Helias Udo de Haes en Rinny Kooi en van Dick de Vos (Bomenbond) na te lezen. Ons aanbod voor een rondleiding in het park onder leiding van bioloog Rinny Kooi geldt ook nog steeds.

Klik om naar Sleutelstad te gaan

Hockeyleaks (2): Alternatieven voor uitbreiding door LHC Roomburg stelselmatig afgewezen

Dit jaar ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek van een inwoner van Leiden. De indiener van het verzoek wilde weten hoe de behoefte aan twee extra velden voor LHC Roomburg is onderbouwd en welke alternatieven de gemeente heeft beoordeeld in de afgelopen jaren. Vorige week publiceerde de Stichting informatie uit de WOB-stukken waaruit bleek dat er in de Leidse regio geen tekort is aan mogelijkheden voor Leidenaren om te hockeyen (zie deze link). Deze week publiceert de Stichting alle ideeën die sinds 2012 zijn bedacht om LHC Roomburg te laten uitbreiden en de reactie van de hockeyclub daarop. Alle alternatieven in dit stuk zijn voorgesteld door de gemeente, en soms door LHC Roomburg. De meeste van deze ideeën zijn nooit openbaar gemaakt en konden daarom geen rol spelen in het publieke debat en de politieke besluitvorming.  Wij hopen dat deze informatie meegenomen zal worden in de komende besluitvorming in de gemeenteraad.

Hockeyleaks (1): Nieuw licht op tekort aan hockeyvelden in Leiden

Sinds jaar en dag schrijft de gemeente in beleidsstukken dat er een tekort aan twee hockeyvelden in Leiden is. Deze twee extra velden wil de gemeente bij LHC Roomburg realiseren.  

Onlangs ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek die een geheel nieuw licht werpt op dit vermeende ruimtekort. Wat blijkt: Leidenaren die willen hockeyen kunnen hockeyen! In de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten) is niet een tekort, maar juist een overschot aan hockeyvelden. Het blijkt dat veel Leidenaren die willen hockeyen de weg naar de regionale clubs weten te vinden. Slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren doet dit bij LHC Roomburg. Verder heeft de Stichting concrete aanwijzingen dat er bij de clubs in de Leidse regio geen wachtlijsten zijn, wat de bewering over het ‘tekort’ aan velden ongeloofwaardig maakt. 

LHC Roomburg wil al jarenlang uitbreiden in het Roomburgerpark. De gemeente ontwikkelde daarom een omstreden plan, waarin de hockeyclub één extra veld krijgt in het groene park. Ter compensatie zou er extra groen moeten komen bij de Lorentzschool (dat overigens volgens deskundigen het verlies aan groen in het park onvoldoende compenseert). De kosten van het plan zijn hoog (bijna zes miljoen euro) wat politiek gevoelig ligt in de huidige coronacrisis. Bij de omwonenden van het Roomburgerpark is de weerstand tegen het plan groot. 

Desalniettemin heeft het College op 1 september besloten om het plan verder uit te laten werken. Hiervoor vraagt het College binnenkort toestemming aan de Raad. Voor de Stichting is de kwestie klip en klaar: er is geen tekort aan hockeymogelijkheden voor Leidenaren. Juist door iets beter samen te werken in de regio op het gebied van sportvoorzieningen kan de gemeente zes miljoen euro in haar zak houden en besteden aan andere urgente zaken zoals bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. 

Volgende week brengt de Stichting meer informatie naar buiten op basis van de WOB-stukken. Die publicatie bespreekt alle alternatieven die de gemeente in de afgelopen acht jaar heeft voorgelegd aan LHC Roomburg om uit te breiden. Wordt vervolgd! 

Achtergrondinformatie 

WOB-verzoek 

Een oplettende inwoner van de gemeente Leiden vroeg zich af op basis van welke informatie de gemeente al jaren stelt dat LHC Roomburg twee extra hockeyvelden nodig heeft. Zij diende een jaar geleden een WOB-verzoek in en kreeg met veel pijn en moeite de gevraagde informatie van de gemeente. De informatie die zij kreeg vond ze zo interessant dat ze besloot deze te delen met Stichting Vrienden van het Roomburgerpark. Deze aanvaardde de informatie in dank en putte daaruit dankbaar voor het schrijven van deze publicatie.  De Stichting publiceerde de WOB-informatie vervolgens integraal op haar website

Genoeg mogelijkheden om te hockeyen in de regio 

In de WOB-stukken is informatie te vinden van de Koninklijke Hockeybond (KNHB), waaruit blijkt dat er geen tekort aan hockeyvelden is in de Leidse regio. Twee stukken zijn daarbij interessant. Allereerst blijkt dat slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren dat bij LHC Roomburg doet. De rest doet dat elders, met name in de randgemeenten. Omgekeerd blijkt trouwens 12 % van de hockeyers bij Roomburg van buiten Leiden te komen (vooral vanuit de randgemeenten). Dit bewijst dat het vraagstuk van vraag en aanbod van hockeymogelijkheden vooral regionaal bekeken moet worden, en niet binnen de gemeentegrenzen.  

Bij welke clubs hockeyen Leidenaren? (2018) Percentage 
Roomburg 43% 
LOHC 27% 
Alecto 16% 
Thor (studentenclub)  6% 
Forescate   4% 
Rest van Nederland  4% 
Totaal 100% 

Bron: Correspondentie tussen KNHB en gemeente, pagina 8 (openbaar gemaakt n.a.v. WOB-verzoek) 

Dit is ook niet zo verwonderlijk. Wie naar de kaart van de Leidse regio kijkt en de locatie van de hockeyclubs daarop kan zien dat het logisch voor een inwoner van Leiden kan zijn om uit te wijken naar een randgemeente: een inwoner uit de Merenwijk zal eerder kiezen voor LOHC of Alecto dan voor Roomburg. En een inwoner uit de Stevenshof kan heel goed terecht bij Forescate. 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Uit de stukken van de KNHB blijkt dat er in de Leidse regio op zaterdag een overschot is van 0,64 hockeyvelden en op zondag een overschot van 7,77 velden (op basis van de ruime normen die de hockeybond zelf hanteert), zie de tabel hieronder. 

Bron: Memo Ruimtebehoefte hockeysport in Leiden (openbaar gemaakt n.a.v. WOB-verzoek) 

Geen wachtlijsten 

Volgens de Stichting zijn er wel meer aanwijzingen dat er genoeg ruimte is om te hockeyen. Woordvoerder Bert Stemerdink zegt:  

“Volgens ons zijn er helemaal geen wachtlijsten in de regio. Wij hoorden van een concreet geval waarin een gezin met één volwassene en een paar kinderen bij alle vier clubs in de Leidse regio terecht kon. Zij konden direct komen, ook bij hockeyclub Roomburg. Dit was overigens geen garantie voor plaatsing in een competitieteam. Soms kon er voor een kind in een specifieke leeftijdsklasse geen plek zijn in een competitieteam, maar dat was dan om organisatorische redenen, niet vanwege een gebrek aan velden.  

Wij vinden het gek dat de gemeente nooit zelf onderzoek heeft gedaan naar wachtlijsten. Dit staat letterlijk in de WOB-stukken. De gemeente vaart volledig op informatie die de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond haar verstrekt. Dat is net zoiets als vragen aan de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers hoeveel dierlijke proteïnen er minimaal per dag moeten zitten in gezonde voeding.” 

Status van het plan 

In mei heeft de gemeente een concept-inrichtingsvoorstel ontwikkeld voor het Roomburgerpark, waarbij er een vierde hockeyveld in het groene park komt. Van het plan is bekend dat de investering bijna zes miljoen euro bedraagt die gefinancierd moet worden met een langlopende lening. In juni werd in de kaderbrief duidelijk dat de gemeente hiervoor nog geen geld heeft gereserveerd in haar meerjarenbegroting. Corona slaat een flink gat in de begroting en hoe deze zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk. 

Nu heeft het College op 1 september besloten dat zij het plan verder wil ontwikkelen. Hiervoor vraagt zij toestemming aan de Raad. Naar verwachting zal er op 24 september mogelijkheid zijn tot inspreken in de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving en volgt inhoudelijke behandeling op 15 oktober in de Raadscommissie en in november in de gemeenteraad. 

De Stichting Vrienden van het Roomburgerpark is van mening dat dit plan onwenselijk en onhaalbaar is en pleit daarom voor staken van verdere ontwikkeling van het plan. 

Bronnen 

Alle WOB-stukken zijn integraal gepubliceerd op de website van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark: