College wil hockeyclub laten uitbreiden in het groen

De gemeente heeft het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg afgerond en adviseert hockeyclub Roomburg 2 extra kunstgrasvelden te geven, één in het Roomburgerpark en één in het Trigonpark. Het College neemt dit advies over en brengt het plan in ter bespreking in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 9 mei 2019. Het College gaat hiermee in tegen de uitdrukkelijke wens van wijkbewoners die een handtekeningenactie startten voor behoud van groen in de wijk. De actie leverde tot nu toe 3.807 steunbetuigingen op.

Inhoud van het plan

Plan voor het Roomburgerpark

In het Roomburgerpark zal het extra veld worden aangelegd op de locatie waar nu de speeltuin en het trapveldje liggen. De speeltuin zal dan opschuiven richting de vijver. Tussen de speeltuin en het nieuwe hockeyveld in komt een multifunctioneel gebouw waarin de sportkantine en de kinderopvang worden gehuisvest, ongeveer ter hoogte van de Scholtenstraat. Op het groene landje achter de molen komt een parkeerplaats.

Plan voor het Trigonpark

Aan de Cronesteinkade wil de Gemeente het 2e veld neerleggen dat op de locatie van het huidige Trigonterrein komt. Het enige positieve dat hierover valt te melden is dat de Gemeente na aanhoudende protesten de plannen zo heeft aangepast dat het Zoete Land op haar huidige locatie kan blijven. Wij feliciteren het Zoete Land met dit succes!

Voor een beter begrip van de wijzigingen verwijzen we naar deze schets van de huidige situatie. De volledige plannen en het besluit van het College zijn na te lezen op de website van de Gemeente.

Wat vinden wij van de plannen?

Wij zijn erg teleurgesteld dat de Gemeente ervoor kiest om in het Roomburgerpark 6.300 m2 openbaar groen te offeren voor een hockeyveld en een parkeerplaats (dat is 18 % van het huidige groen). Wij verwachten dat deze plannen zullen leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden, extra parkeerdruk en overlast van de inval van kunstlicht. De overlast voor de buurt zal nog verergeren door de geplande nieuwbouw bij de Lorentzschool (Vollenhovenkade) en de Josephschool (Oppenheimstraat). De Gemeente weigert het cumulatieve effect van deze plannen mee te laten wegen in haar beoordeling van de effecten.

Wij vragen ons af waar dit ophoudt. Wat gebeurt er als de hockeyclub straks een 6e veld nodig heeft? Dit kan toch niet in een groen park? Wij vinden het heel storend dat de Gemeente weigert alternatieven te onderzoeken met behoud van groen. Zie hierover onze eerdere bijdrage: Sport of groen? Sport en groen!

Heel verrassend vonden wij dat de plannen om de hockeyclub aan 2 extra velden te helpen ruim 7,4 miljoen euro kosten (5.063.044 voor het Roomburgerpark en 2.363.130 voor het Trigonpark). We zijn benieuwd hoe wethouder Dirkse dit denkt te financieren want in zijn beleidsnota Sport en Gezondheid is na te lezen dat hij slechts 1 miljoen euro heeft gereserveerd voor 3 wijksportparken (Roomburg, Noord en Morskwartier).

Inspraakmogelijkheden

De plannen worden behandeld op 9 mei in de Commissie Onderwijs en Samenleving in het Stadhuis. De vergadering start om 20:00. Er is hier mogelijkheid om in te spreken. Wij raden u aan om dit te doen want dit is de laatste mogelijkheid om de plannen te beïnvloeden voordat er besluiten worden genomen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie.

U kunt de Commissievergadering ook bijwonen als toehoorder, want ze zijn openbaar. Misschen wel handig om dit aan te kondigen bij de Griffie (zie hierboven) zodat men rekening kan houden met de verwachte toeloop.

Vrienden van het Roomburgerpark
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
VVE Neptunuskade
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
Het Zoete Land
Bomenbond Rijnland
Milieudefensie Leiden


OPROEP: Reageer op het beleidskader Sport en Gezondheid

Wethouder Dirkse laat er geen gras over groeien (wel kunstgras) en is voortvarend bezig de weg vrij te maken voor extra kunstgras hockeyvelden in het Roomburgerpark en bij het Zoete Land. Vorige week presenteerde hij samen met wethouder Damen het beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 Samen maken we de Stad gezond en actief.

Hierin kondigt wethouder Dirkse aan dat sportpark Roomburg wordt getransformeerd naar een wijksportpark. Hij geeft als motivatie dat de hockeyclub hier moet kunnen groeien. Dat dit ten koste gaat van groen vertelt hij er niet bij! Hieronder vindt u de belangrijkste citaten uit het rapport.

Inspraakmogelijkheden

Het is nu hoog tijd om hier iets aan te doen! Laat uw stem horen en maak gebruik van uw inspraakmogelijkheden! Stuur uw zienswijze voor 30 april naar de Gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van kenmerk Z/19/1362522 ‘beleidskader sport en gezondheid’. U kunt dit ook digitaal doen via deze link of uw brief afgeven op het stadhuis. Heeft u nooit eerder een zienswijze ingediend? Kijk dan naar onze voorbeeld zienswijze.

Heeft u tips voor de inspraak of wilt u uw reactie met ons delen? Doe dat dan als reactie op dit bericht (reactiemogelijkheid s.v.p. niet gebruiken voor het voeren van discussies).

Citaten uit het rapport

Wilt u snel tot de kern van de zaak komen? Hieronder het citaat uit het rapport over de transformatie naar wijksportparken en de plannen met Roomburg (pagina 34-35). Cursief en achtergrondkleur zijn door ons aangebracht.

Aan de slag met de transformatie naar wijksportparken

Naast het bouwen van drie nieuwe indoor sportaccommodaties gaan we de komende jaren ook aan de slag met de transformatie naar wijksportparken. Onze visie op sportparken is verwoord in het Contourenplan buitensportaccommodaties. We streven naar multifunctionele, eigentijdse en open wijksportparken waar naast sportverenigingen ook andere sportaanbieders, individuele sporters en buurtbewoners intensief gebruik van maken. De ruimtevraag van nieuwe sporten als bijvoorbeeld freerunning, boulderen en calisthenics neemt de komende jaren verder toe. Op wijksportparken realiseren we voorzieningen voor nieuwe sporten. Zij dragen bij aan de diversiteit en vernieuwing van het sport- en beweegaanbod in Leiden. Hiermee faciliteren we ook de individuele en anders-georganiseerde sporter. Dit vraagt om een andere inrichting van sportparken en mogelijk om een andere beheer- en/of exploitatievorm.

Bij een goed stadsklimaat horen voorzieningen die laagdrempelig en toegankelijk zijn in de wijk. Die voorzieningen vormen een sterke, sociale basisinfrastructuur. Ze stimuleren ontmoeting en meedoen. Wijksportparken behoren tot die sociale basisinfrastructuur. Ze vervullen een bredere functie in de buurt. Naast ruimte om te sporten en bewegen, zijn ze centrale ontmoetings- en ontspanningsplekken in de wijk. Uitgangspunten bij de herinrichting van sportparken zijn:

  • sportparken worden intensiever en daarmee efficiënter gebruikt
  • sportparken zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik voor zowel gebonden als ongebonden sporten
  • sportparken zijn toegankelijk voor mensen uit de wijk
  • op sportparken staat een multifunctioneel gebouw waarin ook functiemenging mogelijk is
  • sportparken worden volgens duurzaamheidsprincipes ingericht.

De transformatie naar multifunctionele eigentijdse en open wijksportparken pakken we gefaseerd aan. De komende jaren gaan we aan de slag met wijksportparken Roomburg, Mors en Noord. De redenen om voor deze drie sportparken te kiezen zijn de groeiende ruimtebehoefte van de hockeysport (Roomburg) en rugbysport (Mors). Voor Leiden-Noord geldt dat de georganiseerde sportparticipatie er het laagst is van heel Leiden. We zien hier kansen om met een andere programmering meer reuring op het sportpark te bewerkstelligen en meer Leidenaars te laten sporten en bewegen.

Wijksportpark Roomburg

In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburgpark in de Professoren- en Burgemeesterswijk. We onderzoeken de mogelijkheid van een andere inrichting van het gebied waarbij verschillende maatschappelijke functies (ruimte voor groen, sport en recreëren) meer met elkaar gemengd worden en er meer ruimte voor hockey ontstaat.

Dossier haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

In de zomer van 2018 startte het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten, ook informatie die niet is te vinden op de officiële projectsite van de gemeente. Het laat stap voor stap zien hoe de huidige plannen tot stand zijn gekomen.

Kick off 2 juli 2018

Tijdens de kickoff werd de werkgroep geformuleerd van belanghebbenden uit de wijk. Lees de presentatie en het verslag van de Gemeente.

Kort daarna werd de projectopdracht door het College vastgesteld.

1e werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

In de 1e bijeenkomst werden de verwachtingen t.a.v. het Roomburgerpark van alle deelnemers geïnventariseerd. Zij zetten dit eerst op papier n.a.v. de voorbereidingsopdracht. Ook stuurden wij de input van buurbewoners buiten de werkgroep naar de Gemeente. In de werkgroep werden de resultaten besproken. Zie het verslag. Hier kwam duidelijk naar voren dat voor de bewoners het groen op nummer één staat.

2e werkgroepbijeenkomst 19 november 2018

Voorafgaand aan de 2e bijeenkomst organiseerde de Gemeente een excursie naar voorbeeldparken het Zuiderpark in Rotterdam en en de Bosjes van Pex in Den Haag. Wij gingen op eigen gelegenheid en maakten videodocumentaires op Park TV. Wij voegden het Burgemeester Berkhoutpark aan het rijtje toe.

Tijdens de bijeenkomst bespraken wij de Conceptbeoordelingsmatrix van de Gemeente op basis waarvan plannen beoordeeld zullen worden. Na afloop hebben wij een reactie gestuurd met aanvullingen en aanscherpingen. De Gemeente heeft nog niet een update van deze beoordelingsmatrix gepubliceerd.

In de Gemeente presenteerde de Gemeente 13 conceptscenario’s voor de toekomst van het Roomburgerpark en het Trigonpark. Hiervan waren 6 scenario’s gebaseerd op 5 velden voor de hockeyclub (2 extra) en 7 scenario’s op 4 velden voor de hockeyclub (1 extra). Opvallend was dat alle scenario’s ten koste gaan van openbaar groen. Dit is voor ons en andere werkgroepleden aanleiding geweest scenario’s met behoud van groen te ontwikkelen en aan de Gemeente aan te bieden.

Lees e.e.a. na in het officiële verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst van de Gemeente. Na afloop van de vergadering hebben wij samen met de VVE’s, de Bomenbond, het Zoete Land en Milieudefensie Leiden een tussenbalans van het haalbaarheidsonderzoek opgemaakt en naar de Gemeente gestuurd. Wij beklagen ons in deze brief over het gebrek aan groen in de scenario’s en over het ongelijke speelveld voor bewoners en sportclubs (hockey en tennis) in de werkgroep. De projectleider van de Gemeente gaf aan dit niet te herkennen en kondigde aan onze brief te bespreken tijdens de 3e werkgroepbijeenkomst (wat hij vervolgens weigerde te doen).

3e werkgroepbijeenkomst 18 maart 2019

Voorafgaand aan de 3e bijeenkomst stuurde de Gemeente een Concept nulmeting Roomburgerpark en omgeving en de Conceptrapportage Haalbaarheidonderzoek Wijksportpark Roomburg. In de conceptrapportage ontvouwt de Gemeente het plan om de hockeyclub 5 velden te geven (2 extra). 1 veld wil zij in het Roomburgerpark plaatsen, met een extra parkeerterrein in het park, een 2e veld is bedacht in het Trigonpark, waarbij het Zoete Land gedeeltelijk moet verhuizen.

Tijdens de bijeenkomst bleek er bij de meerderheid van de wijkvertegenwoordigers geen draagvlak voor de plannen te bestaan. Desalniettemin verklaart de Gemeente dat de plannen haalbaar zijn en kondigt aan deze verder uit te werken. Lees meer in het officiële verslag van de Gemeente.

Voorbeeld Zienswijze

College van B&W van de Gemeente Leiden
Postbus 9100
2300 PC Leiden

Leiden, DATUM

Betreft: Z/19/1362522 beleidskader sport en gezondheid

Geacht college,

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar met betrekking tot het beleidskader sport en gezondheid, zaaknummer Z/19/1362522.

LICHT HIER ZIENSWIJZE TOE. VERMELD NAUWKEURIG WELKE BEZWAREN U HEEFT TEGEN DE BELEIDSNOTA (BIJVOORBEELD: VOORNEMEN HOCKEYCLUB TE LATEN UITBREIDEN OP / BIJ DE HUIDIGE LOCATIE SPORTPARK ROOMBURG) EN WELKE NADELEN U VERWACHT. U KUNT HIER OOK VRAGEN STELLEN. PROBEER ZO COMPLEET EN ZO SPECIFIEK MOGELIJK TE ZIJN.

GEEF BIJ UW BEZWAREN EEN UITGEBREIDE ONDERBOUWING. ONDERBOUW DEZE BIJVOORBEELD MET DESKUNDIGENRAPPORTEN OF
KRANTENARTIKELEN EN VOEG DEZE ALS BIJLAGE TOE.

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de beleidsnota als volgt aan te passen:

GEEF AAN WELKE WIJZIGINGEN IN DE NOTA U VERWACHT VAN DE WETHOUDERS (BIJVOORBEELD: HOCKEYCLUB NIET LATEN UITBREIDEN OP / BIJ DE HUIDIGE LOCATIE SPORTPARK ROOMBURG).

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

UW NAAM

UW ADRES

UW HANDTEKENING

Bijlagen: OPSOMMEN INDIEN VAN TOEPASSING