Wijksessie Roomburgerpark 2

Op 23 mei is de 2e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

In deze bijeenkomst stonden 2 presentaties centraal waarin 2 visies op het park werden gepresenteerd en besproken.

De eerste presentatie werd verzorgd door Bert Stemerdink namens de Vrienden van het Roomburgerpark en 7 VVE’s van de omliggende appartementencomplexen (hierna te noemen de Vrienden). De Vrienden gaven eerst aan op basis op welke aspecten zij plannen met het park beoordelen (groen, verkeer en parkeren, geluidsbelasting, andere vormen van overlast). Vervolgens bespraken zij  8 scenario’s voor het park die op dat moment bekend waren:

 1. Hockey breidt uit in het park (haalbaarheidsonderzoek Gemeente 2015)
 2. Hockey breidt uit op het tennispark, tennis verhuist (haalbaarheidsonderzoek Gemeente 2015)
 3. Leisure Park (initiatief uit 2015)
 4. Hockey verhuist compleet naar de Vliet (inmiddels achterhaald)
 5. Third Place Plan uit 2017, ingediend door hockeyclub, tennisclub, Lorentzschool en ’t Kasteel
 6. Spelen op 2 locaties (Roomburg / Trigonterrein, Roomburg / de Vliet)
 7. Oprichten van een satellietclub in Leiden
 8. 4e veld op schoolplein Lorentzschool (plan CDA)

De Vrienden deden ook enkele suggesties om het park te verbeteren op basis van reacties uit de buurt (pluktuin, heemtuin, natuurspeelplaats). De Vrienden gaven aan dat hun voorkeur uitgaat naar scenario 4, 6 en 7. Onder voorwaarden is scenario 2 ook bespreekbaar. De hockeyclub en de tennisclub gaven in een reactie aan geen brood te zien in deze varianten.

De tweede presentatie werd verzorgd door Freek Tanis namens de hockeyclub, de tennisclub, ’t Kasteel en de Lorentzschool (hierna te noemen de NieuwRoomburgpark-coalitie). In het eerste deel van de presentatie ging de NieuwRoomburgpark-coalitie op verzoek van de Vrienden in op de onderbouwing van de ruimteclaim (waarom 5 velden nodig?) en op de geografische herkomst van de leden (is Roomburg wel een wijkclub?). Er werd wel enige informatie verstrekt maar naar het oordeel van vele aanwezigen te weinig.  Deze onderwerpen zijn opnieuw geagendeerd in de daarop volgende bijeenkomst op 13 juni (waarover meer in een volgend verslag).

In het tweede deel van de presentatie ging de NieuwRoomburgpark-coalitie in op de plannen met het park aan de hand van een maquette (zie de foto bovenaan dit artikel, hierop loopt de Kanaalweg aan de onderkant en de Vollenhovenkade aan de bovenkant). Kern van het plan is:

 • Aanleg van 4 hockeyvelden (1 extra) en 12 tennisbanen (3 extra) over de volle lengte van het park
 • Ingang en parkeerruimte aan de Kanaalweg
 • Verhuizen van de speeltuin naar het schoolplein voor de Lorentzschool. Verbinden van dit terrein met park, waarbij de Vollenhovenkade wordt afgesloten.
 • Haal- en brengverkeer voor de scholen via een verkeerslus, gelegen tussen de Lorentzschool en de Vredeskerk (linkerzijde foto).

De Vrienden hebben dit plan (buiten de vergadering) besproken met de achterban en in de daarop volgende bijeenkomst op 13 juni teruggekoppeld dat zij dit plan niet acceptabel vinden. Er verdwijnt in het plan te veel groen, en afsluiten van de Van Vollenhovenkade zal tot ernstige risico’s voor de verkeersveiligheid leiden, met name voor het haal- en brengverkeer van de Lorentzschool en de Joppensz-school.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden in:

Verslag van de wijkvereniging van de 2e bijeenkomst

Op het verslag zijn de volgende wijzigingen vastgesteld:

 • De Vrienden laten bij punt 2 van het verslag de volgende zin toevoegen: “Onder voorwaarden is ook een scenario uit 2015 bespreekbaar waarin de hockeyclub uitbreidt op het terrein van de tennisclub en de tennisclub verhuist naar het Trigon-Terrein”
 • De NieuwRoomburgpark-coalitie wil dat als aanduiding van haar groep niet het woord “Sport” wordt gebruikt maar het woord “NieuwRoomburgPark”
 • Fred van Haasteren heeft een reactie geschreven die als bijlage 6 aan het verslag is gehecht.

Wijksessie Roomburgerpark 1

De Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk heeft het initiatief genomen om gesprekken te organiseren tussen de verschillende wijkgroeperingen die iets met het Roomburgerpark willen. Deze gesprekken maken geen onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente naar uitbreidingsruimte voor de hockeyclub. Zij moeten worden gezien als een poging de partijen nader tot elkaar te brengen.

De 1e bijeenkomst werd georganiseerd op 23 april 2018. Hierbij waren de Vrienden van het Roomburgerpark niet aanwezig omdat zij er van uit gingen dat het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente elk moment kon starten, waarbij de zelfde partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Bij de 2e en 3e  bijeenkomst zijn de Vrienden van het Roomburgerpark wel aangeschoven omdat het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente zo lang op zich liet wachten.

De 1e bijeenkomst is gebruikt om te inventariseren wat iedereen met het park wil. Zie voor meer informatie het Verslag van de wijkvereniging

Richting gevende keuze inrichting Sportpark de Vliet

Richting gevende keuze inrichting Sportpark de Vliet (Raadscommissie O&S)

Op 14 juni 2018 heeft de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving ingestemd met het voorstel van de wethouder om het scenario verhuizen van hockeyclub Roomburg naar de Vliet niet verder te onderzoeken. Bij de behandeling is uitgebreid stilgestaan bij de consequenties voor het Roomburgerpark. Uitkomst is dat de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden afgewacht.

Je kunt de behandeling terugzien op de website van de Gemeente, agendapunt 7.

Aanvullende technische vragen van GL, CU en PvdA over besluit de Vliet

Christen Unie en PvdA hebben vragen gesteld over de consequenties voor het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey (vraag 5 en 6). Interessant om na te lezen. In de beantwoording houdt de wethouder alle opties open. Je kunt het nalezen via deze link.

Aanvullende technische vraag van de PvdA over besluit de Vliet

PvdA legt de vraag voor of verhuizing van tennisclub Roomburg naar sportpark de Vliet onderzocht is. De wethouder antwoordt dat dit niet geval is maar dat dit een variant zou kunnen zijn in het haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey. Je kunt het nalezen via deze link.

Roomburg kan blik weer vernauwen

Onderstaand artikel verscheen in het Leidsch Dagblad van 2 juni 2018. Omdat de inhoud mogelijk misverstanden kan opwekken over onze standpunten hebben we een toelichting geschreven aan het eind van dit bericht.

(Klik op de afbeelding om het artikel te lezen)

In het artikel staat dat over de toevoeging van een 4e veld voor de hockeyvereniging mogelijk gepraat kan worden. Hiermee bedoelen wij een 4e veld in de wijk in scenario’s waarbij ook het Trigonterrein en het terrein voor de Lorentzschool worden betrokken. Men kan bijvoorbeeld kiezen voor een 4e veld op het Trigon-terrein of men kan het 4e veld aanleggen op het huidige terrein van de tennisclub en de tennisclub laten verhuizen naar Trigon. Ook is het denkbaar dat een 4e en 5e veld worden aangelegd bij de Vliet zodat er uitwijkruimte is op piekmomenten.

Voorzitter Hol van de hockeyclub heeft in het artikel goed begrepen dat voor de buurt afname van verkeersoverlast een belangrijk punt is. Met name de verkeerscirculatie bij de scholen aan de Van Vollenhovenkade en de Oppenheimstraat zijn nu zeer problematisch. Wij kennen geen plannen van de hockeyclub waarin de verkeerscirculatie verbetert. Integendeel: wij kennen alleen plannen van de hockeyclub waarin de Van Vollenhovenkade geheel of gedeeltelijk worden afgesloten met een averechts effect. Als hij over een plan beschikt waarin de verkeerscirculatie verbetert, hopen we dat hij dat snel met ons wil delen, want daarin zijn wij bijzonder geïnteresseerd.

Nawoord op inrichtingsbesluit De Vliet

Geen verhuizing van de hockey naar de Vliet

Op 31 mei heeft wethouder Paul Dirkse zijn besluit toegelicht aan de Vrienden van het Roomburgerpark om verhuizing van de hockeyclub naar de Vliet als variant te schrappen. Het besluit is daarna gecommuniceerd in een brief aan de raad met bijlage. Wij waarderen het zeer dat de wethouder ons vooraf op de hoogte heeft gesteld.

De haalbaarheidsstudie naar uitbreiding van de hockey zal worden uitgevoerd op basis van uitbreidingsscenario’s binnen de Professoren- en Burgemeesterswijk. Hierbij worden het Roomburgerpark, het Trigon-terrein aan de Cronesteynkade en het terrein bij de Lorentzschool betrokken (nu bestemd voor woningbouw).

Plussen en minnen

Het besluit heeft voor ons plussen en minnen.

Positief vinden wij dat uitbreiding naar 5 hockeyvelden geen hard uitgangspunt is voor de Gemeente. Uitbreiding naar 4 velden is ook een serieuze variant. Dit blijkt ook uit de variantenstudie die de Gemeente voor de Vliet heeft laten uitvoeren. Ook vinden wij het positief dat de wethouder ons heeft verteld dat draagvlak in de buurt zwaar zal meewegen bij het bepalen van de haalbaarheid.

Een minpunt vinden wij uiteraard dat scenario’s afvallen waarin het Roomburgerpark gespaard blijft.

Hoe nu verder?

De Gemeente zal voor de zomervakantie een kick-off -bijeenkomst organiseren waarin alle betrokken worden bijgepraat over de stand van zaken en de aanpak van het onderzoek. Na de vakantie gaat het onderzoek echt van start. De doorlooptijd is een half jaar. Een besluit wordt aan het eind van dit jaar verwacht. Het onderzoek wordt geleid door Peter Stokkermans die eerder projectmanager was van herinrichting van het winkelgebied bij de Aalmarkt.