Groen op medisch advies

Drie van de vier Nederlanders vinden dat artsen ‘natuur’ mogen voorschrijven als is aangetoond dat dit helpt bepaalde klachten te bestrijden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van IVN Natuureducatie. IVN wijst erop dat Schotse artsen sinds 2018 van de zorgverzekeraars ‘een bezoek aan de natuur’ mogen voorschrijven. Huisartsen beschikken over een lijst met heilzame activiteiten – zoals strandjutten en vogels spotten – die ze hun patiënten kunnen meegeven.

(lees verder via https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/arts-zou-natuur-mogen-voorschrijven.htm).

(bron: nieuwsbrief De groene stad, https://mailchi.mp/degroenestad/nieuwsbrief-the-green-city-eu-309793?e=7464cb630f)

Siebrand van der Ploeg

LNV wil meer groen in de stad

Ook in politiek Den Haag is het besef doorgedrongen dat meer groen in de steden noodzakelijk is. Naar aanleiding van de motie ‘Groen in de stad’ van Tweede Kamerlid Arne Weverling (VVD) heeft Minister Schouten (LNV) de Tweede Kamer voorstellen gestuurd voor meer natuur in steden. Haar boodschap is ons uit het hart gegrepen.

‘Het vergroenen van het stedelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die in de stad samen komen. Natuur in de stad brengt voordelen met zich mee op ecologisch, sociaal en economisch gebied. Het vermindert de gevolgen van klimaatverandering voor stedelingen, zoals wateroverlast en hittestress … Daarnaast gaan mensen in een groene omgeving eerder naar buiten, krijgen meer beweging en komen elkaar vaker tegen. Op die manier draagt het bij aan een betere gezondheid, meer sociale cohesie en een groter welzijn […].Mijn inzet richt zich op kennisontwikkeling, het verbinden van sleutelspelers, het stimuleren van koplopers en het verbinden van natuur met andere stedelijke opgaven (zoals klimaatadaptatie, leefbaarheid en woningbouw).’

(lees  de hele brief via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/05/kamerbrief-over-groen-in-de-stad)

Siebrand van der Ploeg

Verslag Raadscommissie O&S 26 september

Op donderdag 26 september kwam de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving bij elkaar om het Beleidskader Sport en Gezondheid te bespreken. Vier partijen stelden vragen en maakten opmerkingen over het Roomburgerpark waar volgens het Beleidskader een wijksportpark moet komen. Dit waren Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren, Groen Links en de Socialistische Partij.

Commissievoorzitter Antoine Theeuwen meldde dat het Presidium heeft besloten dat Wijksportpark Roomburg niet inhoudelijk behandeld zal worden in deze vergadering. Dit gebeurt in een apart traject, los van het Beleidskader. N.B. Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de Gemeenteraad (de burgemeester), de griffier en de voorzitters van de 4 raadscommissies. Het Presidium is verantwoordelijk voor de agenda’s van de vergaderingen en procedurele zaken.

Desalniettemin ging de wethouder in op een aantal opmerkingen:

 • Het amendement van 20 juni over Wijksportpark Roomburg is leidend bij de uitwerking van plannen (N.B. Hierin worden strenge eisen gesteld aan uitbreiding van de hockeyclub in het park).
 • De boodschap van het Beleidskader die onthouden moet worden is dat er een ruimtetekort is bij de hockeyclub en de rugbyclub en een ruimteoverschot bij voetbalclubs en korfbalclubs.
 • In het amendement wordt gesproken over 1 extra hockeyveld terwijl het Beleidskader spreekt van 2 extra hockeyvelden. De behoefte aan 2 extra hockeyvelden is onderbouwd in het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Het 5e veld hoeft echter niet in/bij het Roomburgerpark te komen. Dit kan ook op een andere locatie.

Deze laatste opmerking vinden wij interessant. Deze impliceert dat het niet noodzakelijk is dat alle velden van de hockeyclub op 1 locatie aanwezig zijn. Spelen op 2 locaties is wel degelijk mogelijk. Tijdens de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg werd spelen op 2 locaties door de wethouder nadrukkelijk ontraden.

Wordt vervolgd …

26 september Behandeling Beleidskader Sport en Gezondheid in Raadscommissie

Donderdag 26 september wordt om 20:00 het Beleidskader Sport en Gezondheid inhoudelijk behandeld in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De Commissievergadering is toegankelijk voor publiek en vindt plaats in het Stadhuis. De raadsstukken vindt u via deze link.

Wij vinden deze beleidsnota van belang omdat er richting gevende opmerkingen in staan over Wijksportpark Roomburg. Op 5 september hebben wij samen met 3 andere buurtbewoners aandacht gevraagd voor het belang van groen in het algemeen en van een groen Roomburgerpark in het bijzonder. Lees er meer over via deze link.

Opvallend was in het beleidskader dat met geen woord gesproken werd over het amendement van Groen Links waarin aan de aanleg van wijksportpark Roomburg strenge voorwaarden worden gesteld. Wij zijn benieuwd hoe de raadsleden met deze omissie omgaan.

21 september buurtborrel in het Roomburgerpark

Op zaterdag 21 september organiseren de Vrienden van het Roomburgerpark weer een gezellige borrel in het Roomburgerpark bij het trapveldje. Tijd: van 17:00 – 18:30.

We sluiten de zomer af en praten bij over het park. We doen het net zoals de vorige keer: iedereen neemt een hapje en een drankje mee.

Tot dan!

Vrienden van het Roomburgerpark

Inspraakreacties Beleidskader Sport en Gezondheid

Op 5 september 2019 is er ingesproken op het herziene Beleidskader Sport en Gezondheid in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Er waren 21 insprekers. De meesten gingen in op het topsportbeleid in het Beleidskader (of het ontbreken daarvan). Vier inspraakreacties hadden direct of indirect betrekking op Wijksportpark Roomburg of het belang van openbaar groen. De inspraakreacties hebben wij hieronder geplaatst met toestemming van de insprekers, in de volgorde zoals zij geagendeerd waren in de Commissievergadering (u kunt de teksten lezen door op de hyperlinks te klikken). De inspraak is ook terug te zien op de website van de Gemeenteraad. Hier zijn ook alle ambtelijke stukken te vinden.

 1. Inspraakreactie Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark)
  Hij gaat in op inconsistenties tussen het Beleidskader en het amendement dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen over Wijksportpark Roomburg. Hij bekritiseert de wijze waarop de Gemeente 94 inspraakreacties heeft afgedaan.
 2. Inspraakreactie Ad van der Waals (wijkbewoner Professorenwijk)
  Hij plaatst algemene kanttekeningen bij het Beleidskader en pleit voor de invoering van stiltegebieden in de stad. Deze reactie moet gelezen worden als vervolg op de inspraakreactie uit april van Ad van der Waals op het concept- Beleidskader.
 3. Inspraakreactie Jeroen Birnie (huisarts in de Professorenwijk)
  Hij gaat in op de relatie tussen natuur en Gezondheid. Hij roept de Gemeente op beleid te voeren voor het behoud en bevorderen van openbaar groen.
 4. Inspraakreactie Carla Matallana (wijkbewoner Professorenwijk)
  Zij gaat in op de betekenis van het park voor haar als bewoner en roept de raadsleden op hier zuinig op te zijn.

Inspraak Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Donderdag 5 september spreken de Vrienden van het Roomburgerpark in bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving over het Beleidskader Sport en Gezondheid in het Stadhuis. Het Beleidskader staat om 20:30 op de agenda. Zie meer informatie ons vorige bericht en de website van de Gemeenteraad. Supporters zijn natuurlijk welkom ;-). Wij spreken in omdat er diverse opmerkingen in het beleidskader staan die strijdig zijn met het amendement van de Gemeenteraad van 20 juni.

U kunt natuurlijk ook zelf inspreken. Tot donderdag 16:00 kunt u zich aanmelden bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. .

Een kleine waarschuwing vooraf: de Griffie vraagt aan insprekers waarvan zij vermoedt dat die iets over het park willen zeggen wat de insteek van hun inspraak is (voor ons een noviteit). Achterliggende gedachte is dat men bang is dat de inspraak van Wijksportpark Roomburg dunnetjes wordt overgedaan. De inspraak moet echt ingaan op de inhoud van het beleidskader.

Reactie Gemeente op inspraakreactie Beleidsnota

Op 20 augustus ontvingen insprekers deze reactie van de Gemeente n.a.v. de inspraak op de Beleidsnota Sport en Gezondheid.

Bijlage:

Beleidsnota Sport en Gezondheid (2)

Op 5 september bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de Beleidsnota Sport en Gezondheid die eerder in maart ter inspraak werd aangeboden. De Beleidsnota staat geagendeerd om 20:30. Tijdens de Commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. De nota wordt inhoudelijk besproken in de Raadscommissie op 26 september en ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad op 17 oktober. Wij besteden aandacht aan deze nota omdat er richtinggevende uitgangspunten in staan voor Wijksportpark Roomburg en daarmee voor de toekomst van het Roomburgerpark.

Inhoud

De beleidsnota verwoordt het beleid voor de beleidsterreinen Sport en Gezondheid in de periode 2019 – 2023. De belangrijkste documenten zijn:

Alle stukken vindt u op de website van de Gemeenteraad. Onze inspraakreactie op de vorige versie van de Beleidsnota vindt u via deze link.

We zullen nog later inhoudelijk reageren op de laatste versie van de nota maar zo op het eerste gezicht lijken teksten die betrekking op Wijksportpark Roomburg en de uitbreiding van de hockeyclub niet wezenlijk veranderd. Er is zelfs geen enkel spoor terug te vinden van het amendement dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen over Wijksportpark Roomburg. Merkwaardig want het amendement moet toch worden gezien als een kaderstellend besluit van de Raad.

Geef uw mening

Bent u één van de 117 personen die een reactie gaven op de vorige versie van de Beleidsnota? Lees dan de nieuwste versie en de bespreking van de inspraakreacties door de Gemeente en kijk wat er met uw reactie is gebeurd. Wilt u uw bevindingen met ons delen als reactie op dit websitebericht onderaan deze pagina?

U kunt tijdens de Raadscommissie inspreken op de Beleidsnota. Meldt u daarvoor van tevoren aan bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie. Inspreektijd is in principe 5 minuten en bij veel aanmeldingen wordt deze ingekort tot 3 minuten.

U kunt ook uw mening geven door contact op te nemen met één van de leden van de Raadscommissie. De leden van deze Commissie vindt u via deze link. U vindt contactgegevens van raadsleden via deze link.