Voor- en tegenstanders aan het woord

Stadskrant 25-2-2021. Klik op een afbeelding om het artikel te lezen.

Rectificatie op verzoek van Speeltuinvereniging de Speelschans

“In de Stadskrant van 25 februari stond in het artikel ‘Tegenstanders aan het woord’ een citaat van Remco van Sliedregt, voorzitter Speeltuinvereniging De Speelschans.​ Dit citaat is niet gedaan in het kader van dit artikel en er wordt ten onrechte mee gesuggereerd dat de Speeltuinvereniging tot de tegenstanders van het inrichtingsplan behoort. Het standpunt van de Speeltuinvereniging is: ‘Als speeltuin volgen wij de plannen voor het Roomburgerpark kritisch, gericht op een goede toekomst voor de speeltuin. We nemen geen standpunt in voor of tegen het inrichtingsplan.’”

De uitgebreide reactie van het bestuur van de speeltuin op het plan is te lezen in dit bericht.

Opmerking over de bijdrage van de Voorstanders

De bijdrage van de voorstanders sluit af met een onwaarheid. De laatste zin luidt: “Er staan geen bezuinigingen op andere uitgaven tegenover”. Hier wordt gedoeld op bezuinigingen voor realisatie van het wijksportpark. 

Dit is onjuist. Er wordt wel bezuinigd voor dit plan.

Zie https://leiden.notubiz.nl/…/Vastgesteld%20besluit%20bij…

We citeren pagina 2: “In de kaderbrief kondigden we aan alleen een aantal tijdelijk gefinancierde activiteiten te kunnen voortzetten als er structurele dekking kon worden gevonden. Dat hebben we gedaan en dat is gelukt. Dit gaat om activiteiten die aansluiten bij de pijlers van de stadsvisie (zoals subsidie voor het PS theater), om activiteiten die voortvloeien uit het beleidsakkoord (snelle hulpverlening voor inwoners met schulden, voortzetting van de stedelijke jeugdaanpak, wijksportpark Roomburgerpark, openbare ruimte Diamantplein en een gedeelte van het Singelpark in het Energiepark), om activiteiten die passen bij de noodzaak om te werken aan economisch herstel (Economische agenda Leidse Regio) en om activiteiten die het vermogen van onze organisatie versterken om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (Urban Data Center, diverse projecten op het gebied van informatievoorziening en de gemeentelijke ontwikkelpool voor talentvolle medewerkers).

De dekking voor deze tijdelijk of nog niet gefinancierde activiteiten heeft het college gevonden door een extra bezuinigingspakket op te stellen. Dit pakket omvat maatregelen in alle begrotingsprogramma’s en in alle bestuurlijke portefeuilles, voornamelijk buiten het ‘hek’ van het sociaal domein. Hierbij gaat het om beleidsaanpassingen, om invoering van kostenverlagende nieuwe werkwijzen, om enkele meevallers en om inkomstenverhoging door verhoging van bijdragen van derden.”