Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt

Tijd om zelf plannen te bedenken!

Vragen aan de gemeente over de financiering van de plannen voor het Roomburgerpark hebben tot een onverwacht inzicht geleid: de bouwplannen bij de Lorentzschool zijn vorig jaar definitief geschrapt. Omdat dit bij bewoners uit de buurt onbekend is brengen wij dit nu onder de aandacht.

Wij roepen wijkbewoners, schooldirectie en schoolouders op om zelf plannen te bedenken voor het schoolplein en haar directe omgeving, met name voor de percelen die nu nog de bestemming woondoeleinden hebben. Wij denken dat die plannen heel wat aantrekkelijker kunnen zijn dan de parkeerplaatsen die de gemeente daar nu bedacht heeft in het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark.

Huidig plan van de gemeente voor het schoolplein

De gemeente wil een 4e hockeyveld in het Roomburgerpark aanleggen. In de plannen zullen groen, parkeerplaatsen en een trapveldje verdwijnen. Deze wil de gemeente compenseren op en bij het schoolplein van de Lorentzschool. De schooldirectie steunt tot nu toe dit plan.

Huidige plan van de Gemeente voor het schoolplein
(bruin is parkeerplaats, lichtgroen is sportveldje, overig groen is groen)

Wij zetten grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het huidige inrichtingsvoorstel. Het plan voldoet op meerdere punten niet aan de criteria die de gemeenteraad heeft geformuleerd voor het plan (lees hiervoor onze reactie). Daarnaast zijn grote problemen te verwachten met de verkeerscirculatie als gevolg van het afsluiten van de Van Vollenhovenkade (haal- en brengverkeer van de scholen). Last but not least staat de financiering van de hoge kosten (minimaal 5 miljoen euro) ter discussie vanwege de aanslag die de coronacrisis op de gemeentelijke begroting heeft gedaan. In de kaderbrief 2020 van de gemeente blijkt nog geen geld gereserveerd te zijn voor het inrichtingsvoorstel en meerdere partijen tonen zich kritisch over besteding van geld aan dit plan.

Plannen voor woningbouw geschrapt

Op dit moment hebben 2 percelen op het schoolplein van de Lorentzschool nog de bestemming woondoeleinden. Deze zijn geel ingekleurd op de kaart van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplankaart met school en schoolplein

Wij waren van mening dat de kosten voor het schrappen van de woningbouw (door ons geschat op 1,5 miljoen) opgenomen moesten worden in de begroting van het inrichtingsvoorstel om een eerlijke beoordeling van het plan mogelijk te maken. Hierover stelden wij vragen aan de gemeente.

De gemeente heeft laten weten dat plannen voor woningbouw bij de Lorentzschool vorig jaar definitief zijn geschrapt. Het antwoord van de gemeente luidde:

“Met de vaststelling van MPG 2019 door de gemeenteraad, is per 31 december 2018, de grondexploitatie voor het project Van Vollenhovenkade- Du Rieustraat (bouwplannen) afgesloten. De negatieve boekwaarde is daarbij weggenomen en afgeboekt.”

MPG blijkt te staan voor Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019. Deze is 18 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op pagina 54 staat de volgende tekst:

Afsluiten grondexploitatie Lorentzschool (besluitpunt 3):

Bij het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 bedroeg het resultaat van de Lorentzschool op netto contante waarde € 2,59 miljoen negatief. De grondexploitatie sluit op 31 december 2018 af met een negatief saldo van € 2,33 miljoen. Het verschil tussen het in de voorziening negatieve grondexploitaties voorziene bedrag en het tekort bij afsluiten valt vrij in de reserve Grondexploitaties (€ 0,26 miljoen). Bij de decemberwijziging 2018 is voor resterende ambtelijke werkzaamheden en juridische kosten een krediet van € 0,11 miljoen beschikbaar gesteld met als dekking de reserve Grondexploitaties.

Kort samengevat: de plannen voor woningbouw op het schoolplein zijn definitief geschrapt en de gemeente heeft vorig jaar al haar verlies genomen (2,33 miljoen euro).

Ruimte voor nieuwe plannen

Schrappen van de bouwplannen impliceert dat er ruimte is voor nieuwe plannen op de oorspronkelijke bouwlocatie. Wij roepen wijkbewoners, schooldirectie en schoolouders op om zelf plannen te bedenken voor het schoolplein en haar directe omgeving, met name voor de percelen die nu nog de bestemming woondoeleinden hebben.

Wat te denken van een gymzaal voor de school? Of schooltuintjes? Of een extra Tiny Forest?

Laat uw creativiteit de vrije loop en plaats uw ideeën als reactie op dit bericht! Doe dit met respect voor elkaars mening. Alle ideeën zijn welkom.

4 gedachtes over “Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt”

 1. Het antwoord van de gemeente luidt niet dat de bouwplannen geschrapt zijn, er wordt gemeld dat een verlies is afgeboekt : Uit de besluitvorming over het afsluiten van de grondexploitatie kan niet geconcludeerd worden dat de bouwplannen van de baan zijn, hooguit dat een nieuw plan voor deze locatie niet met een oud tekort wordt opgezadeld.
  In de tekst bij het raadsbesluit van 20 juni 2019 (Raadsvoorstel 19.0039 van 2019) over de uitgangspunten voor het wijksportpark Roomburgerpark is heel duidelijk gesteld dat de bouwlocaties bij de Lorentzschool niet bij de planvorming betrokken zullen worden met het oog op de grote woningbouwopgave die Leiden heeft!!! Een ander besluit heeft de raad daarover later niet genomen dus is ook niet de toezegging gedaan dat de locaties bij de planvorming voor het wijksportpark betrokken kunnen worden ( zoals in de tekst bij het conceptplan voor het wijksportpark wel wordt beweerd!!!!!): Er ligt een woonbestemming op die niet zomaar van tafel is, reden waarom de omwonenden rond de tijdelijke plaatsing van de woonunits op het speel-/sportveld aan de Verdamstraat herhaaldelijk hebben verzocht om van de vrije bouwlocatie aan de Van Vollenhovenkade gebruik te maken: rond de 16 units in twee lagen zou daar ruimte genoeg blijven voor een alternatieve invulling, ten slotte is dit een heel bescheiden alternatief bouwplan voor de laatste versie van de eerder afgeschoten bouwplannen. Ik moet nog zien dat de raad akkoord gaat met het opgeven van een woonlocatie ten gunste van parkeren, zeker nu in het conceptplan doodleuk staat dat de verkeersconsequenties van het opheffen van de rijbaan aan de Van Vollenhovenkade ter hoogte van de Lorentzschool nog nader onderzocht moeten worden maar dat onderzoek later ( na de besluitvorming……..) kan plaatsvinden!!!!!

 2. I think school gardens with flowers and vegetable and fruit and fruit trees would be nice. Educational for the children and good for nature (bees, butterflies, birds)

 3. We zijn samen met ook o.a. een werkgroep vanuit de prof/ burgemeesterswijk al jaren met de gemeente bezig een hof te krijgen binnen Leiden. Dit lijkt me een uitgelezen kans binnen onze uiterst beperkte grond in Leiden!
  Mooie centrale plek in de wijk, verbinding tussen jong en oud. Een Knarrenhof dus!

 4. Wat een goed nieuws! Tot nog toe was bekend dat lage woningbouw toch zou moeten plaatsvinden.
  Van de genoemde ideeën voor de bestemming zijn de schooltuinen en het tiny forrest zeker goed.
  Of een extra gymzaal noodzakelijk is, kun je je afvragen zeker gezien de keuze van de schooldirectie voor de zeer intieme samenwerking met de hockeyvereniging, alleen leidt tot meer plasticgras, parkeerplaatsen en het kappen van veel bomen. Het is sowieso eigenaardig dat de openbare school in onze wijk zich zo nauw verbind aan een belanghebbende (ietwat elitaire) sportvereniging. Als een extra gymzaal nodig is, dan zegt dat wel iets van de opstelling van de huidige schooldirectie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *