Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt

Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt

Tijd om zelf plannen te bedenken!

Vragen aan de gemeente over de financiering van de plannen voor het Roomburgerpark hebben tot een onverwacht inzicht geleid: de bouwplannen bij de Lorentzschool zijn vorig jaar definitief geschrapt. Omdat dit bij bewoners uit de buurt onbekend is brengen wij dit nu onder de aandacht.

Wij roepen wijkbewoners, schooldirectie en schoolouders op om zelf plannen te bedenken voor het schoolplein en haar directe omgeving, met name voor de percelen die nu nog de bestemming woondoeleinden hebben. Wij denken dat die plannen heel wat aantrekkelijker kunnen zijn dan de parkeerplaatsen die de gemeente daar nu bedacht heeft in het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark.

Huidig plan van de gemeente voor het schoolplein

De gemeente wil een 4e hockeyveld in het Roomburgerpark aanleggen. In de plannen zullen groen, parkeerplaatsen en een trapveldje verdwijnen. Deze wil de gemeente compenseren op en bij het schoolplein van de Lorentzschool. De schooldirectie steunt tot nu toe dit plan.

Huidige plan van de Gemeente voor het schoolplein
(bruin is parkeerplaats, lichtgroen is sportveldje, overig groen is groen)

Wij zetten grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het huidige inrichtingsvoorstel. Het plan voldoet op meerdere punten niet aan de criteria die de gemeenteraad heeft geformuleerd voor het plan (lees hiervoor onze reactie). Daarnaast zijn grote problemen te verwachten met de verkeerscirculatie als gevolg van het afsluiten van de Van Vollenhovenkade (haal- en brengverkeer van de scholen). Last but not least staat de financiering van de hoge kosten (minimaal 5 miljoen euro) ter discussie vanwege de aanslag die de coronacrisis op de gemeentelijke begroting heeft gedaan. In de kaderbrief 2020 van de gemeente blijkt nog geen geld gereserveerd te zijn voor het inrichtingsvoorstel en meerdere partijen tonen zich kritisch over besteding van geld aan dit plan.

Plannen voor woningbouw geschrapt

Op dit moment hebben 2 percelen op het schoolplein van de Lorentzschool nog de bestemming woondoeleinden. Deze zijn geel ingekleurd op de kaart van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplankaart met school en schoolplein

Wij waren van mening dat de kosten voor het schrappen van de woningbouw (door ons geschat op 1,5 miljoen) opgenomen moesten worden in de begroting van het inrichtingsvoorstel om een eerlijke beoordeling van het plan mogelijk te maken. Hierover stelden wij vragen aan de gemeente.

De gemeente heeft laten weten dat plannen voor woningbouw bij de Lorentzschool vorig jaar definitief zijn geschrapt. Het antwoord van de gemeente luidde:

“Met de vaststelling van MPG 2019 door de gemeenteraad, is per 31 december 2018, de grondexploitatie voor het project Van Vollenhovenkade- Du Rieustraat (bouwplannen) afgesloten. De negatieve boekwaarde is daarbij weggenomen en afgeboekt.”

MPG blijkt te staan voor Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019. Deze is 18 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op pagina 54 staat de volgende tekst:

Afsluiten grondexploitatie Lorentzschool (besluitpunt 3):

Bij het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 bedroeg het resultaat van de Lorentzschool op netto contante waarde € 2,59 miljoen negatief. De grondexploitatie sluit op 31 december 2018 af met een negatief saldo van € 2,33 miljoen. Het verschil tussen het in de voorziening negatieve grondexploitaties voorziene bedrag en het tekort bij afsluiten valt vrij in de reserve Grondexploitaties (€ 0,26 miljoen). Bij de decemberwijziging 2018 is voor resterende ambtelijke werkzaamheden en juridische kosten een krediet van € 0,11 miljoen beschikbaar gesteld met als dekking de reserve Grondexploitaties.

Kort samengevat: de plannen voor woningbouw op het schoolplein zijn definitief geschrapt en de gemeente heeft vorig jaar al haar verlies genomen (2,33 miljoen euro).

Ruimte voor nieuwe plannen

Schrappen van de bouwplannen impliceert dat er ruimte is voor nieuwe plannen op de oorspronkelijke bouwlocatie. Wij roepen wijkbewoners, schooldirectie en schoolouders op om zelf plannen te bedenken voor het schoolplein en haar directe omgeving, met name voor de percelen die nu nog de bestemming woondoeleinden hebben.

Wat te denken van een gymzaal voor de school? Of schooltuintjes? Of een extra Tiny Forest?

Laat uw creativiteit de vrije loop en plaats uw ideeën als reactie op dit bericht! Doe dit met respect voor elkaars mening. Alle ideeën zijn welkom.