Opheffing Leidsche Boys kans voor LHC Roomburg

Maandag 20 januari besloten de leden van voetbalclub Leidsche Boys hun club op te heffen (zie sleutelstad.nl). Teruglopende ledenaantallen droegen bij aan dit besluit. Hierdoor komen deze zomer twee voetbalvelden vrij op Sportpark de Vliet. Deze ontwikkeling biedt een uitgelezen kans aan de hockeyclub Roomburg die naarstig op zoek is naar ruimte voor twee extra velden!

Zal het College volharden in haar pogingen de hockeyclub te laten uitbreiden in het groene Roomburgerpark, tegen de zin van de buurt? Blijft zij voortgaan op een lange weg die de gemeenschap veel geld kost, met een onzekere uitkomst, en slechts gedeeltelijke invulling van de uitbreidingsbehoefte van de hockeyclub met één extra hockeyveld?
Of kiest zij voor een snelle oplossing (twee extra velden), met weinig kosten voor de gemeenschap en met een zekere uitkomst die de komende decennia volledig tegemoet komt aan de uitbreidingsbehoefte van de hockeyclub? En dat alles op een afstand van slechts negen minuten fietsen van de huidige locatie van LHC Roomburg, via een veilige route!

Deze nieuwe ontwikkeling biedt een kans voor alle betrokkenen om uit de huidige impasse te komen. En dat alles met behoud van groen in het park, hergebruik van sportvelden en –faciliteiten en tegen minimale kosten. College, Raad en hockeyclub: grijp uw kans!

Wilt u ons steunen?

Wilt u een bijdrage leveren aan behoud van het park? Meldt u dan aan via roomburgerpark@outlook.com Wij kunnen alle vormen van hulp gebruiken. Denk aan:

  • Kennis en expertise. Heeft u specifieke deskundigheid die van waarde kan zijn voor het park? Laat het ons weten!
  • Invloed. Kent u raadsleden of gemeenteambtenaren? Neem contact met ze op en houd ons op de hoogte.
  • Publiciteit. Laat uw stem horen op social media (Nextdoor, Facebook) of schrijf eens een ingezonden brief naar de krant (redactie@leidschdagblad.nl).
  • Donaties. Met de activiteiten van de stichting zijn kosten gemoeid. Zo verspreiden wij bij bijvoorbeeld 4 keer per jaar een nieuwsbrief in de buurt, de laatste keer in een oplage van 4.000 exemplaren. U kunt doneren op rekening NL36INGB0009466863 t.n.v. Stichting Vrienden van het Roomburgerpark te Leiden onder vermelding van “donatie”. De Stichting heeft de ANBI-status.

Informatie over de stichting

Algemene informatie

Naam: Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

RSIN-nummer: 860889051

Postadres: Moddermanstraat 88, 2313 GT Leiden

Email: roomburgerpark@outlook.com

De Stichting heeft de ANBI-status.

Doelstellingen

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Roomburgerpark en haar omgeving in de Professorenwijk-Oost, zoals

♦ het park en omgeving als belangrijk en samenhangend leefgebied voor planten en dieren met een rijkdom aan soorten;

♦ het park en omgeving als onlosmakelijke onderdeel van de ecologische structuur en de hoofdgroenstructuur van de stad Leiden;

♦ de bijdrage van het groen in het park en omgeving aan de gezondheid van parkbezoekers en omwonenden;

♦ de functie van het park en omgeving voor klimaatadaptatie;

♦ het kunnen ervaren van rust en natuur als contrast met de drukke stad;

♦ de sociale- en buurtfunctie van het park, alsmede de voor een ieder toegankelijke recreatieve functie van het park, waarbij geldt dat deze functies en de daarvan verbonden activiteiten geen overlast veroorzaken voor parkbezoekers of omwonenden en evenmin de hiervoor genoemde andere waarden van het park aantasten.

b.  het bevorderen van een goede inrichting, een goed beheer en goed onderhoud van het park evenals een passend en evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving.

c. het behouden en verbeteren/versterken van het natuurlijke karakter van het Roomburgerpark in al zijn facetten.

2. Onder Roomburgerpark (hierna veelal: het park) en zijn omgeving in Professorenwijk-Oost wordt in deze statuten verstaan het gebied Roomburgerpark, ook wel bekend onder de naam Park Roomburg, dat wordt begrensd door de Kanaalweg, de Lorentzkade, de Van Vollenhovenkade en het Van Vollenhovenplein. Het park omvat alle gebiedsdelen die ten tijde van de oprichtingsdatum van de Stichting de bestemming Groenvoorzieningen of de bestemming Water hadden, alsmede alle gebiedsdelen binnen deze grenzen en de directe omgeving die na oprichtingsdatum de bestemming Groenvoorzieningen of Water zullen krijgen. De speeltuin beschouwen wij in de omvang en wijze van gebruik zoals die tot en met 2019 van toepassing waren als een waardevol onderdeel van het park.

3. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. gebruik te maken van alle wettelijke toegestane middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen;

b. regelmatig overleg te houden met omwonenden van het park en andere belanghebbenden bij de instandhouding van het park;

c. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan overheden, in het bijzonder aan de gemeente Leiden, en aan de gemeenteraad van Leiden;

d. gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten die de belangen aantast die de stichting behartigt.

Het park als leefgebied voor planten en dieren

Het Roomburgerpark behoort tot de kleinere parken van Leiden,  maar is zeer plezierig om in te wandelen. Het is extra aantrekkelijk door de vele soorten planten en dieren die er in voorkomen. Met name de vijver en de vaak brede randen rondom het centrale grasveld zijn rijk aan plant- en diersoorten. We kunnen vaststellen dat de begroeiing langzaamaan tot rust komt na de laatste renovatie ruim twintig jaar geleden. Ongetwijfeld geldt dat ook voor de fauna, want de bodem en de oever van een gegraven of verstoorde sloot of vijver heeft een groot aantal jaren nodig om zich weer goed te ontwikkelen. 

De biodiversiteit, en dan met name de wilde soorten, neemt daarmee ook steeds verder toe. Ook al is het park vrij klein, de natuurwaarde of biodiversiteitswaarde ervan moet niet worden onderschat. Wist u dat de vijver vol zit vol met bruine en groene kikkers en ook met grote watersalamanders?  En wist u dat er wel 6 soorten vleermuizen voorkomen in het park? Lees er meer over in het rapport Biodiversiteit in het Roomburgerpark van de biologen Helias Udo de Haes en Rinny Kooi.

Wij vinden het belangrijk dat zo’n leefgebied voor planten en dieren ook in een stad als Leiden kan bestaan. Daarom zullen wij het park als groene oase verdedigen tegen bedreigingen en/of niet bij het park passende functies of activiteiten – zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid en nieuwe bebouwing in het parkgebied, onttrekken van groen en verstenen van het park, disproportionele horecavoorzieningen, activiteiten die de draagkracht van het park te boven gaan, disproportionele geluidsversterking, beperken van de toegang tot (delen) van het park voor evenementen of specifieke doelgroepen, aanleggen van kunstgras of hybride gras of het toevoegen van voorzieningen die niet passen bij het natuurlijke karakter van het park.

Hoe willen wij onze doelen bereiken?

U kent ons tot nu toe als actiegroep die lobbyt bij de gemeente en politiek en indien nodig de publiciteit zoekt. Wij maken daarbij gebruik van alle noodzakelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Daar zullen we zeker mee door gaan. Wij zullen in de toekomst ook activiteiten ontplooien die blijk geven van onze blijvende betrokkenheid bij dit park zoals meedenken over beheer en onderhoud, geven van voorlichting, etc. Hierbij kunnen we alle mogelijke hulp gebruiken. Wij zullen ons bij laten staan door een Adviesraad waarin buurtbewoners en personen met specifieke expertise (biologisch, juridisch) zitting hebben.

Bestuur van de Stichting

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, namelijk Bert Stemerdink (voorzitter), Dirk Vooren (penningmeester) en Jet Lenters (secretaris).

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Verantwoording

De Stichting zal minimaal 1 keer per jaar verslag doen van de door haar uitgevoerde activiteiten en de besteding van financiën in een jaarverslag dat zal worden gepubliceerd. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020. Daarnaast zal de stichting verslag doen via nieuwsbrieven en nieuwsberichten op haar website.

Start inrichtingsplan Roomburgerpark

Beste buurtbewoners, deze maand start de gemeente met het maken van een inrichtingsplan voor het Roomburgerpark. De gemeente heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een inrichtingsplan te maken voor het Roomburgerpark met o.a.:

  • aantoonbare uitbreiding van de biodiversiteit en ecologische waarden
  • ongestoorde / prettige parkbeleving
  • (indien mogelijk) aanleg van een extra hockeyveld in het park

Zie voor details het amendement van de raad. Of al deze eisen verenigbaar zijn moet nog blijken.

De Gemeente start met een bewonersenquête die tot en met zondag 26 januari kan worden ingevuld. U kunt de enquête invullen via internet doemee.leiden.nl. Informatie over de enquête kunt u vinden in de bewonersbrief die de gemeente verspreidt.

Indien u belang hecht aan een goede groene inrichting van het park roepen wij u op deze enquête in te vullen. Laat weten hoe het park aantrekkelijker en groener kan worden en laat vooral weten hoe u denkt over een extra hockeyveld in het park! Tot onze verbazing wordt over het extra hockeyveld geen vraag gesteld, terwijl het de gemeente daar toch allemaal om te doen is. We raden u aan uw mening daarover te geven in de laatste vraag (6. Als er nog iets is dat niet in deze vragenlijst niet aan bod is gekomen en u aan ons wil laten weten, dan kunt u dat hier kwijt).

Tot slot nog een nieuwtje: deze maand richten de Vrienden van het Roomburgerpark een Stichting op. De Stichting zal zich sterk maken voor een groen park, dat voor iedereen toegankelijk is. Binnenkort meer informatie hierover.