OPROEP: Reageer op het beleidskader Sport en Gezondheid

Wethouder Dirkse laat er geen gras over groeien (wel kunstgras) en is voortvarend bezig de weg vrij te maken voor extra kunstgras hockeyvelden in het Roomburgerpark en bij het Zoete Land. Vorige week presenteerde hij samen met wethouder Damen het beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 Samen maken we de Stad gezond en actief.

Hierin kondigt wethouder Dirkse aan dat sportpark Roomburg wordt getransformeerd naar een wijksportpark. Hij geeft als motivatie dat de hockeyclub hier moet kunnen groeien. Dat dit ten koste gaat van groen vertelt hij er niet bij! Hieronder vindt u de belangrijkste citaten uit het rapport.

Inspraakmogelijkheden

Het is nu hoog tijd om hier iets aan te doen! Laat uw stem horen en maak gebruik van uw inspraakmogelijkheden! Stuur uw zienswijze voor 21 mei naar de Gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van kenmerk Z/19/1362522 ‘beleidskader sport en gezondheid’. Zorg er voor dat uw naam en adres ingevuld zijn en uw handtekening geplaatst. U kunt dit ook digitaal doen via deze link of uw brief afgeven op het stadhuis.

NB: Oorspronkelijk was de inspraaktermijn t/m 30 april maar deze is zojuist verlengd.

Heeft u nooit eerder een zienswijze ingediend? Kijk dan naar onze bewerkbare zienswijze. Deze kunt u volledig aanpassen naar eigen inzicht. Heeft u geen inspiratie maar wilt u wel uw stem laten horen? Gebruik dan onze standaard zienswijze. U hoeft deze alleen maar te printen en op de laatste pagina uw gegevens in te vullen en uw handtekening te zetten.

Heeft u tips voor de inspraak of wilt u uw reactie met ons delen? Doe dat dan als reactie op dit bericht (reactiemogelijkheid s.v.p. niet gebruiken voor het voeren van discussies).

Citaten uit het rapport

Wilt u snel tot de kern van de zaak komen? Hieronder het citaat uit het rapport over de transformatie naar wijksportparken en de plannen met Roomburg (pagina 34-35). Cursief en achtergrondkleur zijn door ons aangebracht.

Aan de slag met de transformatie naar wijksportparken

Naast het bouwen van drie nieuwe indoor sportaccommodaties gaan we de komende jaren ook aan de slag met de transformatie naar wijksportparken. Onze visie op sportparken is verwoord in het Contourenplan buitensportaccommodaties. We streven naar multifunctionele, eigentijdse en open wijksportparken waar naast sportverenigingen ook andere sportaanbieders, individuele sporters en buurtbewoners intensief gebruik van maken. De ruimtevraag van nieuwe sporten als bijvoorbeeld freerunning, boulderen en calisthenics neemt de komende jaren verder toe. Op wijksportparken realiseren we voorzieningen voor nieuwe sporten. Zij dragen bij aan de diversiteit en vernieuwing van het sport- en beweegaanbod in Leiden. Hiermee faciliteren we ook de individuele en anders-georganiseerde sporter. Dit vraagt om een andere inrichting van sportparken en mogelijk om een andere beheer- en/of exploitatievorm.

Bij een goed stadsklimaat horen voorzieningen die laagdrempelig en toegankelijk zijn in de wijk. Die voorzieningen vormen een sterke, sociale basisinfrastructuur. Ze stimuleren ontmoeting en meedoen. Wijksportparken behoren tot die sociale basisinfrastructuur. Ze vervullen een bredere functie in de buurt. Naast ruimte om te sporten en bewegen, zijn ze centrale ontmoetings- en ontspanningsplekken in de wijk. Uitgangspunten bij de herinrichting van sportparken zijn:

 • sportparken worden intensiever en daarmee efficiënter gebruikt
 • sportparken zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik voor zowel gebonden als ongebonden sporten
 • sportparken zijn toegankelijk voor mensen uit de wijk
 • op sportparken staat een multifunctioneel gebouw waarin ook functiemenging mogelijk is
 • sportparken worden volgens duurzaamheidsprincipes ingericht.

De transformatie naar multifunctionele eigentijdse en open wijksportparken pakken we gefaseerd aan. De komende jaren gaan we aan de slag met wijksportparken Roomburg, Mors en Noord. De redenen om voor deze drie sportparken te kiezen zijn de groeiende ruimtebehoefte van de hockeysport (Roomburg) en rugbysport (Mors). Voor Leiden-Noord geldt dat de georganiseerde sportparticipatie er het laagst is van heel Leiden. We zien hier kansen om met een andere programmering meer reuring op het sportpark te bewerkstelligen en meer Leidenaars te laten sporten en bewegen.

Wijksportpark Roomburg

In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburgpark in de Professoren- en Burgemeesterswijk. We onderzoeken de mogelijkheid van een andere inrichting van het gebied waarbij verschillende maatschappelijke functies (ruimte voor groen, sport en recreëren) meer met elkaar gemengd worden en er meer ruimte voor hockey ontstaat.

7 gedachtes over “OPROEP: Reageer op het beleidskader Sport en Gezondheid”

 1. Al 48 jaar woon ik in de Scholtenstraat naast een basisschool met de nodige kinderherrie en overlast van auto,s die voor een uitrit staan.
  Na de schooltijden hebben we tegenwoordig nog naschoolse opvang met het nodige kinderlawaai en ook dat went.
  Maar ik zag nu in de plannen dat er een sportkantine gaat komen ter hoogte van de Scholtenstraat en daar wordt natuurlijk meer dan limonade gedronken met de nodige geluidsoverlast bij het weggaan.
  En dan dat gekletter van die hockyballen tegen de schotten middenin een woonwijk ,hoe verzinnen ze het en de meeste mensen wonen niet hier dus sporten leuk maar de geluidsoverlast is voor ons.

 2. Aan het College van B&W
  Postbus 9100
  2300 PC Leiden
  Digitaal en in print toegezonden

  Betreft: Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023
  Zaak Z/19/1362522

  Leiden, 20 april 2019

  Geacht College,

  Graag bied ik u hierbij mijn zienswijze aan bij de notitie ‘Samen maken we de stad gezond en actief’.

  DE ROL VAN DE GEMEENTE

  In de beleidsnotitie ‘Samen maken we de stad gezond en actief’ staan veel behartenswaardige zaken over een gezonde levensstijl, over bewegen en over het belang van gezond consumeren van voedsel en drinken. De gemeente ziet voor zichzelf een taak een gezonde leefstijl van de bewoners te bevorderen. Ouders en ouderen moeten het goede voorbeeld geven en de gemeente biedt waar nodig hulp, advies en ondersteuning. De gemeente zorgt ook voor faciliteiten aan burgers, individueel en in groeps- en verenigingsverband. De vraag is natuurlijk wat de gemeentelijke overheid meer kan doen dan een bepaald gedrag of patroon stimuleren. De andere vraag is wat er nog meer moet gebeuren aan het stimuleren van beweging dan er nu al gebeurt. De gemeente heeft juist op 18 april laten weten dat een aanzienlijk deel van de Leidse bevolking aan beweging doet. Als 75 procent naar 100 moet is dat niet al te ambitieus?

  Dat de mogelijkheden voor de gemeentelijke overheid beperkt zijn wordt in paragraaf 1.3 overigens met zoveel woorden gezegd: gezondheid is het vermogen van mensen om eigen regie te voeren en om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levenuitdagingen. Dat is nogal wat! Je kunt als overheid hopen dat mensen aangemoedigd worden meer te letten op de risico’s van een ongezonde manier van leven, dat er door de mensen waar het om gaat en hun omgeving geluisterd wordt, maar verder…..? Het is toch altijd een eigen verantwoordelijkheid die bijdraagt aan het vermogen de regie zelf in handen te houden of te nemen. Liberaler kan het niet gezegd worden. Maar de beleidsnotitie wil de burgers bijna dwingen in beweging te komen. Met alleen goede intenties en open deuren kom je er echter niet. Op welke wijze de gemeente de uitkomsten van het beleid en de inzet van instellingen toetst is echter niet duidelijk. Maar dat geldt ook voor de uitwerking van dit raamwerk voor de komende vier jaar in concrete daden.

  ACTIEF INGRIJPEN OF ALLEEN AANMOEDIGEN?

  Wil de gemeente bepaalde zaken die schadelijk of nadelig zijn voor lichaam en geest weren of zelfs verbieden? Ik lees het nergens; er is hooguit sprake van ontmoedigen aan de ene kant en stimuleren tot ander gedrag aan de andere kant. Wat dat betreft komt de notitie niet verder dan aanzetten tot en het uitspreken van – overigens prijzenswaardige – intenties. Maar waarom niet wat concreter? Zou de gemeente ook handelend willen optreden. Wil de gemeente op hoogtijdagen als Koningsdag, de Lakenfeesten en 3 oktober het aantal verkooppunten van minder gezonde voedingsmiddelen en bv. bier aanzienlijk terugbrengen of zelfs uit bepaalde stadsdelen of straten weren? Evenementen moeten aangemeld worden en aan de toewijzing van een vergunning zouden voorwaarden kunnen worden verbonden, zoals dat nu al geldt voor de toegestane – nog veel te krachtige – geluidssterkte van de muziek. Gaat de gemeente zich ook actief hiervoor inzetten. Worden binnenkort ambassadeurs ingezet die met flyers de bezoekers van festiviteiten gaan aanspreken op hun consumptief gedrag? Worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente alcoholische dranken geweerd zoals tot mijn tevredenheid ook het roken bij de meeste activiteiten in de stad niet is toegestaan? Worden cateraars aangesproken op hun verantwoordelijkheid om uitsluitend gezond te werken?

  Het staat niet met zoveel woorden in de beleidsnotitie maar een aanmoediging tot gezond leven vraagt soms om krachtige en onconventionele maatregelen. Want, zegt de notitie, de gemeente wil een gezonde en actieve levensstijl aanmoedigen waarbij volwassenen een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd. Naast verantwoord omgaan met genotmiddelen als roken, drinken en drugs wijdt de notitie veel aandacht aan gezond eten. Het gewicht van ieder mens moet goed in de gaten worden gehouden. In een afzonderlijk kadertje wordt ‘Het zoete land’ genoemd, als goed voorbeeld van het zelf kweken van gezond voedsel en het geven van advies en voorlichting. Te verwachten zou zijn dat de gemeente concrete plannen heeft om dit soort particuliere activiteiten te stimuleren. Het tegendeel is het geval: in de beleidsnotitie is geen enkel teken daarvan te vinden. Maar andere stukken van de gemeente doen vrezen dat Het Zoete Land het moet gaan afleggen tegen plannen om de hockeyclub Roomburg te faciliteren.

  WIJKSPORTPARKEN VOOR MENSEN MET ‘BEPERKTE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN’.

  De beleidsnotitie gaat over sport en gezondheid. Gezond leven wordt als het erop aankomt vooral geplaatst in het kader van bewegen, in de notitie toch vooral aangeduid met de term ‘sporten’. Kennelijk moet het teveel aan eten en drinken gecompenseerd worden door maatregelen die bewegen stimuleren. Voor zover er drempels bestaan om in beweging te komen moeten deze weggenomen worden en vooral in de wijken waar veel mensen wonen met wat genoemd wordt ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’. Wat dat precies zijn staat er echter niet en wordt dus aan de fantasie overgelaten. In hoofdstuk 2.1 lees ik dat deze categorie mensen vooral woont in Leiden Noord en Slaagwijk. Op die delen van de stad moet de aanpak zich richten, zegt de notitie. Een van de meest concrete maatregelen om mensen gelegenheid te geven tot bewegen, een wijksportpark, wordt voorzien in de Professoren- en burgemeesterswijk. Dat bevestigt mijn vermoeden en vrees dat dit gebied inderdaad ook een verzamelgebied is geworden van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op dit gebied een probleemwijk dus. Maar een onderbouwing hiervan is nergens te vinden, trouwens ook niet van de situatie in andere wijken.

  De fysieke omgeving moet uitnodigen tot sporten, spelen en bewegen. (1.6). Die omgeving moet daar geschikt voor gemaakt worden. In 2.4 staat ‘of mensen nu sporten om het sporten (als doel) of sporten voor de verbetering van de gezondheid (als middel), wat de reden ook is, we willen zoveel mogelijk Leidenaars aan het sporten en bewegen krijgen en houden’. De hele openbare ruimte is wat de gemeente betreft potentiele speel- en beweegruimte, voor iedereen, jong en oud. De speel-en beweegruimte bestaat volgens de notitie uit kwalitatief hoogwaardig groen, gezond, veilig, avontuurlijk en schoon. Als dit inderdaad de ambitie van de gemeente is verwacht ik concrete stappen om de verstening in de openbare ruimte tegen te gaan. Mag ik daarom concrete plannen zien om de parkeervoorzieningen voor auto’s aanzienlijk terug te brengen of bij voorbeeld autovrije zondagen te introduceren in delen van de stad waar dan een keer alle ruimte wordt geboden aan speel-en beweegruimte voor iedereen, jong en oud?

  Het is overigens niet geheel duidelijk in de notitie hoe we het begrip bewegen moeten zien. In 2.4 staat dat fietsroutes moeten worden gestimuleerd. Maar of er ook wandelroutes moeten zijn staat nergens. Maar er zijn toch ook Leidenaars voor wie ‘gewoon’ een wandelingetje maken – al of niet met hond – heel goed zou zijn, zonder dat we deze activiteit met sporten zouden willen aanduiden. Hoeveel ouderen of mensen met toenemende fysieke ongemakken smachten niet naar plaatsen waar onbeperkt en in eigen tempo gewandeld kan worden, ook omdat de huisarts dat belangrijk vindt voor mensen die zo gezond mogelijk oud willen worden. Is het ook de intentie bewegen met dit doel te stimuleren? Niet om kilometers te maken maar gewoon omdat wandelen in een rustige omgeving goed kan zijn voor lichaam en geest. Dus zou ik zeggen: waar zijn de concrete plannen om stiltegebieden te realiseren?

  VOORAL REURING

  In de beleidsnotitie wordt vervolgens beklemtoond dat de gemeente vooral gaat inzetten op (3.2) het ontwikkelen van wijksportparken waar het van vroeg tot laat bruist van activiteiten, waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en waar sporters en sportverenigingen floreren. De inzet van de gemeente concentreert zich dan vooral op wat genoemd worden multifunctionele, eigentijdse en open wijksportparken. Rust en stilte als factoren die de gezondheid ook positief kunnen beïnvloeden komen in de beleidsnotitie echter niet voor en zijn in de voorziene wijksportparken ver te zoeken dus. Reuring, daar gaat het om! Wie daar niet van houdt moet dan ook daar wegblijven, hoe sterk de druk ook is om vooral te bewegen. Vooruitlopend op de discussie over het Roomburgerpark: het ging de initiatiefnemers voor een nieuwe inrichting primair om uitbreiding van hockeyvelden en secundair om reuring. Kennelijk is dat laatste ook de visie van de gemeente op het karakter van een wijksportpark.

  Wat de ruimtelijke planning betreft worden drie gebieden genoemd waar deze wijksportparken – met reuring en al – tot stand moeten komen. Als motief voor de keuze van Roomburg, Mors en Noord worden dan genoemd de groeiende ruimtebehoefte voor hockey en rugby. Doelstelling van het beleid is meer reuring op het sportpark te bewerkstelligen en meer Leidenaars te laten sporten en bewegen. Wie en wat er vervolgens gebruik mag maken – en ik denk ook op welke momenten – van de wijksportparken is onderwerp van een nog te ontwikkelen tarievensysteem. Maar als er meer behoefte is aan ruimte voor hockey en rugby: waarom niet gezocht naar uitbreiding naar de sportterreinen waarover in dezelfde beleidsvisie staat dat er een teveel is aan voetbalvelden. Er zijn toch genoeg alternatieven voor de hockeysport of is dat niet onderzocht omdat de uitkomsten vooraf al bepaald waren?

  ROOMBURGERPARK

  Tijd om specifiek aandacht te besteden aan de plannen voor een van de genoemde wijksportparken, het Roomburgerpark. Hoog tijd, want in de beleidsnotitie wordt er kennelijk vanuit gegaan dat het ontwikkelen van dit wijksportpark al een feit is. Dat er nog een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt wordt overigens wel gemeld maar de uitkomst is bij de opstellers kennelijk al bekend en met open armen ontvangen. Er is alle aanleiding hier scherp tegen te protesteren, vooral door wijkbewoners die juist hechten aan het voortbestaan van het Roomburgerpark in de huidige vorm en goede gronden hadden en hebben dat de gemeenteraad hen daarin ondersteunde. Aan de bewoners van de wijk is nooit gevraagd of er behoefte is aan uitbreiding met hockeyvelden en een park met reuring. Het ongenoegen hierover komt tot uitdrukking in een petitie van de Vrienden van het Roomburgerpark. Het wordt een wijksportpark worden waarover de wijk niet serieus mocht meepraten.

  HAALBAARHEIDSONDERZOEK

  Er is een ontwerp van een haalbaarheidsrapport maar uitgerekend de vertegenwoordigers van de omgeving en de wijk hebben hun onvrede geuit over de gang van zaken. Kennelijk hebben de opstellers vooral rekening gehouden of moeten houden met een of meer van de andere belanghebbenden, nl. de hockeyclub Roomburg. Vooral de hockeyclub laat niet na de eigen belangen voorop te stellen en de gemeente deelt kennelijk die opvattingen die bij deze vereniging leven.
  Het betreffende gebied heeft voor zover ik – al 34 jaar in de directe nabijheid woonachtig – weet altijd een aantal los van elkaar staande delen gehad: het sportgedeelte met de tennisbanen en dat met de hockeyvelden en daarnaast het vrij toegankelijke parkgedeelte, ingeklemd tussen de flat aan het Van Vollenhovenplein, de Van Vollenhovenkade en de genoemde sportaccommodatie.

  Aanleiding voor het in de beleidsnotitie genoemde haalbaarheidsonderzoek was de vraag van de hockeyvereniging om uitbreiding van het aantal velden. De hockeyvereniging had al eerder met een aantal partners een plan voor een nieuwe inrichting van het Roomburgerpark gepresenteerd waarin de naam Leisurepark werd genoemd. Het zou een grootschalig project moeten worden voor ontspanning en vermaak. De gemeenteraad zag niets in dat grootschalige plan en bevestigde de unanieme raadsuitspraak dat er geen sprake kon zijn van enige aantasting van het groene gedeelte van het park. Het woord wijksportpark was – volgens mij – nog niet aan de orde. Net zo min als de hockeyvereniging de meest nabije omwonenden ooit bij het plan had betrokken. Uit de pers moest je vernemen dat de woonomgeving ingrijpend zou worden aangepakt, althans als het aan de hockeyvereniging lag. De particuliere tuinen tussen diverse appartementengebouwen in de omgeving worden voor het gemak maar in beslag genomen.

  Nauwelijks een jaar later besloot een meerderheid in de raad – ondanks alles – toch een opening te maken naar de wensen van de hockeyvereniging en opdracht te geven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Een concept rapport is verschenen. Ik kan de beleidsnotitie niet anders lezen dan een naar de prullenmand verwijzen van het concept-rapport. Omdat wachten toch een hele kunst is heeft de hockeyvereniging inmiddels een plan gemaakt voor een totale herinrichting van het Roomburgerpark, en er ook een naam aan gegeven Nieuw Roomburg. Er is zelfs een website voor gemaakt die precies weergeeft dat het Leisurepark nog maar een proeve was. De mooie gedachten buitelen over elkaar heen: meer hockeyvelden, en passant worden Van Vollenhovenkade en Oppenheimstraat tot en met het Trigonterrein tot deel van het wijksportpark gerekend, een ondergrondse parkeergarage bereikbaar vanaf de Kanaalweg moet een oplossing bieden voor de mogelijke parkeeroverlast, desnoods moet er een ondergrondse verbinding komen naar de Oppenheimstraat en een gezamenlijke accommodatie voor sport en andere maatschappelijke activiteiten – ook op tekening te zien – torent hoog uit boven het gebied en moet eventueel ook als theater kunnen dienen. Kortom het leisurepark in een nieuw jasje. Dat mijn plantsoentje voor de deur zelfs op de tekeningen als Park voorkomt is mooi, ware het niet dat de naam Meijerskade niet goed gespeld is. Het plan gaat veel verder dan het haalbaarheidsonderzoek, dat ‘slechts’ uitbreiding met een hockeyveld en een parkeerterrein toestaat in het Roomburgerpark en een extra hockeyveld in het gebied waar nu Het Zoete Land gevestigd is. Hoewel de opstellers van het plan mooie woorden wijden aan het behoud van natuurlijk groen is het overduidelijk dat de schaal zodanig is dat kunstgras, gravel, steen en beton zullen overheersen, doorkruist door bosschages en wandelpaden. Wie werkelijk denkt dat de toegang tot hockeyvelden en tennisbanen onbelemmerd mogelijk is moet wel heel erg naïef zijn. Een duidelijke aanslag op het nog beschikbare openbaar groen en een regelrechte aanslag op het voortbestaan van Het Zoete Land, waar de beleidsnotitie nog aardige woorden aan besteed.

  WAT GAAT ER NU ECHT GEBEUREN?

  Natuurlijk zijn de opstellers van de beleidsnotitie niet aan te spreken op de luchtfietserij van de hockeyclub, maar de gemeente heeft deze ontwikkeling zelf over zich afgeroepen. Terug dus naar de beleidsnotitie. Want hoe moeten we dat nu lezen? Een wijksportpark in het Roomburgerpark: een gebied met reuring of een gebied voor ontspanning met behoud van een gezonde natuurlijke omgeving? De beleidsnotitie lijkt te tenderen naar het eerste. Wie enige rust wil vinden moet het gewoon buiten de wijk zoeken, dat is duidelijk. Bovendien staat in dezelfde beleidsnotitie dat tennisbanen het hele jaar door gebruikt moeten kunnen worden, en van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in gebruik zijn. De bewoners van de flat aan het Van Vollenhovenplein zullen er erg blij mee zijn als het Roomburgerpark ook hierdoor tot laat in de avond verlicht zal zijn. Geluid en licht, dat is de toekomst van het Roomburgerpark!

  Over de betekenis van het Roomburgerpark voor natuur en ontspanning is natuurlijk veel meer te zeggen maar laat ik in dit kader nu onbesproken.

  GELOPEN RACE

  En toen. Mijn brief is gemaakt als reactie op uw notitie Beleidskader Sport en gezondheid 2019-2023. Op de ochtend dat ik de laatste woorden typ zie ik een artikel in het Leidsch Dagblad waarin uw conclusies staan dat het Roomburgerpark aangepakt wordt, vooral ten voordele van de hockeyvereniging. De notitie Beleidskader moet nog in de Raad behandeld worden maar met de uitvoering van het concrete voornemen wijksportpark Roomburg is al begonnen. Einde van het laatste stukje openbaar groen in de wijk. De zo kwetsbare bewoners van de wijk wordt hun ruimte voor rust en bewegen ontnomen. Duidelijker kunt u niet maken dat welke inbreng van wijkbewoners maar ook van de gemeenteraad bij de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek voor u zonder enige betekenis is. De conclusie stond al in de kadernotitie Sport en Gezondheid.

  De behandeling van het haalbaarheidsonderzoek in de gemeenteraad wordt nu al belast door uw besluit dat het aantasten van het Roomburgerpark voor u een gegeven is.

  Met vriendelijke groet,

  Ad van der Waals

 3. Het voorgenomen gemeente beleid t.a.v. het Roomburgerpark lijkt vooral ingegeven om de groei van de Hockeyvereniging Roomburg te accommoderen. Deze vereniging met een regionale functie (de leden komen maar zeer ten dele uit onze wijk), heeft al een fors beslag op de ruimte in het wijkpark met haar grote aantal doodse kunstgrasvelden.
  De weekend drukte rondom de hockeyvereniging met veel frituurwalm, Audi en BMW parkeerdruk en herrie, staan in schril contrast met de vele uren leegstand door de week. Het oogt dan zeer onvriendelijk voor plant en dier in tegenstelling tot het naastgelegen openbare park gedeelte met wandelaars, spelende kinderen, spechten, vinken en vele andere vogels en insecten.

  Het ziet er naar uit dat het belang van de nog altijd elitaire sporten zoals hockey en tennis zwaarder weegt dan ruimte voor natuur en recreatie van de wijkbewoners in het algemeen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hier zijn wij tegen.

  1. Voorstanders van het nieuwe plan zeggen dat de hockey- en tennisvelden voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Grappig. Dat ga ik volgende week eens uitproberen! Bij de tennisclub ben ik al eens bij mijn onderzoek naar paddenstoelen in de stad al eens weg gestuurd!

   1. Steen er uit, plant erin? Goed idee! Op weg naar Doezastraat voor de zaterdagse boodschappen zag ik dit nieuwe geveltuintje. Vol bijen en hommels.

    Dit verhaaltje is van de heer Dirks op zijn twitter account. Echter een heel park omploegen om velden aan te leggen voor een stel elitaire bralbakken en brallende kroost. Nee dit opstapje naar studentenverenigingen wil je niet in de wijk. Zelf opgegroeid in de buurt. Wanneer we voetbalde op de hockeyvelden werden we weggejaagd. De feestjes werden we voor geweerd. Laat u niks wijs maken. Dat open is een mooie leus, maar een wegkijk beleid door dat pseudo elitaire volk zal de realiteit worden.

 4. Opvallende zaken in Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 ‘Samen maken we de stad gezond en actief’. Op basis van dit beleidskader stel ik 18 vragen.

  1. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) schrijft over de nieuwe Omgevingswet dat deze als doel heeft de fysieke leefomgeving te verbeteren, door onder andere een meer integrale aanpak. Samenhang in beleid, regelgeving en besluitvorming over de leefomgeving moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving, om onder andere energietransitie en klimaatadaptie mogelijk te maken.
  In het contourenplan buitensportaccomodaties (2017) van de gemeente Leiden wordt gesproken van aansluiting bij Leiden Duurzaam 2030 op het gebied van onder andere energie, biodiversiteit en klimaat adaptatie.

  Vraag 1: Hoe verhouden de Landelijke en Leidse ambities uit het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 zich tot het kappen van bomen, het verwijderen van groen en een vruchtbare stadstuin ten gunste van het creëren van kunststof sportvelden?

  2. In de motie RV 17.0062/5 (ondertekend door D66, GL Yvonne van Delft, PvdA en CDA) uit Raad 28 sept.2017, wordt gesproken dat de raad zich eerder uitsprak in een motie waar in *het Roomburgpark geen sportvelden aangelegd mogen worden,
  * voor behoud van groene ruimte,
  *de noodzakelijkheid van draagvlak voor groei van een sport en
  * dat er een nog onbeantwoorde vraag ligt over de maatschappelijke functie van Roomburg in deze wijk.
  Het college voert op grond van aangenomen motie RV 17.0062/5 een onderzoek uit met vertegenwoordigers van de sportclubs, scholen,kinderopvang, bewoners én bezoekers naar gezamenlijke haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburg.
  In het beleidskader Sport en Gezondheid wordt al meermalen gesproken van het wijksport park Roomburg (oa pag 13), terwijl het onderzoek niet is afgerond, noch tot een raadsbesluit heeft geleid.

  Vraag 2: Hoe verhoudt deze motie zich tot de stellingname in het beleidskader Sport en Gezondheid op pagina 13, waarin transformatie van sportparken Roomburg, …naar wijksportparken wordt aangekondigd?

  3. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en sport schrijft in een publicatie ‘gezonde leefomgeving gezonde mensen ‘ (RIVM, 2017):
  In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) worden de Nationale Omgevingsagenda (NOA) en Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ontwikkeld. Deze instrumenten zijn nodig om de Omgevingswet te kunnen invoeren en beschrijven de kaders en gewenste ontwikkelingen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Het RIVM heeft hieraan bijgedragen door de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid uiteen te zetten.
  Het is bekend, schrijft RIVM, dat de wijze waarop de leefomgeving is ingericht mensen kan aansporen tot gezond gedrag. Om daadwerkelijk een gezonde leefomgeving te realiseren is het van belang dat de betrokken stakeholders met elkaar samenwerken en dat plannen aansluiten bij de wensen van gebruikers. Daarvoor is het nodig om burgers actief bij plannen en de totstandkoming te betrekken.

  Er liggen nog veel mogelijkheden om een gezonde leefomgeving te bevorderen. Belangrijk is dat de overheid blijft investeren in het verbeteren van de milieukwaliteit (gezondheidspreventie). Daarnaast moet beleid gericht zijn op een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag bevordert. Bijvoorbeeld een omgeving die ouderen stimuleert om naar buiten te gaan, te bewegen en anderen te ontmoeten, aldus RIVM.

  Vraag 3: Onderschrijft de gemeente het belang van actieve betrokkenheid van burgers bij hun eigen gezonde leefomgeving?
  Vraag 4: Wat vindt de gemeente in dat verband van de door meer dan 2000 burgers ondertekende petitie ’Geen kunstgras in plaats van echt groen in het Roomburgerpark en het Trigonterrein’?
  Vraag 5: Vindt de gemeente het kappen van bomen en weghalen van groen in het Roomburgpark en Trigon terrein een bijdrage leveren aan de CO2 opgave die de stad zich heeft gesteld om een gezonde leefomgeving te bevorderen?

  4. Het onderzoek op grond van de motie RV 17.0062/5, moet tot een plan leiden dat , met draagvlak in de wijk Roomburg, een antwoord geeft op gevolgen voor verkeersontsluiting en parkeerdruk. De gemeente wenst bovendien een integraal beleidskader sport en gezondheid. In het beleidskader wordt ook verbinding gezocht met scholen. Spelen, bewegen en fietsen krijgt voorrang boven auto verkeer volgens het college akkoord. De verkeerssituatie in Roomburg en Van Vollenhovenkade is onveilig. Ouders laten daarom hun kinderen zeker niet alleen naar school gaan.

  Vraag 6: Hoe verhouden deze wensen zich met veilige en verleidelijke routes voor 2000 kinderen van 3 basis scholen die zich2 keer per dag op hetzelfde stukje Leiden bewegen, zonder veilige fietspaden of verleidelijke looproutes voor kinderen?

  5. Het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023, wil sport en gezondheid verbinden en uitgaan van het positieve gezondheidsmodel van Huber. De indicatoren van gezondheid (‘waar lees je gezondheid aan af’) worden bepaald door een grote verscheidenheid aan elementen, ingedeeld in zes hoofddimensies: lichamelijke functies, mentale functies en -beleving, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Hierbij worden 32 onderliggende aspecten benoemd.
  In het beleidskader wordt in de tweede zin gekozen voor een integraal sport en gezondheidskader omdat sporten, bewegen, spelen en gezondheid in elkaars verlengde liggen en elkaar beïnvloeden. We lezen vooral veel over sport in het beleidskader.

  Vraag 7: Kan de gemeente een weging aangeven van het belang van de overige aspecten op de gezondheid van haar burgers?
  Vraag 8: Wat zijn de ambities van de gemeente op de terreinen van spelen en bewegen?

  6. In het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 wordt als landelijke trends en ontwikkelingen (pag 9 ) in toekomstverkenningen (VTV) gemeld dat onder andere groei van ongeorganiseerde sporters en een veranderende behoefte van inwoners in relatie tot verenigingsleven, alsmede de opkomst van nieuwe sport en beweeg vormen, zal ontstaan. Nu is nog 31 % Nederlanders lid van een sportvereniging, de verwachting is dat dit getal gaat dalen (pag 10) er vooral individueel gesport wordt, of in zelfgeorganiseerde groepen .

  Vraag 9: Hoe verhoudt zich deze gemelde tendens tot het voorgenomen weghalen van groen en bomen in het Roomburgpark, waar tot nu toe individueel en ongebonden gesport, gespeeld en gewandeld kan worden?

  7. Een ander uitgangspunt voor het kader is het Nationaal Preventie akkoord (pag 12), waarin maatregelen genoemd staan die roken, overgewicht & obesitas en problematisch alcohol gebruik betreffen. Er gaat bovenmatig veel aandacht uit naar slechts één van de 22 maatregelen, nl sport. Er wordt weliswaar gesproken van een integraal beleidskader (pag 10) sport en gezondheid, maar er staat geen letter in over alcohol consumptie vermindering in sportkantines. Het gedrag van beschonken , luidruchtige groepjes puber- en volwassen ‘sporters’ die door de wijk Roomburg gaan, is vooral ‘s nachts ergerlijk en aanstootgevend en geeft overlast. De gemeente spreekt immers de ambitie uit dat Leidenaren verantwoord omgaan met genotmiddelen (pag 19)

  Vraag 10: Wat verstaat de gemeente onder intersectoraal beleid als er geen dwarsverbanden worden gelegd tussen overmatig alcohol gebruik en sportkantines in woonwijken?

  8. Op pagina 12 van het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 wordt gezegd dat projecten en activiteiten op basis van de ambities een goede samenwerking vereisen tussen meerdere beleidssectoren en partijen. Door te kiezen voor een wijkgerichte aanpak kan maatwerk per wijk geleverd worden. De GGD heeft een wijkprofiel voor Roomburg gemaakt.

  Vraag 11: Waaruit blijkt de goede samenwerking tussen gemeente en partijen in de wijk Roomburg?
  Vraag 12: Wat betekent het voor de gemeente dat de petitie ’Geen kunstgras in plaats van echt groen in het Roomburgerpark en het Trigonterrein’ door meer dan 2000 mensen getekend is die hun park groen willen houden?
  Vraag 13: Waaruit blijkt de noodzaak uit het wijkprofiel en wat zijn de argumenten om in de wijk Roomburg het park te transformeren naar een wijksportpark (pag 13)?

  9. Onder gezond gedrag wordt in het Beleidskader Sport en Gezondheid 2019-2023 op pagina 15 verstaan; voldoende sporten en bewegen, eten van voldoende groente en fruit, voldoende slapen en ontspanning. De keuze voor het model positieve gezondheid wordt hier geen recht gedaan.
  Een gezonde keuze maken wordt in het beleidskader gezien als een eigen verantwoordelijkheid. Er wordt niet gesproken over de openbare verantwoordelijkheid die de gemeente heeft om gezonde keuzes te faciliteren.

  Vraag 14: Vindt de gemeente het verkeersprobleem in Roomburg door scholen en hockeyclub , de parkeerdruk en daarmee gepaard gaande uitstoot van uitlaatgassen,en het inademen van bovenmatige hoeveelheden fijnstof een individuele keuze van bewoners?

  10. Op pagina 15 en 23 staat dat naast sporten ook bewegen en spelen positieve effecten heeft op de leefstijl en daarmee op gezondheid. Het mogelijk maken van buiten spelen wordt voor de nauwelijks in ambities uitgewerkt.
  Voor ouderen is het belangrijk om in beweging te blijven. Uit de opbouw van de wijk Roomburg/ wijkprofiel blijken beide groepen goed vertegenwoordigd.

  Vraag 15: Wat zijn de ambities van de gemeente in de wijk Roomburg om spelen en ongebonden bewegen te bevorderen voor anderen dan hockey fans?

  11. In het beleidskader wordt terecht gesproken van de ambities voor een inclusieve stad, waar de gelijkwaardigheid van bewoners met beperkte gezondheidsvaardigheden worden bedoeld (pag. 17 en 18).
  Het is een groot goed dat in de wijk Roomburg een speeltuin is die toegankelijk is voor kinderen met een rolstoel en standstuinderij Het Zoete Land, waar iedere tuinder een volwaardige plaats inneemt en samen op volkomen ecologisch verantwoorde wijze gezond voedsel en bloemen teelt. Op bladzij 22 wordt het Zoete land zelfs als goed voorbeeld genoemd . Het Zoete Land is zowel op educatief, sociaal als ecologisch gebied een parel voor de stad. Het vruchtbaar maken van de bodem heeft 7 jaar geduurd.

  Vraag 16: Is de gemeente bereid om in het kader van inclusieve stad meer bekendheid te geven aan de speeltuin met mogelijkheden voor kinderen met beperkingen?
  Vraag 17: Is de gemeente bereid om een inclusieve speeltuin voor kinderen met een beperking op te geven voor een kunststof sportveld?
  Vraag 18: Is de gemeente bereid om het Zoete Land op te geven voor een kunststof sportveld?

 5. Naar mijn idee worden we er in de wijk op deze manier niet gezonder en actiever op.
  Is al eens overwogen om het zoete land te verplaatsen naar park Roomburg en op de plaats van het zoete land wat dan vrijkomt hockeyvelden te creëren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *