Bouwplannen bij Lorentzschool definitief geschrapt

Tijd om zelf plannen te bedenken!

Vragen aan de gemeente over de financiering van de plannen voor het Roomburgerpark hebben tot een onverwacht inzicht geleid: de bouwplannen bij de Lorentzschool zijn vorig jaar definitief geschrapt. Omdat dit bij bewoners uit de buurt onbekend is brengen wij dit nu onder de aandacht.

Wij roepen wijkbewoners, schooldirectie en schoolouders op om zelf plannen te bedenken voor het schoolplein en haar directe omgeving, met name voor de percelen die nu nog de bestemming woondoeleinden hebben. Wij denken dat die plannen heel wat aantrekkelijker kunnen zijn dan de parkeerplaatsen die de gemeente daar nu bedacht heeft in het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark.

Huidig plan van de gemeente voor het schoolplein

De gemeente wil een 4e hockeyveld in het Roomburgerpark aanleggen. In de plannen zullen groen, parkeerplaatsen en een trapveldje verdwijnen. Deze wil de gemeente compenseren op en bij het schoolplein van de Lorentzschool. De schooldirectie steunt tot nu toe dit plan.

Huidige plan van de Gemeente voor het schoolplein
(bruin is parkeerplaats, lichtgroen is sportveldje, overig groen is groen)

Wij zetten grote vraagtekens bij de haalbaarheid van het huidige inrichtingsvoorstel. Het plan voldoet op meerdere punten niet aan de criteria die de gemeenteraad heeft geformuleerd voor het plan (lees hiervoor onze reactie). Daarnaast zijn grote problemen te verwachten met de verkeerscirculatie als gevolg van het afsluiten van de Van Vollenhovenkade (haal- en brengverkeer van de scholen). Last but not least staat de financiering van de hoge kosten (minimaal 5 miljoen euro) ter discussie vanwege de aanslag die de coronacrisis op de gemeentelijke begroting heeft gedaan. In de kaderbrief 2020 van de gemeente blijkt nog geen geld gereserveerd te zijn voor het inrichtingsvoorstel en meerdere partijen tonen zich kritisch over besteding van geld aan dit plan.

Plannen voor woningbouw geschrapt

Op dit moment hebben 2 percelen op het schoolplein van de Lorentzschool nog de bestemming woondoeleinden. Deze zijn geel ingekleurd op de kaart van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplankaart met school en schoolplein

Wij waren van mening dat de kosten voor het schrappen van de woningbouw (door ons geschat op 1,5 miljoen) opgenomen moesten worden in de begroting van het inrichtingsvoorstel om een eerlijke beoordeling van het plan mogelijk te maken. Hierover stelden wij vragen aan de gemeente.

De gemeente heeft laten weten dat plannen voor woningbouw bij de Lorentzschool vorig jaar definitief zijn geschrapt. Het antwoord van de gemeente luidde:

“Met de vaststelling van MPG 2019 door de gemeenteraad, is per 31 december 2018, de grondexploitatie voor het project Van Vollenhovenkade- Du Rieustraat (bouwplannen) afgesloten. De negatieve boekwaarde is daarbij weggenomen en afgeboekt.”

MPG blijkt te staan voor Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019. Deze is 18 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op pagina 54 staat de volgende tekst:

Afsluiten grondexploitatie Lorentzschool (besluitpunt 3):

Bij het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018 bedroeg het resultaat van de Lorentzschool op netto contante waarde € 2,59 miljoen negatief. De grondexploitatie sluit op 31 december 2018 af met een negatief saldo van € 2,33 miljoen. Het verschil tussen het in de voorziening negatieve grondexploitaties voorziene bedrag en het tekort bij afsluiten valt vrij in de reserve Grondexploitaties (€ 0,26 miljoen). Bij de decemberwijziging 2018 is voor resterende ambtelijke werkzaamheden en juridische kosten een krediet van € 0,11 miljoen beschikbaar gesteld met als dekking de reserve Grondexploitaties.

Kort samengevat: de plannen voor woningbouw op het schoolplein zijn definitief geschrapt en de gemeente heeft vorig jaar al haar verlies genomen (2,33 miljoen euro).

Ruimte voor nieuwe plannen

Schrappen van de bouwplannen impliceert dat er ruimte is voor nieuwe plannen op de oorspronkelijke bouwlocatie. Wij roepen wijkbewoners, schooldirectie en schoolouders op om zelf plannen te bedenken voor het schoolplein en haar directe omgeving, met name voor de percelen die nu nog de bestemming woondoeleinden hebben.

Wat te denken van een gymzaal voor de school? Of schooltuintjes? Of een extra Tiny Forest?

Laat uw creativiteit de vrije loop en plaats uw ideeën als reactie op dit bericht! Doe dit met respect voor elkaars mening. Alle ideeën zijn welkom.

Financiering Herinrichting Roomburgerpark onzeker

In de programmabegroting van 2020 is geen budget opgenomen voor de herinrichting van het Roomburgerpark. Dit blijkt uit de Kaderbrief 2020-2024 die zojuist is verschenen. Het college wil het inrichtingsplan, waarvan de investeringskosten naar schatting 6,5 miljoen euro bedragen, financieren met een langlopende lening. De kapitaallasten(*) hiervan zullen – als het doorgaat – 250.000 per jaar bedragen. De beslissing over eventuele financiering wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Besluitvorming in de raad over het inrichtingsvoorstel staat dit najaar gepland, maar wat zo’n besluit betekent zonder financiële zekerheid is onduidelijk. De kaderbrief wordt 16 juli behandeld in de gemeenteraad. 

(*) Kapitaallasten = rente + aflossing 

Kaderbrief 

De kaderbrief schetst het financiële beleid van de gemeente op hoofdlijnen voor de komende vier jaar. Op pagina 68 van bijlage 1 van de kaderbrief staat: 

Nieuw beleid dat geheel wordt doorgeschoven naar de Programmabegroting 2021 

Deze voornemens zijn niet verwerkt in de cijfers van deze Kaderbrief maar worden bij de Programmabegroting 2021 afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte. 

08.13 Wijksportpark Roomburgerpark 

Vorig jaar is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een inrichting van het gebied waarbij groen, recreatie en sport en andere maatschappelijke functies meer worden gemengd, en er meer ruimte ontstaat voor hockey. Conform het raadsbesluit Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburg in juni 2019 heeft de gemeenteraad het college (per amendement) de opdracht gegeven om een inrichtingsvoorstel voor 
het wijksportpark Roomburgerpark op te stellen. Conform het amendement wordt een inrichtingsvoorstel opgesteld. De informatie uit het haalbaarheidsonderzoek zal als input dienen bij de uitwerking om tot een inrichtingsvoorstel te komen. We zijn voornemens om bij de Programmabegroting 2021 vanaf 2023 € 250.000 ruimte voor kapitaallasten beschikbaar te stellen.” 

Met andere woorden: de financiering is in de huidige begroting nog niet geregeld en een besluit hierover wordt pas volgend jaar genomen, als de effecten van de coronacrisis beter overzien kunnen worden. 

Kosten 

De gemeente heeft tot nu toe nog geen begroting gepubliceerd van de kosten van het plan. Wel heeft de projectleider van het participatietraject mondeling gemeld dat de investeringskosten ongeveer vijf miljoen euro zullen bedragen. Hier kan bij opgeteld worden 1,5 miljoen euro gederfde opbrengsten van bouwgrond indien er niet gebouwd wordt bij de Lorentzschool, totaal 6,5 miljoen euro. Zet men hier tegenover de kapitaallasten van 250.000 euro per jaar dan is duidelijk dat de lening waarmee alles gefinancierd zal worden een looptijd van tientallen jaren zal hebben. 

Daarnaast zullen er hogere exploitatiekosten als gevolg van het gebruik van het 4e en alle bijkomende maatregelen. Hoe deze gefinancierd zullen worden is momenteel niet duidelijk. 

Ledengroei 

Met deze investering kan het ledental van LHC Roomburg groeien van 1364 leden (laatst bekende ledental, oktober 2018) naar 1522 leden (aantal leden dat volgens het haalbaarheidsonderzoek uit 2019 kan hockeyen op vier velden). Dat is een toename van 158 extra leden. Zoals gezegd bedragen de investeringskosten 6,5 miljoen. Dat is een investering van ruim 40.000 euro per extra hockeyend kind. Op jaarbasis bedragen de kapitaallasten 250.000 euro per jaar, dat wil zeggen 1.582 per extra hockeyend kind: een forse subsidie om kinderen aan het hockeyen te krijgen, en dat tientallen jaren achtereen. In Corona-tijd ga je toch wel anders tegen dit soort bedragen aankijken! 

Bron 

Zie vergaderstukken gemeenteraad 16 juli 2020 (zie Planning en control cyclus: kadernota) 

Kunstgras en hittestress

Het is eind juni. De zomer is net begonnen en de temperatuur stijgt naar tropische hoogte. Intussen lees ik de nulmeting Roomburgerpark die de gemeente vorig jaar publiceerde (pg. 23):

De water- en groenstructuur aan de Van Vollenhovenkade en de Kanaalweg, en het park zijn duidelijk koele elementen in de wijk. Ook de hoven zijn koele ruimtes tussen de woonblokken door. Hittestress is duidelijk zichtbaar in de woonwijk en bij de sportvelden.” 

Over de effecten van een vierde kunstgrasveld voor hittestress is in het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark niets te lezen. Wel jammer, want de gemeenteraad vroeg om een voorstel met “aantoonbare verbetering van de klimaatadaptatie”. Hoe kan de gemeenteraad nu een besluit nemen, als niet alle belangen objectief kunnen worden gewogen?