Je bekijkt nu Beleidsnota Sport en Gezondheid (2)

Beleidsnota Sport en Gezondheid (2)

Op 5 september bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de Beleidsnota Sport en Gezondheid die eerder in maart ter inspraak werd aangeboden. De Beleidsnota staat geagendeerd om 20:30. Tijdens de Commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. De nota wordt inhoudelijk besproken in de Raadscommissie op 26 september en ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad op 17 oktober. Wij besteden aandacht aan deze nota omdat er richtinggevende uitgangspunten in staan voor Wijksportpark Roomburg en daarmee voor de toekomst van het Roomburgerpark.

Inhoud

De beleidsnota verwoordt het beleid voor de beleidsterreinen Sport en Gezondheid in de periode 2019 – 2023. De belangrijkste documenten zijn:

Alle stukken vindt u op de website van de Gemeenteraad. Onze inspraakreactie op de vorige versie van de Beleidsnota vindt u via deze link.

We zullen nog later inhoudelijk reageren op de laatste versie van de nota maar zo op het eerste gezicht lijken teksten die betrekking op Wijksportpark Roomburg en de uitbreiding van de hockeyclub niet wezenlijk veranderd. Er is zelfs geen enkel spoor terug te vinden van het amendement dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen over Wijksportpark Roomburg. Merkwaardig want het amendement moet toch worden gezien als een kaderstellend besluit van de Raad.

Geef uw mening

Bent u één van de 117 personen die een reactie gaven op de vorige versie van de Beleidsnota? Lees dan de nieuwste versie en de bespreking van de inspraakreacties door de Gemeente en kijk wat er met uw reactie is gebeurd. Wilt u uw bevindingen met ons delen als reactie op dit websitebericht onderaan deze pagina?

U kunt tijdens de Raadscommissie inspreken op de Beleidsnota. Meldt u daarvoor van tevoren aan bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie. Inspreektijd is in principe 5 minuten en bij veel aanmeldingen wordt deze ingekort tot 3 minuten.

U kunt ook uw mening geven door contact op te nemen met één van de leden van de Raadscommissie. De leden van deze Commissie vindt u via deze link. U vindt contactgegevens van raadsleden via deze link.