College wil hockeyclub laten uitbreiden in het groen

De gemeente heeft het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg afgerond en adviseert hockeyclub Roomburg 2 extra kunstgrasvelden te geven, één in het Roomburgerpark en één in het Trigonpark. Het College neemt dit advies over en brengt het plan in ter bespreking in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 9 mei 2019. Het College gaat hiermee in tegen de uitdrukkelijke wens van wijkbewoners die een handtekeningenactie startten voor behoud van groen in de wijk. De actie leverde al meer dan 4.000 steunbetuigingen op.

Inspraakmogelijkheden

De plannen worden behandeld op 9 mei in de Commissie Onderwijs en Samenleving in het Stadhuis. De vergadering start om 20:00. Dit agendapunt staat om 21:30 op de agenda. Er is hier mogelijkheid om in te spreken. Wij raden u aan om dit te doen want dit is de laatste mogelijkheid om de plannen te beïnvloeden voordat er besluiten worden genomen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie.

U kunt de Commissievergadering ook bijwonen als toehoorder, want ze zijn openbaar. Misschen wel handig om dit aan te kondigen bij de Griffie (zie hierboven) zodat men rekening kan houden met de verwachte toeloop. Wilt u ons helpen: plak onze actiefolder achter uw raam of stop hem bij de buren in de bus.

Inhoud van het plan

Plan voor het Roomburgerpark

In het Roomburgerpark zal het extra veld worden aangelegd op de locatie waar nu de speeltuin en het trapveldje liggen. De speeltuin zal dan opschuiven richting de vijver. Tussen de speeltuin en het nieuwe hockeyveld in komt een multifunctioneel gebouw waarin de sportkantine en de kinderopvang worden gehuisvest, ongeveer ter hoogte van de Scholtenstraat. Op het groene landje achter de molen komt een parkeerplaats.

Plan voor het Trigonpark

Aan de Cronesteinkade wil de Gemeente het 2e veld neerleggen dat op de locatie van het huidige Trigonterrein komt. Het enige positieve dat hierover valt te melden is dat de Gemeente na aanhoudende protesten de plannen zo heeft aangepast dat het Zoete Land op haar huidige locatie kan blijven. Wij feliciteren het Zoete Land met dit succes!

Voor een beter begrip van de wijzigingen verwijzen we naar deze schets van de huidige situatie. De volledige plannen en het besluit van het College zijn na te lezen op de website van de Gemeente.

Wat vinden wij van de plannen?

Wij zijn erg teleurgesteld dat de Gemeente ervoor kiest om in het Roomburgerpark 6.300 m2 openbaar groen te offeren voor een hockeyveld en een parkeerplaats (dat is 18 % van het huidige groen). Wij verwachten dat deze plannen zullen leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden, extra parkeerdruk en overlast van de inval van kunstlicht. De overlast voor de buurt zal nog verergeren door de geplande nieuwbouw bij de Lorentzschool (Vollenhovenkade) en de Josephschool (Oppenheimstraat). De Gemeente weigert het cumulatieve effect van deze plannen mee te laten wegen in haar beoordeling van de effecten.

Wij vragen ons af waar dit ophoudt. Wat gebeurt er als de hockeyclub straks een 6e veld nodig heeft? Dit kan toch niet in een groen park? Wij vinden het heel storend dat de Gemeente weigert alternatieven te onderzoeken met behoud van groen. Zie hierover onze eerdere bijdrage: Sport of groen? Sport en groen!

Heel verrassend vonden wij dat de plannen om de hockeyclub aan 2 extra velden te helpen ruim 7,4 miljoen euro kosten (5.063.044 voor het Roomburgerpark en 2.363.130 voor het Trigonpark). We zijn benieuwd hoe wethouder Dirkse dit denkt te financieren want in zijn beleidsnota Sport en Gezondheid is na te lezen dat hij slechts 1 miljoen euro heeft gereserveerd voor 3 wijksportparken (Roomburg, Noord en Morskwartier).

Vrienden van het Roomburgerpark
VVE Van Vollenhovenplein 1-108
VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan
VVE Neptunuskade
VVE Scholtenstraat
VVE Moddermanstraat 1-83
VVE Asserstraat 50-104
VVE Vridemo (Burggravenlaan 72-118 en Scholtenstraat 2-36)
Het Zoete Land
Bomenbond Rijnland
Milieudefensie Leiden


Biodiversiteit in het Roomburgerpark

Op verzoek van de Vrienden van het Roomburgerpark hebben de biologen Helias Udo de Haes en Rinny Kooi de biodiversiteit in het Roomburgerpark in kaart gebracht.  Zij telden 43 soorten bomen en struiken waarvan het grootste deel inheems. Henk Jan Labots heeft in de afgelopen jaren 30 soorten vogels geteld. Daarnaast komen er 6 soorten vleermuizen voor en verschillende soorten planten, vissen en insecten. Zij zeggen over het park: “Ook al is het park vrij klein, de natuurwaarde of biodiversiteitswaarde ervan moet niet worden onderschat … De biodiversiteitswaarde betreft niet alleen het park zelf maar ook de uitstraling naar de omgeving. Daarvoor is de grote hoeveelheid inheemse plantensoorten heel belangrijk.”

De biologen verwachten duidelijke negatieve effecten van uitbreiding van de hockeyclub in het park: “Daardoor zal het karakter van het nu nog resterende park wezenlijk worden aangetast en ook het aantal erin voorkomende soorten planten en dieren afnemen. Deze hockeyvelden veroorzaken geluidoverlast, niet alleen voor mensen maar ook voor vogels, zoals uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken.”

Het volledige rapport is te lezen via deze link.

Bewonersbrief over haalbaarheidsonderzoek

Onderstaande brief heeft de Gemeente op 24 april in de wijk bezorgd over de eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg.

Laten we de Gemeente helpen met haar voorlichting: meer informatie over de plannen is te lezen via deze link. Hier is ook te lezen hoe je je kan aanmelden als inspreker.

Dossier haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

In de zomer van 2018 startte het Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten, ook informatie die niet is te vinden op de officiële projectsite van de gemeente. Het laat stap voor stap zien hoe de huidige plannen tot stand zijn gekomen.

Kick off 2 juli 2018

Tijdens de kickoff werd de werkgroep geformuleerd van belanghebbenden uit de wijk. Lees de presentatie en het verslag van de Gemeente.

Kort daarna werd de projectopdracht door het College vastgesteld.

1e werkgroepbijeenkomst 17 september 2018

In de 1e bijeenkomst werden de verwachtingen t.a.v. het Roomburgerpark van alle deelnemers geïnventariseerd. Zij zetten dit eerst op papier n.a.v. de voorbereidingsopdracht. Ook stuurden wij de input van buurbewoners buiten de werkgroep naar de Gemeente. In de werkgroep werden de resultaten besproken. Zie het verslag. Hier kwam duidelijk naar voren dat voor de bewoners het groen op nummer één staat.

2e werkgroepbijeenkomst 19 november 2018

Voorafgaand aan de 2e bijeenkomst organiseerde de Gemeente een excursie naar voorbeeldparken het Zuiderpark in Rotterdam en en de Bosjes van Pex in Den Haag. Wij gingen op eigen gelegenheid en maakten videodocumentaires op Park TV. Wij voegden het Burgemeester Berkhoutpark aan het rijtje toe.

Tijdens de bijeenkomst bespraken wij de Conceptbeoordelingsmatrix van de Gemeente op basis waarvan plannen beoordeeld zullen worden. Na afloop hebben wij een reactie gestuurd met aanvullingen en aanscherpingen. De Gemeente heeft nog niet een update van deze beoordelingsmatrix gepubliceerd.

In de Gemeente presenteerde de Gemeente 13 conceptscenario’s voor de toekomst van het Roomburgerpark en het Trigonpark. Hiervan waren 6 scenario’s gebaseerd op 5 velden voor de hockeyclub (2 extra) en 7 scenario’s op 4 velden voor de hockeyclub (1 extra). Opvallend was dat alle scenario’s ten koste gaan van openbaar groen. Dit is voor ons en andere werkgroepleden aanleiding geweest scenario’s met behoud van groen te ontwikkelen en aan de Gemeente aan te bieden.

Lees e.e.a. na in het officiële verslag van de 2e werkgroepbijeenkomst van de Gemeente. Na afloop van de vergadering hebben wij samen met de VVE’s, de Bomenbond, het Zoete Land en Milieudefensie Leiden een tussenbalans van het haalbaarheidsonderzoek opgemaakt en naar de Gemeente gestuurd. Wij beklagen ons in deze brief over het gebrek aan groen in de scenario’s en over het ongelijke speelveld voor bewoners en sportclubs (hockey en tennis) in de werkgroep. De projectleider van de Gemeente gaf aan dit niet te herkennen en kondigde aan onze brief te bespreken tijdens de 3e werkgroepbijeenkomst (wat hij vervolgens weigerde te doen).

3e werkgroepbijeenkomst 18 maart 2019

Voorafgaand aan de 3e bijeenkomst stuurde de Gemeente een Concept nulmeting Roomburgerpark en omgeving en de Conceptrapportage Haalbaarheidonderzoek Wijksportpark Roomburg. In de conceptrapportage ontvouwt de Gemeente het plan om de hockeyclub 5 velden te geven (2 extra). 1 veld wil zij in het Roomburgerpark plaatsen, met een extra parkeerterrein in het park, een 2e veld is bedacht in het Trigonpark, waarbij het Zoete Land gedeeltelijk moet verhuizen.

Tijdens de bijeenkomst bleek er bij de meerderheid van de wijkvertegenwoordigers geen draagvlak voor de plannen te bestaan. Desalniettemin verklaart de Gemeente dat de plannen haalbaar zijn en kondigt aan deze verder uit te werken. Lees meer in het officiële verslag van de Gemeente.