Vragen van de PvdA over uitbreidingsplannen van de hockeyclub

Kortgeleden heeft Martijn Otten van de PvdA 2 technische vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van de hockeyclub. Deze zijn deze week door het College beantwoord.

Interessant is met name de beantwoording van de 2e vraag. Deze gaat in op de eerder gepubliceerde suggestie van de Wijkvereniging om 2 extra velden voor de hockeyclub bij de Vliet aan te leggen. Het College stelt dat dit buiten de scope van de motie van de Gemeenteraad zou liggen die aanleiding is geweest voor het haalbaarheidsonderzoek. Wij hebben de motie nog eens nagelezen en denken dat dit onterecht is. Het College laat hier kansen liggen om een variant uit te werken die op breed draagvlak in de buurt kan rekenen. Jammer!

Vraag 1

Wanneer gaan we het besluit nemen over de renovatie van de twee hockeyvelden van Roomburg? Als we willen dat die velden deze zomer vervangen kunnen worden, ga ik ervan uit dat er binnenkort al gestart moet worden met de aanbesteding; wat is daarvoor de planning? Wordt dit voorstel ook nog besproken in de groep die nadenkt over de toekomst van het Roomburgerpark?

Antwoord 1

Het besluit voor de renovatie van twee hockeyvelden wil het college bezien in relatie tot de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een open wijksportpark Roomburg.
Uit de keuringsrapporten van KIWA (zie bijlagen) blijkt tevens dat vervanging van de huidige velden vanuit veiligheidsperspectief nog niet nodig is.
Hierover is overleg met HC Roomburg. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn dit voorjaar gereed.

Vraag 2

Het college geeft nu uitvoering aan de motie van september 2017 om te onderzoeken of een open wijksportpark wenselijk en/of mogelijk is. In juni 2018 hebben we vastgesteld dat een volledige verplaatsing van de hockeyclub naar de Vliet niet meer realistisch is, vanwege ruimtegebrek. Ik begrijp nu van betrokken omwonenden dat er binnen dit project alleen gekeken wordt naar uitbreidingsmogelijkheden voor de hockeyvereniging binnen de wijk. In hun ogen zou een alternatief, zoals het aanleggen van bijvoorbeeld twee extra hockeyvelden aan de Vliet ook een denkbare optie kunnen zijn. Klopt het dat er nu binnen het onderzoek geen ruimte is voor zulke voorstellen? Ik zie in de besluiten van september 2017 en juni 2018 namelijk geen besluit staan dat we zulke voorstellen per definitie afwijzen. Is het in het kader van participatie niet wenselijk dat zo’n alternatief ook kan worden doorgerekend, zodat we als gemeenteraad een eerlijke afweging kunnen maken?

Antwoord 2

Het klopt dat het onderzoek zich uitsluitend richt op scenario’s binnen de wijk. Bij de vaststelling van het Contourenplan Buitensportaccommodaties (RV 17.0062) op 28 september 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarbij het college werd verzocht om de mogelijkheid van herinrichting van het Roomburgpark e.o. te onderzoeken teneinde hockeyclub Roomburg te faciliteren met uitbreiding van velden in de Professoren- en Burgemeesterwijk. Velden elders in de stad worden daarom niet meegenomen in dit haalbaarheidsonderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *