Terugblik en vooruitblik op het park

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat er anno 2019 serieus wordt gepraat over plannen om de hockeyclub te laten uitbreiden in het groene park? We zetten alles nog eens op een rijtje.

2015: 1e haalbaarheidsonderzoek

In 2015 lanceerde de Gemeente voor het eerst plannen om de hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark. Zie voor details het 1e haalbaarheidsonderzoek.

Eén bestuurslid van de tennisclub lanceerde zelfs een plan om het hele park om te turnen tot 1 groot sportpark, het zogenaamde Leijesurepark.

De buurt verzette zich fel tegen deze plannen om het groen aan te tasten en vond gehoor bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 23 april. De Commissie nam een motie aan uitbreidingsruimte voor de hockeyclub te zoeken op bestaande sportvelden en het park met rust te laten. Aldus geschiedde.

2017: Contourenplan en third place plan

In 2017 presenteerde de wethouder het Contourenplan Buitensportaccommodaties met plannen voor de ontwikkeling van de buitensport in Leiden. Conform de motie van de Raadscommissie werd hierin voorgesteld de hockeyclub te laten verhuizen naar sportpark de Vliet waar tot op heden wordt gevoetbald. Dit plan is bedacht omdat de voetbalclubs te kampen hebben met teruglopende ledenaantallen en velden worden onderbespeeld.

De hockeyclub zag deze verhuizing totaal niet zitten en presenteerde een eigen alternatief: het third place plan. Hierin breiden hockeyclub en tennisclub uit in het groene park. De hockeyclub presenteerde zich hierbij (naar later zal blijken onterecht) als een echte wijkclub die in de wijk moet blijven.

De Gemeenteraad toonde zich gevoelig voor deze argumenten en nam een motie aan waarin de wethouder werd opgeroepen de haalbaarheid te onderzoeken van uitbreiding van de hockeyclub in de wijk, een en ander met behoud van groen en met draagvlak in de wijk. Achteraf blijkt deze motie op verkeerde aannames gebaseerd te zijn: slechts 37 % van de leden van de hockeyclub komt uit de Professoren-en Burgemeesterswijk (volgens opgave van de hockeyclub).

2018: Verkiezingen, buurtenquête, mediation en haalbaarheidsonderzoek

Eind 2017 startte de Gemeente met het haalbaarheidsonderzoek waarbij eerst alle stakeholders werden geïnterviewd (zie de gespreksverslagen). Het onderzoek werd vervolgens op een laag pitje gezet omdat er in maart 2018 verkiezingen waren.

In de aanloop naar de verkiezingen organiseerden een aantal buurtbewoners een buurtenquête in de Professorenwijk-Oost (begrensd door Kanaalweg, Burggravenlaan, Lorentzkade en Roodenburgerlaan). Hierbij werden ook vragen over het Roomburgerpark gesteld. Uit de antwoorden is gebleken dat 90 % van de bewoners het Roomburgerpark groen willen houden, 5 % vindt andere bestemmingen bespreekbaar (zoals sport) en 5 % weet het niet of vindt iets anders.

Ook aan de politieke partijen is gevraagd hoe zij de toekomst van het groene park zien (zie de Standpunten van de politieke partijen).
PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, de Christen Unie en de SP
vonden dat het park te allen tijde behouden moet blijven met een groene bestemming. D66, Groen Links en de VVD wilden eerst de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van de hockeyclub afwachten.

In maart zijn er verkiezingen geweest en is een nieuw College gevormd met D66, Groen Links en PvdA. Het College heeft in het Collegeaccoord afgesproken dat op sportpark De Vliet een overdekte schaatsbaan moet komen.

De Gemeente maakte in maart een doorstart met het haalbaarheidsonderzoek en legde in de projectopdracht vast dat parallel zowel uitbreiding van de hockeyclub op Sportpark de Vliet als in de Professoren- en Burgemeesterswijk onderzocht moeten worden.

De Gemeente voerde het onderzoek naar de variant “De Vliet” versneld uit omdat plannen voor de aanleg van een zwembad en ijsbaan daar al in een vergevorderd stadium waren. In deze studie werden 2 varianten onderzocht: (1) de hockeyclub krijgt 4 velden (1 extra), (2) de hockeyclub krijgt 5 velden (2 extra). Op basis van het onderzoek gaf het College eind mei een negatief advies voor de variant “De Vliet”. Grootste struikelblok vormden de parkeervoorzieningen. Indien deze ondergronds zouden worden aangelegd zouden de plannen te duur worden, bij bovengrondse aanleg zou er veel te veel groen moeten verdwijnen. De raad nam dit advies over.

De Wijkvereniging startte intussen een mediation-traject. In de periode april t/m juni werden 3 bijeenkomsten georganiseerd waarin werd getracht stakeholders in de wijk op één lijn te krijgen. Dit is niet gelukt. Wel hebben de bijeenkomsten geleid tot een beter begrip van elkaars standpunten. Kort samengevat komt het er op neer dat de hockeyclub en tennisclub willen uitbreiden in het park en dat de meeste buurtbewoners van mening zijn dat hierin te veel groen verloren gaat. Ook wordt het afsluiten van de Vollenhovenkade ter hoogte van de Lorentzschool door de bewoners negatief beoordeeld omdat de verkeerssituatie bij de scholen nu al zeer problematisch is. De hockeyclub en de tennisclub hebben onder de naam “motorblok” hun plan onlangs nog eens onder de aandacht gebracht op Sleutelstad.nl.

Plan van de hockeyclub en de tennisclub

In juli ging de Gemeente verder met het haalbaarheidsonderzoek waarin de variant “Wijksportpark Roomburg” wordt onderzocht in de Professoren- en Burgemeesterswijk. De Gemeente formeerde tijdens de kickoff een werkgroep waarin sportclub, bewonersvertegenwoordigers, wijkverenigingen (Profburgwijk en Roomburg) en maatschappelijke organisaties zitting hebben. De werkgroep is 2 keer bij elkaar geweest: tijdens de 1e bijeenkomst werden verwachtingen t.a.v. het wijksportpark geïnventariseerd, tijdens de 2e bijeenkomst zijn concept-beoordelingscriteria en concept-scenario’s besproken. Aan de deelnemers is de gelegenheid geboden beoordelingscriteria en scenario’s aan te vullen, van welke gelegenheid wij gebruik hebben gemaakt. Informatie van de Gemeente wordt gepubliceerd via de Gemeente-website, de Vrienden van het Roomburgerpark doen dit via hun website roomburgerpark.nl. Inhoudelijke informatie uit de bijeenkomsten is behoorlijk summier omdat dit in de werkgroep zo is afgesproken.

2019: Keuze voorkeursscenario, advies aan B&W en Gemeenteraad, besluitvorming

In februari 2019 wordt de 3e bijeenkomst georganiseerd. Hierin worden de definitieve beoordelingscriteria en scenario’s vastgesteld en wordt een voorkeursscenario gekozen door de Gemeente. Op basis hiervan wordt een advies uitgebracht aan het College en de Gemeenteraad die vervolgens in maart 2019 een besluit kunnen nemen.

Waar staan wij voor

Wij kunnen op dit moment niet veel zeggen over de inhoud van de bijeenkomsten, wel kunnen we met u delen waar wij voor staan:

 1. De oppervlakte groen in het Roomburgerpark moet minimaal gelijk blijven.
 2. In de kwaliteit van het groene park moet worden geïnvesteerd.
 3. De leefbaarheid van de buurt moet op minimaal gelijk niveau blijven. Denk hierbij aan:
  • verkeersontsluiting
  • parkeerdruk
  • geluidsoverlast
  • lichtbelasting (kunstlicht)
  • klimaatbestendigheid (hittestress, wateroverlast)

Wij hebben het noodzakelijk gevonden samen met andere werkgroepleden 5 scenario’s in te dienen die in onze ogen recht doen aan bovengenoemde uitgangspunten. Wij willen laten zien dat het goed mogelijk is groen en sport met elkaar te combineren. Wij weten op dit moment nog niet of de Gemeente deze zal onderzoeken.

Bij 4 van de 5 scenario’s behoudt de hockeyclub haar basis in de wijk en kan zij binnen of buiten de wijk uitbreiden, zie uitwerking 4 scenario’s d.d. 25 november 2018.

Op initiatief van de Bomenbond werkten we mee aan een 5e scenario: het Wijksportpark voor de ongeorganiseerde sporter. Dit plan combineert groen en sport op een wijze die aantrekkelijk is voor de wijkbewoners. Hierbij is het uitgangspunt dat de hockeyclub verhuist naar een locatie waar zij meer groeimogelijkheden heeft (op het terrein van noodlijdende voetbalclubs).

Vraagt u naar onze voorkeur dan gaat deze uit naar deze 2 scenario’s:

 1. Het wijksportpark voor de ongeorganiseerde sporter
 2. De hockeyclub behoudt de 3 velden op haar huidige locatie en krijgt extra velden op een 2e locatie (oorspronkelijk aangedragen door de Wijkvereniging Profburgwijk); dit is scenario D in dit document.

2 gedachtes over “Terugblik en vooruitblik op het park”

  1. Plan zoals gepresenteerd door tennis en hockeyclub is prachtig en er blijft veel groen over. Voor iedereen zit hier iets tussen, je moet het alleen wel willen zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *