26 september Behandeling Beleidskader Sport en Gezondheid in Raadscommissie

Donderdag 26 september wordt om 20:00 het Beleidskader Sport en Gezondheid inhoudelijk behandeld in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De Commissievergadering is toegankelijk voor publiek en vindt plaats in het Stadhuis. De raadsstukken vindt u via deze link.

Wij vinden deze beleidsnota van belang omdat er richting gevende opmerkingen in staan over Wijksportpark Roomburg. Op 5 september hebben wij samen met 3 andere buurtbewoners aandacht gevraagd voor het belang van groen in het algemeen en van een groen Roomburgerpark in het bijzonder. Lees er meer over via deze link.

Opvallend was in het beleidskader dat met geen woord gesproken werd over het amendement van Groen Links waarin aan de aanleg van wijksportpark Roomburg strenge voorwaarden worden gesteld. Wij zijn benieuwd hoe de raadsleden met deze omissie omgaan.

21 september buurtborrel in het Roomburgerpark

Op zaterdag 21 september organiseren de Vrienden van het Roomburgerpark weer een gezellige borrel in het Roomburgerpark bij het trapveldje. Tijd: van 17:00 – 18:30.

We sluiten de zomer af en praten bij over het park. We doen het net zoals de vorige keer: iedereen neemt een hapje en een drankje mee.

Tot dan!

Vrienden van het Roomburgerpark

Inspraakreacties Beleidskader Sport en Gezondheid

Op 5 september 2019 is er ingesproken op het herziene Beleidskader Sport en Gezondheid in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Er waren 21 insprekers. De meesten gingen in op het topsportbeleid in het Beleidskader (of het ontbreken daarvan). Vier inspraakreacties hadden direct of indirect betrekking op Wijksportpark Roomburg of het belang van openbaar groen. De inspraakreacties hebben wij hieronder geplaatst met toestemming van de insprekers, in de volgorde zoals zij geagendeerd waren in de Commissievergadering (u kunt de teksten lezen door op de hyperlinks te klikken). De inspraak is ook terug te zien op de website van de Gemeenteraad. Hier zijn ook alle ambtelijke stukken te vinden.

 1. Inspraakreactie Bert Stemerdink (Vrienden van het Roomburgerpark)
  Hij gaat in op inconsistenties tussen het Beleidskader en het amendement dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen over Wijksportpark Roomburg. Hij bekritiseert de wijze waarop de Gemeente 94 inspraakreacties heeft afgedaan.
 2. Inspraakreactie Ad van der Waals (wijkbewoner Professorenwijk)
  Hij plaatst algemene kanttekeningen bij het Beleidskader en pleit voor de invoering van stiltegebieden in de stad. Deze reactie moet gelezen worden als vervolg op de inspraakreactie uit april van Ad van der Waals op het concept- Beleidskader.
 3. Inspraakreactie Jeroen Birnie (huisarts in de Professorenwijk)
  Hij gaat in op de relatie tussen natuur en Gezondheid. Hij roept de Gemeente op beleid te voeren voor het behoud en bevorderen van openbaar groen.
 4. Inspraakreactie Carla Matallana (wijkbewoner Professorenwijk)
  Zij gaat in op de betekenis van het park voor haar als bewoner en roept de raadsleden op hier zuinig op te zijn.

Inspraak Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Donderdag 5 september spreken de Vrienden van het Roomburgerpark in bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving over het Beleidskader Sport en Gezondheid in het Stadhuis. Het Beleidskader staat om 20:30 op de agenda. Zie meer informatie ons vorige bericht en de website van de Gemeenteraad. Supporters zijn natuurlijk welkom ;-). Wij spreken in omdat er diverse opmerkingen in het beleidskader staan die strijdig zijn met het amendement van de Gemeenteraad van 20 juni.

U kunt natuurlijk ook zelf inspreken. Tot donderdag 16:00 kunt u zich aanmelden bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. .

Een kleine waarschuwing vooraf: de Griffie vraagt aan insprekers waarvan zij vermoedt dat die iets over het park willen zeggen wat de insteek van hun inspraak is (voor ons een noviteit). Achterliggende gedachte is dat men bang is dat de inspraak van Wijksportpark Roomburg dunnetjes wordt overgedaan. De inspraak moet echt ingaan op de inhoud van het beleidskader.

Reactie Gemeente op inspraakreactie Beleidsnota

Op 20 augustus ontvingen insprekers deze reactie van de Gemeente n.a.v. de inspraak op de Beleidsnota Sport en Gezondheid.

Bijlage:

Beleidsnota Sport en Gezondheid (2)

Op 5 september bespreekt de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving de Beleidsnota Sport en Gezondheid die eerder in maart ter inspraak werd aangeboden. De Beleidsnota staat geagendeerd om 20:30. Tijdens de Commissievergadering is er gelegenheid tot inspreken. De nota wordt inhoudelijk besproken in de Raadscommissie op 26 september en ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad op 17 oktober. Wij besteden aandacht aan deze nota omdat er richtinggevende uitgangspunten in staan voor Wijksportpark Roomburg en daarmee voor de toekomst van het Roomburgerpark.

Inhoud

De beleidsnota verwoordt het beleid voor de beleidsterreinen Sport en Gezondheid in de periode 2019 – 2023. De belangrijkste documenten zijn:

Alle stukken vindt u op de website van de Gemeenteraad. Onze inspraakreactie op de vorige versie van de Beleidsnota vindt u via deze link.

We zullen nog later inhoudelijk reageren op de laatste versie van de nota maar zo op het eerste gezicht lijken teksten die betrekking op Wijksportpark Roomburg en de uitbreiding van de hockeyclub niet wezenlijk veranderd. Er is zelfs geen enkel spoor terug te vinden van het amendement dat de Gemeenteraad op 20 juni heeft aangenomen over Wijksportpark Roomburg. Merkwaardig want het amendement moet toch worden gezien als een kaderstellend besluit van de Raad.

Geef uw mening

Bent u één van de 117 personen die een reactie gaven op de vorige versie van de Beleidsnota? Lees dan de nieuwste versie en de bespreking van de inspraakreacties door de Gemeente en kijk wat er met uw reactie is gebeurd. Wilt u uw bevindingen met ons delen als reactie op dit websitebericht onderaan deze pagina?

U kunt tijdens de Raadscommissie inspreken op de Beleidsnota. Meldt u daarvoor van tevoren aan bij de griffier van de Commissie Onderwijs en Samenleving Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl, 071-516 52 48 of bij de Griffie griffie@leiden.nl. De Gemeente heeft een handige handleiding: regels en tips bij het inspreken in een Raadscommissie. Inspreektijd is in principe 5 minuten en bij veel aanmeldingen wordt deze ingekort tot 3 minuten.

U kunt ook uw mening geven door contact op te nemen met één van de leden van de Raadscommissie. De leden van deze Commissie vindt u via deze link. U vindt contactgegevens van raadsleden via deze link.

Dank aan Bomenbond Rijnland

We hebben het er nooit over gehad maar het afgelopen jaar voelden wij ons bijzonder goed gesteund door Bomenbond Rijnland. Zij hebben zich in het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg altijd sterk gemaakt voor het groen in het Roomburgerpark. Daarnaast hebben zij ons gesteund met advies en praktische tips. Wij willen hiervoor onze dank uitspreken en roepen iedereen op om het werk van de Bomenbond te steunen. Zij doen dit niet alleen bij ons maar ook op andere plekken waar groen bedreigd wordt.

Lees hier hoe je de Bomenbond kan steunen: https://www.bomenbondrijnland.nl/word-lid