Hockeyclub wil met 5e veld ledenaantal laten groeien

Klik op de afbeelding om het interview te lezen

Op de website van de hockeyclub is een duo interview te lezen met de bestuursleden Roelof Hol en Bas Pietersen van de hockeyclub.

Dit interview is van belang voor ons omdat het ingaat op de uitbreidingsplannen van de hockeyclub in het park.

Laten we starten met een citaat uit het interview :

Accommodatie
Roelof: “In 1996 hebben we één veld verkocht aan de gemeente, om als tegenprestatie kunstgras en verlichting te krijgen. Daar waren we toen ontzettend blij mee, want het was vaak baggeren in dat gras.”
Bas: “Haha, nu kun je je dat bijna niet meer voorstellen, dat je een veld van de hand doet! Ons ledenbestand blijft alsmaar groeien, dat verwacht ook de KNHB. We hebben echt behoefte aan een vierde veld om de trainingen optimaal te kunnen laten verlopen. En straks aan een vijfde veld voor de nieuwe leden die we nu ieder jaar teleur moeten stellen. We vinden dat Roomburg een onderdeel is van de wijk en willen dat ook blijven. Daarom hebben we de gemeente gevraagd te onderzoeken of we op deze locatie kunnen blijven en uitbreiden. Als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling, waarbij we ook willen kijken naar alle andere functies die dit park vervult en kan vervullen voor de omgeving.”

5e veld

Opvallend aan deze passage is dat de hockeyclub het 5e veld echt wil gebruiken om in ledenaantal te groeien. Tot nu toe werd altijd verkondigd dat 5 velden nodig waren om de bestaande leden goed te bedienen. Wij hadden al eerder onze bedenkingen bij de onderbouwing van het aantal van 5 velden. In de bijeenkomsten georganiseerd door de Wijkvereniging vertelde de hockeyclub dat de hockeybond een norm hanteert van maximaal 350 leden per veld (een norm die overigens door meerdere clubs in de regio overschreden wordt). Een simpele rekensom leert dat de hockeyclub aan 4 velden ruim voldoende zou moeten hebben, want de hockeyclub had in juni 2018 1293 leden (opgave hockeyclub). Dit toont wat ons betreft weer aan dat de hockeyclub meer vraagt dan zij nodig heeft.

For a fistful of dollars

In het interview is te lezen dat de hockeyclub oorspronkelijk 4 velden had in het park maar dat 1 veld in 1996 verkocht is aan de gemeente in ruil voor extra faciliteiten. Geen slechte deal voor de Gemeente want die heeft er vervolgens villa’s neergezet (Hazewinkelstraat). Nu moet de buurt kennelijk een deel van het park inleveren omdat de hockeyclub spijt heeft van de verkoop van het 4e veld.

Geen wijkclub maar een familieclub

Opvallend is dat de hockeyclub zich niet meer manifesteert als als wijkclub maar als familieclub. De mythe van de wijkclub is ook moeilijk vol te houden wanneer naar schatting 1 van de 4 leden uit de Professoren- en Burgemeesterswijk komt. Wanneer de hockeyclub alleen de wijk zou bedienen zou ze eigenlijk 2 velden in moeten leveren in plaats van 2 velden erbij. Ook een optie!

U kunt het interview op de website van de hockeyclub lezen via deze link.

U kunt het interview ook nalezen als pdf-document

 

8 gedachten over “Hockeyclub wil met 5e veld ledenaantal laten groeien”

 1. Beste mensen, graag zou ik in contact willen komen met Roelof C. Hol in verband met mijn zoektocht naar mijn roots. Van Aad van der Geest van de Stichting Oud Sassenheim en burgemeester van Leiden, Henry Lenferink, heb ik vernomen dat Roelof zelf verwant is aan de Wassenaars en veel weet over de geneologie van dit geslacht. Aad van der Geest sprak over dit thema met burgemeester Lenferink tijdens de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen in de Hooglandse kerk, onder andere ook aan de heer Roelof Hol. Helaas kwam het er niet van dat Aad van der Geest Roelof zelf kon spreken.
  Zoudt u zo vriendelijk willen zijn om mijn wens aan Roelof Hol door te geven. In de hoop dat hij mij zijn email-adres wil sturen om over dit onderwerp te spreken geef ik het mijne hieronder.
  Ik ben een Friese Wassenaar, afstammeling van een van de vier broers Willems die rond 1505/1510 vanuit Sassenheim naar Het Bildt zijn verhuisd om daar de polder in te dijken.
  Graag wil ik met Roelof van gedachten wisselen over de periode vóór 1505/10 in Sassenheim en over de genealogie van het geslacht Van Wassenaer. Ik heb hierover al veel informatie, maar mis nog de link tussen de Lisser Wassenaars en Friese Wassenaars enerzijds en de Van Wassenaers anderzijds.

  Met vriendelijke groeten
  Hielke Wassenaar
  Email: hielkesw@hotmail.com

 2. Dit wordt als nieuws door u gebracht, maar het is al lang bekend, en ook door mij hier gemeld dat de hockeyclub kan groeien. Als lid van de juniorencommissie van de hockeyclub heb ik jarenlang tot 100 spelers per jaar moeten afwijzen omdat er geen ruimte is. Vaak krijgen we te horen dat mensen zich niet aanmelden omdat er toch geen plek is. En naast deze afwijzingen is er ook nog behoefte aan seniorenhockey (Fithockey) en G-hockey (voor gehandicapten).

  Wijk- en familievereniging sluiten elkaar niet uit, maar gaan prima samen. Hele families zowel uit de directe omgeving als een daarbuiten zijn lid van Roomburg. Hebben mensen buiten de wijk minder rechten op het park? Is het park alleen van de omwonenden of alleen van de wijk?

  Tenslotte, jaren geleden is het vierde veld uitgeruild met de gemeente. De hockeyclub gaat sowieso uitbreiden, als het niet in de wijk is dan ergens anders, dat kost geld. Met de ervaring van de Hazewinkelstraat, wat denkt u dat er gaat gebeuren wanneer hockey- en tennis met geld van de gemeente gaan verhuizen? Dat de vrijgekomen ruimte dan in andere recreatie omgezet wordt of dat die hele aantrekkelijke (uitzicht op het kanaal) grond gebruikt wordt voor (hoog)bouw om de nodige fondsen te verkrijgen om de verhuizing mogelijk te maken?

  Alhoewel ik soms twijfels heb over de financiële haalbaarheid van alle plannen, is het altijd beter te kijken naar de mogelijkheden om alle functies van het park te versterken dan een consequent njet aan te houden. In de plannen van een nieuw Roomburgpark komen alle functies aan bod, behalve extra woonruimte. Dankzij de plannen en discussie zijn bijvoorbeeld ideeën zoals Tiny Forests, insectenhotels en buurthuis ontstaan die niet alleen sport en recreatie de ruimte geven. Laten we proberen samen tot een prachtig en toekomstbestendig park te komen waar recreatie, sport, ontmoeting en groen samenkomen.

  1. Voor u misschien geen nieuws. Ik heb er wel moeite mee dat bij verschillende gelegenheden verschillende verhalen worden verteld. Ik heb zelf een bijeenkomst georganiseerd door de Wijkvereniging bijgewoond. Hier is door vertegenwoordigers van de hockeyclub zeer stellig beweerd dat de 5 velden nodig zijn om het bestaande aantal leden te bedienen. Ik kon dat toen al niet geloven en wordt daar nu in bevestigd.

   1. Het moet ook niet gaan over 4 of 5 of 10 velden. Het moet gaan over hoe kunnen we alle behoeftes die er zijn, voor hockey is dat voldoen aan de grote vraag en invulling van wensen zoals G-Hockey, Fithockey, voor tennissers voor hun wensen, voor ons allemaal een mooi park met een grote -in ieder geval veel grotere dan de huidige- biodiversiteit, waar scholen gebruik van kunnen maken voor hun natuurkunde/bio lessen door Tiny Forests te bouwen en insectenhotels. Maar ook de behoefte van jongeren om een plek te hebben en ik denk dat iedereen het erover eens is dat hun huidige plek uitnodigt tot rottigheid. Waar ouderen een ontmoetingsplek kunnen hebben, ook met de allerkleinsten via de speeltuin, BSO en kinderopvang in één buurt/clubhuis en er is veel eenzaamheid onder ouderen. Waar datzelfde buurt/clubhuis prima op afstand toezicht kan houden op die hangplek voor jongeren zodat daar geen narigheid gebeurt. En zo zijn er nog talloze ideeën die het park juist ook in de toekomst heel veel meer waarde geeft.

    En dat zal van ons allen een inspanning vragen, namelijk open en eerlijk naar alle mogelijkheden en kansen te kijken met tegelijkertijd vasthouden aan grenzen. Voor de één zal dat zijn voldoen aan de grote vraag van sporters, voor de ander zal dat de grote vraag naar groene ruimte of ontmoeting plaatsen zijn. Om te voorkomen dat de beperkte ruimte met een verhuizing van de sportclubs gebruikt wordt om hele mooie flats neer te zetten zoals aan de overkant van het kanaal, moeten we allemaal die inspanning gaan leveren. En daarbij passen geen onzinverhalen en plaatjes, zoals we moeten voor de huidige aantal spelers 5 velden hebben (dat zou overigens ideaal zijn), of dat de hockeyclub een fistful of dollars heeft overgehouden aan de verkoop van een veld, de grond is namelijk ook nu nog eigendom van de gemeente.

    Laten we alsjeblieft samenwerken naar een prachtig park waar alle genoemde functies hun plek vinden en elkaar versterken. Alleen dan zal het park ook in de toekomst een prachtig park kunnen blijven.

     1. nee, ik ben, behalve dat er 2 volwassen kinderen bij Roomburg spelen, sinds 2016 niet meer betrokken bij de club. Ik weet alleen dat ik jarenlang tot 100 aanmeldingen moest afwijzen, dat ik zelf heel graag G-hockey zou willen opzetten en anderen fithockey.

      Ik heb ook een paar vragen aan u. Allereerst zou ik u willen vragen om het stukje over een fistful of dollars te verwijderen. Het 4e veld is niet verkocht aan de gemeente, het was al van de gemeente, net als de grond waar het clubhuis op staat. Het weghalen is eerlijk en maakt de weg voor constructief overleg vrij.

      Welke functies ziet u voor het park en hoe kunnen we die versterken en behouden in de toekomst.

      Verder zou ik graag uw visie op de ontwikkeling van het park zien als hockey- en tennis gedwongen weg moeten. Gedwongen, want ook voor de gemeente zal het niet acceptabel zijn dat veel jeugd wil sporten, maar niet kan sporten. Wat gaat er met de vrijgevallen ruimte gebeuren als de gemeente heel veel moet investeren in tennis en hockey op een andere plek.

      Verder ook uw visie op het park en de demografische ontwikkeling van Leiden in het algemeen en de wijken in de buurt in het bijzonder. Met een vergrijzende bevolking wordt de vraag naar ontmoeting groter. Hoe kan het park daaraan voldoen nu en in de toekomst.

      Hoe kan de ontmoetingsplek voor jongeren zo gemaakt worden dat er minder of geen overlast is, dat jongeren daar met plezier elkaar ontmoeten, nu en in de toekomst.

      Hoe kan het park meer bijdragen aan de educatie van schooljeugd over nut en noodzaak van natuur, en dat in combinatie met mooiere en grotere biodiversiteit.

    1. Ad, hierbij mijn reactie op uw laatste antwoord van 9 september ’s middags. Laat ik puntsgewijs uw reactie doorlopen:

     1. Geen prognose van aantal leden:
     Jammer dat u deze niet kunt geven. Van de hockeyclub krijg ik deze ook niet. Tot nu toe wordt door de hockeyclub in overleggen de indruk gewekt dat 5 velden nodig zijn om het huidige aantal van 1293 leden goed te faciliteren.

     2. Verkoop 4e veld:
     Ik ga dit stukje niet wijzigen. De informatie over de verkoop haal ik letterlijk uit het interview met Roelof Hol op de website van de hockeyclub. Mocht dit incorrect zijn dan ga ik er van uit dat dit interview eerst door de hockeyclub zelf wordt gerectificeerd. Mocht het kloppen dat de Gemeente al juridisch eigenaar was dan zal ik het woord “verkocht” vervangen door het woord “overgedragen”. De strekking blijft hetzelfde. Uit het interview blijkt duidelijk dat er een ruiltransactie heeft plaats gevonden tussen Gemeente en hockeyclub met wederzijdse instemming en met wederzijds genoten voordeel.

     3. Positie van de tennisclub.
     U noemt de tennisclub en de hockeyclub in 1 adem. Dit is incorrect. Het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente is er op gericht extra ruimte te vinden voor de hockeyclub, niet voor de tennisclub. De tennisclub zou wel graag willen uitbreiden maar heeft nooit aangegeven te zullen / willen verhuizen indien deze wens niet gehonoreerd wordt. Wel heeft de tennisclub aangegeven in de markt te zijn om vrijkomende ruimte te bezetten indien de hockeyclub besluit te verhuizen naar een andere locatie.

     4. Wat als de hockeyclub verhuist?
     Deze vraag is uitgebreid aan de orde geweest in de buurtenquete begin dit jaar en in antwoorden van politieke partijen. Er wordt door alle betrokkenen divers en genuanceerd over gedacht (groen, groen + sport, sport, bouw, bouw + groen, bouw + sport, bouw + sport + groen. Van mij hoeft het niet maar er zijn diverse interessante alternatieven denkbaar.
     Ik verwijs naar de Stemwijzer Professorenwijk-Oost http://onskanaal.net/onskanaal.net/download/stemwijzer-professorenwijk-oost/?wpdmdl=623

     5. Andere alternatieven voor uitbreiding:
     Ik mis in uw verhaal nog de invalshoek uitbreiden op 2 locaties. Feitelijk is zelfs de hockeyclub daar voorstander van, want zij zou het liefst 1 veld extra willen hebben in het Roomburgerpark en 1 veld extra op het Trigon-Terrein. Er zijn dan nog meer alternatieven denkbaar:
     a. Geen uitbreiding in het Roomburgerpak, wel 1 veld extra op het Trigon-terrein (dus totaal 4 velden)
     b. Geen uitbreiding in het Roomburgerpark, wel 2 extra velden aan de Vliet (totaal 5 velden). Dit alternatief is door de Wijkvereniging aangedragen.
     c. Oprichten van een satellietclub in Leiden, bijvoorbeeld in de Merenwijk. Zo wordt druk weggenomen van deze locatie.
     Mogelijkheden te over!

     6. Het park als ontmoetingsplek en als plek voor educatie:
     Ik denk dat wij daarin niet van mening verschillen en elkaar goed zouden kunnen vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *