Wilt u ons steunen?

Wilt u een bijdrage leveren aan behoud van het park? Meldt u dan aan via roomburgerpark@outlook.com Wij kunnen alle vormen van hulp gebruiken. Denk aan:

  • Kennis en expertise. Heeft u specifieke deskundigheid die van waarde kan zijn voor het park? Laat het ons weten!
  • Invloed. Kent u raadsleden of gemeenteambtenaren? Neem contact met ze op en houd ons op de hoogte.
  • Publiciteit. Laat uw stem horen op social media (Nextdoor, Facebook) of schrijf eens een ingezonden brief naar de krant (redactie@leidschdagblad.nl).
  • Donaties. Donaties worden besteed aan voorlichtingsactiviteiten (website, nieuwsbrieven) en, indien nodig, aan juridische kosten.

Doelstellingen

1. De stichting stelt zich ten doel:

a. het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Roomburgerpark en haar omgeving in de Professorenwijk-Oost, zoals

♦ het park en omgeving als belangrijk en samenhangend leefgebied voor planten en dieren met een rijkdom aan soorten;

♦ het park en omgeving als onlosmakelijke onderdeel van de ecologische structuur en de hoofdgroenstructuur van de stad Leiden;

♦ de bijdrage van het groen in het park en omgeving aan de gezondheid van parkbezoekers en omwonenden;

♦ de functie van het park en omgeving voor klimaatadaptatie;

♦ het kunnen ervaren van rust en natuur als contrast met de drukke stad;

♦ de sociale- en buurtfunctie van het park, alsmede de voor een ieder toegankelijke recreatieve functie van het park, waarbij geldt dat deze functies en de daarvan verbonden activiteiten geen overlast veroorzaken voor parkbezoekers of omwonenden en evenmin de hiervoor genoemde andere waarden van het park aantasten.

b.  het bevorderen van een goede inrichting, een goed beheer en goed onderhoud van het park evenals een passend en evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving.

c. het behouden en verbeteren/versterken van het natuurlijke karakter van het Roomburgerpark in al zijn facetten.

2. Onder Roomburgerpark (hierna veelal: het park) en zijn omgeving in Professorenwijk-Oost wordt in deze statuten verstaan het gebied Roomburgerpark, ook wel bekend onder de naam Park Roomburg, dat wordt begrensd door de Kanaalweg, de Lorentzkade, de Van Vollenhovenkade en het Van Vollenhovenplein. Het park omvat alle gebiedsdelen die ten tijde van de oprichtingsdatum van de Stichting de bestemming Groenvoorzieningen of de bestemming Water hadden, alsmede alle gebiedsdelen binnen deze grenzen en de directe omgeving die na oprichtingsdatum de bestemming Groenvoorzieningen of Water zullen krijgen. De speeltuin beschouwen wij in de omvang en wijze van gebruik zoals die tot en met 2019 van toepassing waren als een waardevol onderdeel van het park.

3. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. gebruik te maken van alle wettelijke toegestane middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen;

b. regelmatig overleg te houden met omwonenden van het park en andere belanghebbenden bij de instandhouding van het park;

c. gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan overheden, in het bijzonder aan de gemeente Leiden, en aan de gemeenteraad van Leiden;

d. gebruik te maken van bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten die de belangen aantast die de stichting behartigt.

Het park als leefgebied voor planten en dieren

Het Roomburgerpark behoort tot de kleinere parken van Leiden,  maar is zeer plezierig om in te wandelen. Het is extra aantrekkelijk door de vele soorten planten en dieren die er in voorkomen. Met name de vijver en de vaak brede randen rondom het centrale grasveld zijn rijk aan plant- en diersoorten. We kunnen vaststellen dat de begroeiing langzaamaan tot rust komt na de laatste renovatie ruim twintig jaar geleden. Ongetwijfeld geldt dat ook voor de fauna, want de bodem en de oever van een gegraven of verstoorde sloot of vijver heeft een groot aantal jaren nodig om zich weer goed te ontwikkelen. 

De biodiversiteit, en dan met name de wilde soorten, neemt daarmee ook steeds verder toe. Ook al is het park vrij klein, de natuurwaarde of biodiversiteitswaarde ervan moet niet worden onderschat. Wist u dat de vijver vol zit vol met bruine en groene kikkers en ook met grote watersalamanders?  En wist u dat er wel 6 soorten vleermuizen voorkomen in het park? Lees er meer over in het rapport Biodiversiteit in het Roomburgerpark van de biologen Helias Udo de Haes en Rinny Kooi.

Wij vinden het belangrijk dat zo’n leefgebied voor planten en dieren ook in een stad als Leiden kan bestaan. Daarom zullen wij het park als groene oase verdedigen tegen bedreigingen en/of niet bij het park passende functies of activiteiten – zoals bijvoorbeeld parkeergelegenheid en nieuwe bebouwing in het parkgebied, onttrekken van groen en verstenen van het park, disproportionele horecavoorzieningen, activiteiten die de draagkracht van het park te boven gaan, disproportionele geluidsversterking, beperken van de toegang tot (delen) van het park voor evenementen of specifieke doelgroepen, aanleggen van kunstgras of hybride gras of het toevoegen van voorzieningen die niet passen bij het natuurlijke karakter van het park.

Hoe willen wij onze doelen bereiken?

U kent ons tot nu toe als actiegroep die lobbyt bij de gemeente en politiek en indien nodig de publiciteit zoekt. Wij maken daarbij gebruik van alle noodzakelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Daar zullen we zeker mee door gaan. Wij zullen in de toekomst ook activiteiten ontplooien die blijk geven van onze blijvende betrokkenheid bij dit park zoals meedenken over beheer en onderhoud, geven van voorlichting, etc. Hierbij kunnen we alle mogelijke hulp gebruiken. Wij zullen ons bij laten staan door een Adviesraad waarin buurtbewoners en personen met specifieke expertise (biologisch, juridisch) zitting hebben.

VVE’s spreken in bij Raadscommissie over participatie Roomburgerpark

Mark Leenhouts heeft namens 7 VVE’s uit de omgeving van het Roomburgerpark ingesproken bij de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving op 10 december 2019. Hij verzet zich er tegen dat de VVE’s die direct omwonenden vertegenwoordigen in het participatietraject aan de kant zijn gezet. Zijn spraakreactie is terug te lezen via deze link.

De inspraak kan ook worden teruggekeken op de website van de Gemeente, bij agendapunt 7 “Motie vreemd aan de orde van de dag (VOD) VVD – Sportgeld voor Sport”.

Aansluitend werd gedebatteerd over een motie van de VVD om het haalbaarheidsonderzoek naar de herinrichting van het park niet uit sportbudget te financieren, maar uit groenbudget. Deze motie werd niet aangenomen. Opvallend in de discussie was dat voor de raadsleden niet vaststaat dat er een 4e hockeyveld in het park gaat komen. Of dit kan moet in het participatietraject worden aangetoond.

Ankerpark voorbeeld voor succesvolle participatie?

In het Leidsch Dagblad van 30 november stond onderstaand artikel over de succesvolle participatie bij het Ankerpark.

Een constructieve participatie waarin de gemeente luistert naar bewoners en andere belanghebbenden: dat zouden de omwonenden van het Roomburgerpark ook wel willen. Je kan je wel afvragen of de participatie  in het Ankerpark net zo soepel was gelopen als de gemeente het plan had opgevat om daar een hockeyveld aan te leggen.

Het plan voor het Ankerpark kwam er niet in één keer. In het artikel lezen we dat de participatie pas goed ging lopen na het instellen van een nieuwe en actieve projectgroep van de gemeente, waarin blijkbaar wel goed naar de omwonenden werd geluisterd. Is hierin iets te leren voor het participatietraject bij het herinrichten van het Roomburgerpark? Ook hier is de eerste participatieronde in 2018-2019 dramatische verlopen. Moet dit dossier misschien verhuizen naar een andere wethouder? Van de wethouder met de portefeuille Sport (Dirkse) naar de wethouder met de portefeuilles Duurzaamheid & Beheer Openbare Ruimte (North)?

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Wethouder Dirkse beantwoordt vragen van PvdD en CDA

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) en Roelof Storm hebben vragen gesteld over het participatieproces in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 28 november 2019. De beantwoording is terug te zien op de website van de gemeente (agendapunt 3) of te beluisteren via dit audiobestand.

In het uitgebreide antwoord van de wethouder hoorden wij niet terug waarom VVE-vertegenwoordigers die omwonenden vertegenwoordigen van de Oppenheimstraat, Moddermanstraat, Scholtenstraat, Asserstraat en het van Vollenhovenplein niet meer welkom zijn in de participatie. Hij kondigde wel aan te zullen reageren op de brief van de Vrienden van het Roomburgerpark.