Reactie op projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Acht VVE’s en de Vrienden van het Roomburgerpark hebben een gezamenlijke reactie geformuleerd op de projectopdracht. In de reactie worden aanvullende suggesties gedaan voor de aanpak van het onderzoek:

 • opnemen van “goede ruimtelijke ordening” als haalbaarheidscriterium
 • onderzoek naar nut en noodzaak van uitbreiding van de hockeyclub
 • Uitwerking van 3 extra scenario’s

Nieuw Roomburgpark: Oude wijn in nieuwe zakken?

De initiatiefnemers van het Third Place plan hebben een glossy website gemaakt voor de promotie van hun plan: nieuwroomburgpark.nl.

Enkele citaten van de website

 •  “Door de bestaande ruimte in Roomburgpark slimmer in te richten kunnen we ruimte vrij maken. Deze ruimte benutten we om een extra hockeyveld aan te leggen en nieuwe kleinere sportvoorzieningen voor ongebonden sporten en de tennis te creëren.”
 • “De verbinding (tussen Lorentzschool en park) kan versterkt worden door de aangelegen van Vollenhovenkade te laten vervallen en de speelomgeving direct aan te sluiten op het park. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor groen.”
  N.B. Cursieve tekst is door ons voor de leesbaarheid toegevoegd
 • “Er moet in deze situatie een andere oplossing worden gekozen voor het schoolgerelateerde verkeer. Bijvoorbeeld in de vorm van een verkeerslus en/of Verkeer en Parkeren via ingang Kanaalweg”.
 • “Aanvullend op het verplaatsen van de ingang naar de Kanaalweg is er een mogelijkheid om een parkeergarage onder het park te realiseren en deze ook te voet bereikbaar te maken via de van Vollenhovenkade.”
 • “Een centrale ondergrondse sportzaal te realiseren het centrale hart van de wijk, en de toegang voor auto’s vanuit de kanaalweg realiseren.”

De plantekening

De getoonde plantekening op de website is exact dezelfde als de tekening die is gebruikt in het third place plan dat vorig jaar is gepubliceerd, inclusief de annexatie van de private binnentuinen tussen de Oppenheimstraat, Moddermanstraat en Scholtenstraat. Alle hierboven geciteerde punten stonden er al in. Alleen het laatste punt, de ondergrondse sportzaal, is toegevoegd. Dit oogt als een poging bewoners van de Oppenheimstraat te winnen voor het plan (hier staan nu 2 nieuwe gymzalen gepland op de oude locatie van de Josephschool).

Onze conclusie: oude wijn in nieuwe zakken.

Kijkt u ook nog eens naar onze ideeën voor een mooier park die wij vorig jaar hebben gepresenteerd.

 

 

Projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey

Het College van B&W heeft op 20 maart 2018 deze projectopdracht haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey goedgekeurd (zie de besluitenlijst). Opvallend is dat niet alleen uitbreiding in het Roomburgerpark wordt onderzocht, maar ook (gelijktijdig) uitbreiding op Sportpark de Vliet.

 

Bijlage van het plan is onderstaande notitie

Gespreksverslagen voorbereiding onderzoek uitbreiding hockey in de wijk

De gemeente heeft eind november alle partijen gesproken die een belang hebben bij de uitbreidingsplannen van de hockeyvereniging (ook de Vrienden van het Roomburgerpark).  In dit document vind je de verslagen van die besprekingen.

Nieuwsbrief 01 Vrienden van het Roomburgerpark – december 2017

Beste Vrienden van het Roomburgerpark,

Met enige regelmaat zullen wij een nieuwsbrief publiceren waarin we jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rond het park.

Dit is de 1e officiële nieuwsbrief

 

Winnaar van het beste idee voor een mooier park

En de winnaar is … Liesbeth Mens met De Heemtuin voor de Natuur. Liesbeth wint een goede fles wijn of een boekenbon ter waarde van 15 euro.

Op 16 oktober 2017 riepen wij omwonenden van het Roomburgerpark op om ideeën in te dienen voor een mooier Roomburgerpark. Er zijn 5 ideeën ingediend die je hier kunt nalezen.

Een deskundige jury heeft uit deze 5 ideeën er 2 voorgedragen als kandidaten voor beste idee. Beiden ideeën zijn uitgewerkt op deze website:

 1. De Natuurspeelplaats voor de Kinderen
 2. De Heemtuin voor de Natuur

Uit deze 2 ideeën konden leden van de Facebook-groep BOP Bewonersplatform Oost Professorenwijk het beste idee kiezen. Er werden 9 stemmen op de Heemtuin (Liesbeth Mens) en 5 op de Natuurspeelplaats(Rutger prins), waarmee Liesbeth Mens heeft gewonnen. Overigens vinden wij de Natuurspeelplaats nog steeds een heel goed idee.

We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om een idee in te dienen.

 

De Heemtuin voor de Natuur

Heemtuin

Het derde en laatste idee dat wij presenteren is de heemtuin. De heemtuin is volgens Wikipedia “een kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld om het inheemse, wilde flora en fauna te laten zien”. Je vindt er veel wilde planten en bloemen die uitgekozen zijn om een goede leefomgeving te bieden voor insecten en vogels. Geen luxe als je recent in de krant leest dat de insectenstand sterk teruggelopen is de afgelopen decennia. Een mooi voorbeeld in onze omgeving is de heemtuin in Leiderdorp. Het past mooi in de reeks initiatieven die in Leiden worden ontwikkeld om groen dichterbij te brengen. Het mooiste nieuws: de eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld!

Het idee kan zowel op kleine schaal als op grote schaal worden uitgevoerd. Wij denken aan een eerste uitwerking op kleine schaal, in combinatie met het eerder ingediende idee voor de pluktuin annex speelweide. De heemtuin laat zich goed combineren met de kruidentuin uit dat plan.

Wij hebben dit idee te danken aan Liesbeth Mens, hiermee de 2e grote kanshebber op de fles wijn / boekenbon.

Wilde bloemen