Referendumkamer brengt advies uit over vraagstelling

Bent u VOOR of TEGEN het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark? 

Het is een neutrale zakelijke formulering die in overeenstemming is met de formulering die de Referendumverordening adviseert in artikel 4.

Op woensdag 18 november konden insprekers hun visie geven op de vraagstelling. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt door drie insprekers:

  1. Het College benadrukte dat het complete inrichtingsvoorstel voorgelegd moet worden.
  2. Huisarts Jeroen Birnie, initiatiefnemer van het referendum, benadrukte dat het in essentie gaat om de aanleg van een kostbaar, voor de sport in de regio onnodig kunstgras hockeyveld van 6.000 m2 in een Leidsch natuurpark.
  3. De initiatiefnemers Nieuw Roomburgpark (de hockeyclub c.s.) adviseerden een uitgebreide vraagstelling waarin het woord hockeyveld niet terug te vinden was.

Opvallend was dat de initiatiefnemers van Nieuw Roomburgpark voorstelden het starten van het verzamelen van 5.000 steunbetuigingen uit te stellen, zoals eerder gepoogd was door het College. Gevolg van zo’n uitstel zou zijn dat het referendum niet samen met de Tweede-kamer-verkiezingen in maart georganiseerd kan worden. Dit zou slecht zijn voor de opkomst, de kosten (onnodig veel meerkosten) en de volksgezondheid (extra risico’s op coronabesmetting). De Referendumkamer ging hier gelukkig niet in mee. Het College heeft nu voorgesteld het verzamelen van 5.000 handtekeningen te starten op 7 december 2020.

Donderdag 26 november buigt de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zich over de vraagstelling en de planning. Vervolgens neemt op 3 december de Gemeenteraad een besluit. Daarna zal naar verwachting op 7 december 2020 het verzamelen van 5.000 steunbetuigingen starten om het referendum definitief door te laten gaan. Dit kan digitaal per DigID of fysiek op zeven locaties die de gemeente aanwijst. Enkele hiervan zijn echter wel op slecht bereikbare uithoeken in de stad. Wij vinden het jammer dat er geen locatie is aangewezen in het centrum en in de nabijheid van het park. Partij Sleutelstad heeft bij het College schriftelijke vragen ingediend over de maatregelen die de gemeente neemt om het fysiek tekenen veilig te laten verlopen op de aan te wijzen locaties met het oog op de volksgezondheid.

Meer informatie vindt u in de stukken bij de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 26 november: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/701092/raadscommissie%20Leefbaarheid%20en%20Bereikbaarheid%2026-11-2020

Uitnodiging Facebook-groep Referendum Roomburgerpark

Beste parkvrienden, hierbij nodig ik jullie uit om lid te worden van de Facebookgroep Referendum Roomburgerpark. Doel van de groep is het groen houden van het park en het stoppen van het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg door middel van een referendum. Iedereen die een bijdrage wil leveren of op de hoogte wil blijven is welkom. Deze groep zal actief blijven tot en met het referendum over het park in maart.

https://www.facebook.com/groups/referendumroomburgerpark

Organisatie definitief verzoek referendum Roomburgerpark

Collegebesluit 20.0572

In de vergadering van 10 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het inleidend referendumverzoek over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. Nu start de volgende fase. In deze fase kan er een definitief verzoek tot het houden van een referendum worden ingediend. Dit kan via het plaatsen van een handtekening op een handtekeninglijst of via het inzenden van een ondersteuningsverklaring met gebruikmaking van DigiD door stemgerechtigde Leidenaren. Als er minimaal 5.000 ondersteunende handtekeningen worden ingeleverd, kan de raad besluiten tot het houden van een referendum over dit onderwerp. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om zeven locaties aan te wijzen als locaties waar handtekeningenlijsten beschikbaar worden gesteld en inwoners hun handtekening kunnen zetten. In elk geval gaat het om de locaties: Stadskantoor, het kantoor van Beheer op de Admiraal Banckertweg en het kantoor van DZB aan de Le Pooleweg. De vier overige locaties worden nog bekend gemaakt. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om de termijn van zes weken waarbinnen kiesgerechtigden ondersteuningsverklaringen kunnen indienen, te laten starten op maandag 7 december 2020.

Bron: Collegebesluiten 17 november 2020

Consultatiebijeenkomst referendumkamer

Vandaag (18 november) organiseert de Referendumkamer een consultatiebijeenkomst over het Referendum Roomburgerpark. Hierin kunnen insprekers input geven voor de vraagstelling van het referendum. De uitzending is live te volgen (en later terug te zien) via deze link vanaf 19:30: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/794221/Consultatiebijeenkomst%20Referendumkamer%2018-11-2020