Ruim 2.000 handtekeningen voor een referendum

Komt er een kunstgrashockeyveld in het natuur stadspark Roomburgerpark, ja of nee? 

Voor het starten van een referendumprocedure zijn al meer dan 2000 handtekeningen binnen. Er moeten minimaal  750 geldige handtekeningen worden opgehaald. Op woensdag 28 oktober zal initiatiefnemer Jeroen Birnie de handtekeningen aanbieden aan de Referendumkamer. De Referendumkamer zal beoordelen of de handtekeningen voldoen aan de vereisten en adviseren of een referendumprocedure gestart kan worden. Indien de Referendumkamer positief adviseert en de Raad dit bekrachtigt moeten in de volgende ronde 5.000 steunbetuigingen worden binnengehaald in 6 weken.

Jeroen Birnie: “Het binnenhalen van de handtekeningen liep boven verwachting. We hadden ze al in anderhalve week binnen. Ik ben positief verrast door de vele steun die we kregen in de hele stad. Speciaal wil ik bedanken de Bomenbond Rijnland, de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark, de Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij en Partij Sleutelstad. En bovenal tientallen Leidse burgers.  De volgende ronde zal lastiger worden maar als iedereen zijn schouders er onder zet dan komt het goed!”

Meer informatie over het referendum is na het raadsbeluit 10 novenber a.s. te vinden op de Leidse referendumwebsite; behoudalleleidsstadsgroen

Inspraak Wijksportpark Roomburgerpark

Op dinsdag 22 september was er gelegenheid tot live inspreken bij de Raadscommissie O&S over het inrichtingsvoorstel van de gemeente, zie deze link.

In totaal waren er 24 insprekers die dit in de commissie hebben gedaan. Ook de Stichting heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zie onze inspraakreactie:

Hockeyleaks (2): Alternatieven voor uitbreiding door LHC Roomburg stelselmatig afgewezen

Dit jaar ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek van een inwoner van Leiden. De indiener van het verzoek wilde weten hoe de behoefte aan twee extra velden voor LHC Roomburg is onderbouwd en welke alternatieven de gemeente heeft beoordeeld in de afgelopen jaren. Vorige week publiceerde de Stichting informatie uit de WOB-stukken waaruit bleek dat er in de Leidse regio geen tekort is aan mogelijkheden voor Leidenaren om te hockeyen (zie deze link). Deze week publiceert de Stichting alle ideeën die sinds 2012 zijn bedacht om LHC Roomburg te laten uitbreiden en de reactie van de hockeyclub daarop. Alle alternatieven in dit stuk zijn voorgesteld door de gemeente, en soms door LHC Roomburg. De meeste van deze ideeën zijn nooit openbaar gemaakt en konden daarom geen rol spelen in het publieke debat en de politieke besluitvorming.  Wij hopen dat deze informatie meegenomen zal worden in de komende besluitvorming in de gemeenteraad.

Hockeyleaks (1): Nieuw licht op tekort aan hockeyvelden in Leiden

Sinds jaar en dag schrijft de gemeente in beleidsstukken dat er een tekort aan twee hockeyvelden in Leiden is. Deze twee extra velden wil de gemeente bij LHC Roomburg realiseren.  

Onlangs ontving de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark informatie uit een WOB-verzoek die een geheel nieuw licht werpt op dit vermeende ruimtekort. Wat blijkt: Leidenaren die willen hockeyen kunnen hockeyen! In de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten) is niet een tekort, maar juist een overschot aan hockeyvelden. Het blijkt dat veel Leidenaren die willen hockeyen de weg naar de regionale clubs weten te vinden. Slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren doet dit bij LHC Roomburg. Verder heeft de Stichting concrete aanwijzingen dat er bij de clubs in de Leidse regio geen wachtlijsten zijn, wat de bewering over het ‘tekort’ aan velden ongeloofwaardig maakt. 

LHC Roomburg wil al jarenlang uitbreiden in het Roomburgerpark. De gemeente ontwikkelde daarom een omstreden plan, waarin de hockeyclub één extra veld krijgt in het groene park. Ter compensatie zou er extra groen moeten komen bij de Lorentzschool (dat overigens volgens deskundigen het verlies aan groen in het park onvoldoende compenseert). De kosten van het plan zijn hoog (bijna zes miljoen euro) wat politiek gevoelig ligt in de huidige coronacrisis. Bij de omwonenden van het Roomburgerpark is de weerstand tegen het plan groot. 

Desalniettemin heeft het College op 1 september besloten om het plan verder uit te laten werken. Hiervoor vraagt het College binnenkort toestemming aan de Raad. Voor de Stichting is de kwestie klip en klaar: er is geen tekort aan hockeymogelijkheden voor Leidenaren. Juist door iets beter samen te werken in de regio op het gebied van sportvoorzieningen kan de gemeente zes miljoen euro in haar zak houden en besteden aan andere urgente zaken zoals bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. 

Volgende week brengt de Stichting meer informatie naar buiten op basis van de WOB-stukken. Die publicatie bespreekt alle alternatieven die de gemeente in de afgelopen acht jaar heeft voorgelegd aan LHC Roomburg om uit te breiden. Wordt vervolgd! 

Achtergrondinformatie 

WOB-verzoek 

Een oplettende inwoner van de gemeente Leiden vroeg zich af op basis van welke informatie de gemeente al jaren stelt dat LHC Roomburg twee extra hockeyvelden nodig heeft. Zij diende een jaar geleden een WOB-verzoek in en kreeg met veel pijn en moeite de gevraagde informatie van de gemeente. De informatie die zij kreeg vond ze zo interessant dat ze besloot deze te delen met Stichting Vrienden van het Roomburgerpark. Deze aanvaardde de informatie in dank en putte daaruit dankbaar voor het schrijven van deze publicatie.  De Stichting publiceerde de WOB-informatie vervolgens integraal op haar website

Genoeg mogelijkheden om te hockeyen in de regio 

In de WOB-stukken is informatie te vinden van de Koninklijke Hockeybond (KNHB), waaruit blijkt dat er geen tekort aan hockeyvelden is in de Leidse regio. Twee stukken zijn daarbij interessant. Allereerst blijkt dat slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren dat bij LHC Roomburg doet. De rest doet dat elders, met name in de randgemeenten. Omgekeerd blijkt trouwens 12 % van de hockeyers bij Roomburg van buiten Leiden te komen (vooral vanuit de randgemeenten). Dit bewijst dat het vraagstuk van vraag en aanbod van hockeymogelijkheden vooral regionaal bekeken moet worden, en niet binnen de gemeentegrenzen.  

Bij welke clubs hockeyen Leidenaren? (2018) Percentage 
Roomburg 43% 
LOHC 27% 
Alecto 16% 
Thor (studentenclub)  6% 
Forescate   4% 
Rest van Nederland  4% 
Totaal 100% 

Bron: Correspondentie tussen KNHB en gemeente, pagina 8 (openbaar gemaakt n.a.v. WOB-verzoek) 

Dit is ook niet zo verwonderlijk. Wie naar de kaart van de Leidse regio kijkt en de locatie van de hockeyclubs daarop kan zien dat het logisch voor een inwoner van Leiden kan zijn om uit te wijken naar een randgemeente: een inwoner uit de Merenwijk zal eerder kiezen voor LOHC of Alecto dan voor Roomburg. En een inwoner uit de Stevenshof kan heel goed terecht bij Forescate. 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Uit de stukken van de KNHB blijkt dat er in de Leidse regio op zaterdag een overschot is van 0,64 hockeyvelden en op zondag een overschot van 7,77 velden (op basis van de ruime normen die de hockeybond zelf hanteert), zie de tabel hieronder. 

Bron: Memo Ruimtebehoefte hockeysport in Leiden (openbaar gemaakt n.a.v. WOB-verzoek) 

Geen wachtlijsten 

Volgens de Stichting zijn er wel meer aanwijzingen dat er genoeg ruimte is om te hockeyen. Woordvoerder Bert Stemerdink zegt:  

“Volgens ons zijn er helemaal geen wachtlijsten in de regio. Wij hoorden van een concreet geval waarin een gezin met één volwassene en een paar kinderen bij alle vier clubs in de Leidse regio terecht kon. Zij konden direct komen, ook bij hockeyclub Roomburg. Dit was overigens geen garantie voor plaatsing in een competitieteam. Soms kon er voor een kind in een specifieke leeftijdsklasse geen plek zijn in een competitieteam, maar dat was dan om organisatorische redenen, niet vanwege een gebrek aan velden.  

Wij vinden het gek dat de gemeente nooit zelf onderzoek heeft gedaan naar wachtlijsten. Dit staat letterlijk in de WOB-stukken. De gemeente vaart volledig op informatie die de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond haar verstrekt. Dat is net zoiets als vragen aan de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers hoeveel dierlijke proteïnen er minimaal per dag moeten zitten in gezonde voeding.” 

Status van het plan 

In mei heeft de gemeente een concept-inrichtingsvoorstel ontwikkeld voor het Roomburgerpark, waarbij er een vierde hockeyveld in het groene park komt. Van het plan is bekend dat de investering bijna zes miljoen euro bedraagt die gefinancierd moet worden met een langlopende lening. In juni werd in de kaderbrief duidelijk dat de gemeente hiervoor nog geen geld heeft gereserveerd in haar meerjarenbegroting. Corona slaat een flink gat in de begroting en hoe deze zich zal ontwikkelen is nog onduidelijk. 

Nu heeft het College op 1 september besloten dat zij het plan verder wil ontwikkelen. Hiervoor vraagt zij toestemming aan de Raad. Naar verwachting zal er op 24 september mogelijkheid zijn tot inspreken in de Raadscommissie Onderwijs & Samenleving en volgt inhoudelijke behandeling op 15 oktober in de Raadscommissie en in november in de gemeenteraad. 

De Stichting Vrienden van het Roomburgerpark is van mening dat dit plan onwenselijk en onhaalbaar is en pleit daarom voor staken van verdere ontwikkeling van het plan. 

Bronnen 

Alle WOB-stukken zijn integraal gepubliceerd op de website van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark: 

College wil plannen voor park doorzetten

Zojuist is bekend geworden dat het College de plannen voor het park wil doorzetten. Geen verrassing maar wel jammer. De stukken zijn aangeboden aan de raad en zijn na te lezen via deze link.

De planning is nu als volgt:

  • 22 september 2020 – Inspreken Commissie Onderwijs en Samenleving 
  • 15 oktober 2020 – Inhoudelijke behandeling Commissie Onderwijs en Samenleving 
  • 10 of 12 november 2020 – Behandeling door gemeenteraad

Hoe inspreken?

Op dinsdag 22 september is er mogelijkheid om in te spreken bij de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. De Raadscommissie vergadert vanaf 20:00 in het gebouw van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Archimedesweg 1, 2333 CM te Leiden).

Inspreken kan op drie manieren:

  1. live ter plekke
  2. via een ingezonden brief
  3. via een ingezonden video-bestand (zie de instructie van de gemeente)

Hoe dit in zijn werk gaat is na te lezen op de website van de gemeente. De gemeente raadt aan om inspraak per brief of video uiterlijk vijf dagen van te voren toe te sturen (dat is dus uiterlijk donderdag 17 september).

Wij raden u sterk aan gebruik te maken van uw recht van inspreken!

En verder

Wij hebben zeer interessante informatie n.a.v. een WOB-verzoek ontvangen. Hieruit blijkt dat de 5,9 miljoen euro (excl. BTW) die het plan inmiddels kost weggegooid geld is. Houd onze website in de gaten.

Financiering Herinrichting Roomburgerpark onzeker

In de programmabegroting van 2020 is geen budget opgenomen voor de herinrichting van het Roomburgerpark. Dit blijkt uit de Kaderbrief 2020-2024 die zojuist is verschenen. Het college wil het inrichtingsplan, waarvan de investeringskosten naar schatting 6,5 miljoen euro bedragen, financieren met een langlopende lening. De kapitaallasten(*) hiervan zullen – als het doorgaat – 250.000 per jaar bedragen. De beslissing over eventuele financiering wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Besluitvorming in de raad over het inrichtingsvoorstel staat dit najaar gepland, maar wat zo’n besluit betekent zonder financiële zekerheid is onduidelijk. De kaderbrief wordt 16 juli behandeld in de gemeenteraad. 

(*) Kapitaallasten = rente + aflossing 

Kaderbrief 

De kaderbrief schetst het financiële beleid van de gemeente op hoofdlijnen voor de komende vier jaar. Op pagina 68 van bijlage 1 van de kaderbrief staat: 

Nieuw beleid dat geheel wordt doorgeschoven naar de Programmabegroting 2021 

Deze voornemens zijn niet verwerkt in de cijfers van deze Kaderbrief maar worden bij de Programmabegroting 2021 afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte. 

08.13 Wijksportpark Roomburgerpark 

Vorig jaar is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een inrichting van het gebied waarbij groen, recreatie en sport en andere maatschappelijke functies meer worden gemengd, en er meer ruimte ontstaat voor hockey. Conform het raadsbesluit Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburg in juni 2019 heeft de gemeenteraad het college (per amendement) de opdracht gegeven om een inrichtingsvoorstel voor 
het wijksportpark Roomburgerpark op te stellen. Conform het amendement wordt een inrichtingsvoorstel opgesteld. De informatie uit het haalbaarheidsonderzoek zal als input dienen bij de uitwerking om tot een inrichtingsvoorstel te komen. We zijn voornemens om bij de Programmabegroting 2021 vanaf 2023 € 250.000 ruimte voor kapitaallasten beschikbaar te stellen.” 

Met andere woorden: de financiering is in de huidige begroting nog niet geregeld en een besluit hierover wordt pas volgend jaar genomen, als de effecten van de coronacrisis beter overzien kunnen worden. 

Kosten 

De gemeente heeft tot nu toe nog geen begroting gepubliceerd van de kosten van het plan. Wel heeft de projectleider van het participatietraject mondeling gemeld dat de investeringskosten ongeveer vijf miljoen euro zullen bedragen. Hier kan bij opgeteld worden 1,5 miljoen euro gederfde opbrengsten van bouwgrond indien er niet gebouwd wordt bij de Lorentzschool, totaal 6,5 miljoen euro. Zet men hier tegenover de kapitaallasten van 250.000 euro per jaar dan is duidelijk dat de lening waarmee alles gefinancierd zal worden een looptijd van tientallen jaren zal hebben. 

Daarnaast zullen er hogere exploitatiekosten als gevolg van het gebruik van het 4e en alle bijkomende maatregelen. Hoe deze gefinancierd zullen worden is momenteel niet duidelijk. 

Ledengroei 

Met deze investering kan het ledental van LHC Roomburg groeien van 1364 leden (laatst bekende ledental, oktober 2018) naar 1522 leden (aantal leden dat volgens het haalbaarheidsonderzoek uit 2019 kan hockeyen op vier velden). Dat is een toename van 158 extra leden. Zoals gezegd bedragen de investeringskosten 6,5 miljoen. Dat is een investering van ruim 40.000 euro per extra hockeyend kind. Op jaarbasis bedragen de kapitaallasten 250.000 euro per jaar, dat wil zeggen 1.582 per extra hockeyend kind: een forse subsidie om kinderen aan het hockeyen te krijgen, en dat tientallen jaren achtereen. In Corona-tijd ga je toch wel anders tegen dit soort bedragen aankijken! 

Bron 

Zie vergaderstukken gemeenteraad 16 juli 2020 (zie Planning en control cyclus: kadernota) 

Inrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark met reactie van de Stichting

De gemeente heeft een nieuw plan gepresenteerd voor een extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Zie de website van de gemeenteraad (agendapunt 8). Hierop is door 24 insprekers ingesproken tijdens de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving op 22 september 2020. Je kunt de uitzending terugkijken of onder agendapunt 8.c de inspraakbijdragen lezen.

Lees onze inspraakreactie.

College schuift wijkvertegenwoordigers aan de kant bij participatietraject Roomburg

De Gemeente is van start gegaan met het participatietraject dat moet uitmonden in een inrichtingsplan voor het Roomburgerpark. De aanpak is beschreven in de participatieleidraad.

20 juni 2019 nam de Gemeenteraad een amendement  aan waarin het College de opdracht kreeg een inrichtingsvoorstel voor het park te maken met een 4e hockeyveld te realiseren onder voorwaarde van een toename van biodiversiteit en ecologische waarden in het park en haar omgeving. De ongestoordheid/prettige parkbeleving moet tenminste gelijk blijven, dan wel verbeterd worden. Het College moet dit op basis van co-creatie in samenwerking met een representatief samengestelde groep stakeholders en wijkbewoners rond het Roomburgerpark.

Aan de cocreatie-opzet geeft het College een wel heel bijzondere invulling. Met VVE-vertegenwoordigers die namens appartementsbewoners uit de omgeving van het park meepraatten over de toekomst van het park  wil het College niet meer praten, hoewel zij wel direct belanghebbende zijn. Liever doet het College zaken met bewonersvertegenwoordigers die zij zelf uitkiest, in plaats van met hen die zich in het vorige participatietraject met mandaat van hun achterban grondig in alles hadden verdiept.

Het College wil als startpunt de motie van het CDA (M:190039.1) gebruiken dat uitgaat van een hockeyveld tussen de speeltuin en de vijver waarbij een groot deel van het park verdwijnt. Deze motie werd destijds aangenomen met steun van D66, Groen Links en de VVD.  Eerlijk gezegd kunnen wij ons niet voorstellen dat op basis van dit uitgangspunt een plan te maken is met uitbreiding van de biodiversiteit en ecologische waarden en met een ongestoorde prettige parkbeleving, maar we laten ons verrassen. Voor een beter begrip: een hockeyveld meet, inclusief verplichte omzoming, hekken en lichtmasten, ongeveer 100 bij 60 meter. Hoe groot dit uitpakt op de locatie van de CDA-motie is op de foto’s te zien onderaan dit bericht en in de drone-opname die MP Videoproducties maakte in het park.

De Vrienden van het Roomburgerpark zijn wel uitgenodigd om deel te nemen aan het participatietraject. U kunt er op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om het park groen te houden en toegankelijk voor iedereen! Wij weten ons daarbij gesteund door ruim 4000 personen die eerder tekenden voor een groen park en door 90 % van de bewoners van Professorenwijk-Oost die in het verleden hebben aangegeven een groen park te willen, en geen extra hockeyvelden (Bron: Verkiezingsenquête Professorenwijk-Oost).

Drone-opname met de afmetingen van een hockeyveld
Zo lang is een hockeyveld
Zo breed is een hockeyveld.

Verslag Raadscommissie O&S 26 september

Op donderdag 26 september kwam de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving bij elkaar om het Beleidskader Sport en Gezondheid te bespreken. Vier partijen stelden vragen en maakten opmerkingen over het Roomburgerpark waar volgens het Beleidskader een wijksportpark moet komen. Dit waren Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren, Groen Links en de Socialistische Partij.

Commissievoorzitter Antoine Theeuwen meldde dat het Presidium heeft besloten dat Wijksportpark Roomburg niet inhoudelijk behandeld zal worden in deze vergadering. Dit gebeurt in een apart traject, los van het Beleidskader. N.B. Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de Gemeenteraad (de burgemeester), de griffier en de voorzitters van de 4 raadscommissies. Het Presidium is verantwoordelijk voor de agenda’s van de vergaderingen en procedurele zaken.

Desalniettemin ging de wethouder in op een aantal opmerkingen:

  • Het amendement van 20 juni over Wijksportpark Roomburg is leidend bij de uitwerking van plannen (N.B. Hierin worden strenge eisen gesteld aan uitbreiding van de hockeyclub in het park).
  • De boodschap van het Beleidskader die onthouden moet worden is dat er een ruimtetekort is bij de hockeyclub en de rugbyclub en een ruimteoverschot bij voetbalclubs en korfbalclubs.
  • In het amendement wordt gesproken over 1 extra hockeyveld terwijl het Beleidskader spreekt van 2 extra hockeyvelden. De behoefte aan 2 extra hockeyvelden is onderbouwd in het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Het 5e veld hoeft echter niet in/bij het Roomburgerpark te komen. Dit kan ook op een andere locatie.

Deze laatste opmerking vinden wij interessant. Deze impliceert dat het niet noodzakelijk is dat alle velden van de hockeyclub op 1 locatie aanwezig zijn. Spelen op 2 locaties is wel degelijk mogelijk. Tijdens de behandeling van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg werd spelen op 2 locaties door de wethouder nadrukkelijk ontraden.

Wordt vervolgd …