Hockeyclub wil met 5e veld ledenaantal laten groeien

Klik op de afbeelding om het interview te lezen

Op de website van de hockeyclub is een duo interview te lezen met de bestuursleden Roelof Hol en Bas Pietersen van de hockeyclub.

Dit interview is van belang voor ons omdat het ingaat op de uitbreidingsplannen van de hockeyclub in het park.

Laten we starten met een citaat uit het interview :

Accommodatie
Roelof: “In 1996 hebben we één veld verkocht aan de gemeente, om als tegenprestatie kunstgras en verlichting te krijgen. Daar waren we toen ontzettend blij mee, want het was vaak baggeren in dat gras.”
Bas: “Haha, nu kun je je dat bijna niet meer voorstellen, dat je een veld van de hand doet! Ons ledenbestand blijft alsmaar groeien, dat verwacht ook de KNHB. We hebben echt behoefte aan een vierde veld om de trainingen optimaal te kunnen laten verlopen. En straks aan een vijfde veld voor de nieuwe leden die we nu ieder jaar teleur moeten stellen. We vinden dat Roomburg een onderdeel is van de wijk en willen dat ook blijven. Daarom hebben we de gemeente gevraagd te onderzoeken of we op deze locatie kunnen blijven en uitbreiden. Als onderdeel van een brede gebiedsontwikkeling, waarbij we ook willen kijken naar alle andere functies die dit park vervult en kan vervullen voor de omgeving.”

5e veld

Opvallend aan deze passage is dat de hockeyclub het 5e veld echt wil gebruiken om in ledenaantal te groeien. Tot nu toe werd altijd verkondigd dat 5 velden nodig waren om de bestaande leden goed te bedienen. Wij hadden al eerder onze bedenkingen bij de onderbouwing van het aantal van 5 velden. In de bijeenkomsten georganiseerd door de Wijkvereniging vertelde de hockeyclub dat de hockeybond een norm hanteert van maximaal 350 leden per veld (een norm die overigens door meerdere clubs in de regio overschreden wordt). Een simpele rekensom leert dat de hockeyclub aan 4 velden ruim voldoende zou moeten hebben, want de hockeyclub had in juni 2018 1293 leden (opgave hockeyclub). Dit toont wat ons betreft weer aan dat de hockeyclub meer vraagt dan zij nodig heeft.

For a fistful of dollars

In het interview is te lezen dat de hockeyclub oorspronkelijk 4 velden had in het park maar dat 1 veld in 1996 verkocht is aan de gemeente in ruil voor extra faciliteiten. Geen slechte deal voor de Gemeente want die heeft er vervolgens villa’s neergezet (Hazewinkelstraat). Nu moet de buurt kennelijk een deel van het park inleveren omdat de hockeyclub spijt heeft van de verkoop van het 4e veld.

Geen wijkclub maar een familieclub

Opvallend is dat de hockeyclub zich niet meer manifesteert als als wijkclub maar als familieclub. De mythe van de wijkclub is ook moeilijk vol te houden wanneer naar schatting 1 van de 4 leden uit de Professoren- en Burgemeesterswijk komt. Wanneer de hockeyclub alleen de wijk zou bedienen zou ze eigenlijk 2 velden in moeten leveren in plaats van 2 velden erbij. Ook een optie!

U kunt het interview op de website van de hockeyclub lezen via deze link.

U kunt het interview ook nalezen als pdf-document

 

Nieuwsbrief 03 Vrienden van het Roomburgerpark – 20 juli 2018

Dit nummer is volledig gewijd aan het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Hierin onderzoekt de Gemeente of het haalbaar is de hockeyclub te laten uitbreiden in de wijk en gelijktijdig een wijksportpark te realiseren.

Verslag Gemeente 1e bijeenkomst Wijksportpark Roomburg

Op 2 juli 2018 heeft de Gemeente de startbijeenkomst georganiseerd over het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Via onderstaande links vindt u de presentatie van de Gemeente en het verslag. In het verslag vindt u de complete lijst met namen van leden van de werkgroep.

Presentatie van de Gemeente

Verslag van de bijeenkomst (definitief)

Kickoff Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg

Op 2 juli organiseerde de Gemeente de kickoff-bijeenkomst van het haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg. Hierop waren naar schatting 30-40 geïnteresseerden afgekomen.

Tijdens de bijeenkomst is de opzet van het onderzoek uitgelegd en zijn vragen beantwoord. Het onderzoek moet eind december 2018 resulteren in een advies aan de Gemeenteraad en College B&W. De Gemeente maakt een verslag dat we zullen publiceren op deze site.

Aan het eind van de bijeenkomst is een werkgroep van 25 personen geformeerd die het onderzoek in een raadgevende rol zal begeleiden. De werkgroepleden kunnen ideeën aandragen en hun mening geven over plannen.

In de werkgroep hebben 10 personen zitting die elk een bewonersgroep uit de Professoren- en Burgemeesterswijk vertegenwoordigen, vooral uit de omgeving van het Roomburgerpark en het Trigon-terrein. Namens bewoners hebben ook de Wijkverenigingen Profburgwijk en Roomburg een vertegenwoordiger in de werkgroep.

Verder zitten in de werkgroep personen die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen:

 • Hockeyclub Roomburg
 • Tennisclub Roomburg
 • Korfbalvereniging Trigon
 • De Speeltuin
 • Kinderopvang ’t Kasteel
 • Lorentzschool
 • Joseph-school
 • Ouderencontact Profburgwijk
 • Initiatiefgroep NieuwRoomburgPark
 • Leidse Sportfederatie
 • Leidse Milieufederatie
 • Bomenbond
 • Vrienden van het Roomburgerpark

Wilt u op de hoogte blijven? Volg de berichten op deze site. U kunt ook onze Facebook-pagina liken / volgen.

Variant de Bruijne beoordeeld

Tijdens de 3e bijeenkomst die de Wijkvereniging heeft georganiseerd over de toekomst van het Roomburgerpark (13 juni 2018) kwam de zogenaamde variant de Bruijne ter sprake. Deze was ingebracht door Jan de Bruijne van Ouderencontact Profburgwijk. De variant houdt in dat 2 hockeyvelden dwars op de Vollenhovenkade worden geplaatst, waarbij water van de sloot onder de velden doorloopt (zie de foto hieronder). Alle aanwezigen vonden dit een interessante variant om te verkennen in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook de Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen zouden deze optie bestuderen.

Wij hebben dit inmiddels gedaan. Wij vonden het op papier een sympathieke variant. Na inspectie ter plekke zagen wij de keerzijde. Als deze variant wordt uitgevoerd moeten minimaal 63 bomen worden gekapt, waarvan 54 aan het Heempad (langs het hockeyveld) en 9 aan de Vollenhovenkade.

Voor 42 van deze bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd omdat ze een stamomtrek hebben van meer dan 45 cm en in de openbare ruimte staan. De verdeling is als volgt:

 • 24 bomen hebben een stamomtrek van 45-100 cm
 • 10 bomen hebben een stamomtrek van 100-200 cm
 • 8 bomen hebben een stamomtrek van meer dan 2 meter (!)

Foto’s van de bomen in kwestie zijn te zien boven- en onderaan dit bericht. Wij vinden dit in ieder geval een veel te ingrijpende aantasting van het groen voor het aanleggen van een extra hockeyveld en zullen deze variant niet steunen. Daar komt nog bij dat niet goed is te zien waar het multifunctionele clubgebouw geplaatst kan worden omdat potentiële ruimte wordt opgeslokt door het extra veld. Dit zal dan zeker nog gevolgen hebben voor de speeltuin en/of het omliggende groen van het park.

Variant de Bruijne
Aanzicht van sloot langs Vollenhovenkade vanaf de Hazewinkelstraat
Aanzicht vanaf schoolplein
Aanzicht vanaf hoek Asserstraat bij de ingang van de hockeyclub

Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding hockey start 2 juli

2 juli start het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburg waarvoor verschillende belangengroepen zijn uitgenodigd. Het onderzoek duurt voort tot eind 2018 en resulteert in een advies aan B&W en de Gemeenteraad. Lees er meer over in de brief van de Gemeente. De Vrienden van het Roomburgerpark zijn uitgenodigd en zullen uiteraard van de partij zijn.

Eerder berichtten we dat de VVE Moddermanstraat Oppenheimstraat Burggravenlaan en de VVE Moddermanstraat 1-83 niet waren uitgenodigd terwijl ze wel deelnamen aan de vorige start van het onderzoek in december 2017. Dit bleek niet te kloppen. De Gemeente heeft ze nogmaals uitgenodigd.

In de brief valt ons tot slot op dat de VVE’s van de om het park liggende liggende appartementencomplexen niet worden genoemd als belanghebbende partij. Betekent dit dat het zelfstandige belang van de direct omwonenden niet wordt erkend? We zullen zien.

 

Wijksessie Roomburgerpark 3

Op 13 juni is de 3e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

Onderbouwing ruimteclaim

Opnieuw is stilgestaan bij de behoefte aan 5 hockeyvelden (2 extra) bij de hockeyclub. Op de 4e sheet van de presentatie van NieuwRoomburgPark was te zien dat de hockeyclub op basis van kentallen van de hockeybond 4-6 velden nodig heeft. De 4 velden zijn gebaseerd op een norm van 350 leden per veld die de hockeybond naar zeggen van de hockeyclub hanteert. Met deze norm zou Roomburg voldoende moeten hebben aan 4 velden (met 1293 leden). De hockeyclub heeft op 23 mei al tegengeworpen dat 4 velden niet voldoen omdat het naar hun zeggen dan niet mogelijk is alle jeugdteams op zaterdag te laten spelen (Roomburg heeft relatief veel jeugdleden). Op dit moment spelen sommige jeugdteams al op zondag, maar daarvoor heeft de hockeyclub vrijstelling van de hockeybond gekregen.

De behoefte aan 6 velden is kort geleden berekend met een rekenmodel van de hockeybond waarin allerlei parameters ingesteld kunnen worden en waaruit een behoefte van 6 velden tevoorschijn komt. Zeer clement neemt de hockeyclub genoegen met “slechts” 5 velden, die ingevuld zouden moeten worden met 4 velden in het Roomburgerpark en een 5e veld op het huidige Trigon-terrein. De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen zijn niet overtuigd door deze toelichting en vinden dat de ruimteclaim onderzocht moet worden in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook zullen zij eigen onderzoek verrichten naar veldgebruik bij hockeyclubs. Zij vinden dit een belangrijk punt omdat 4 hockeyvelden veel makkelijker ingepast zouden kunnen worden in de Professorenwijk dan 5 velden.

De ruimteclaim van de tennisclub (3 banen extra) is niet besproken omdat daarvoor de tijd ontbrak. Ook deze claim zou volgens de Vrienden en de VVE’s getoetst moeten worden. In het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente wordt overigens geen onderzoek gedaan naar mogelijkheden de tennisclub extra banen te geven. Dit zit niet in de opdracht. De uitbreidingsbehoefte is nooit erkend door de Gemeente. Om deze reden is over de tennisclubs niets te lezen in het Contourenplan Buitensportaccommodaties van de Gemeente.

Herkomst leden

Weer is stilgestaan bij de herkomst van de leden. Centraal staat de vraag: is hockeyclub Roomburg eigenlijk wel een wijkclub, en niet veel eerder een stadsclub? Is het wel terecht dat alle ruimte voor de hockeyclub in de Professorenwijk gezocht moet worden?

De hockeyclub en de tennisclub hadden toegezegd tellingen per postcode te verstrekken (of desnoods per CBS-buurt). Heel flauw zijn alleen tellingen per 4-cijferige postcode overlegd. Bij Hockeyclub Roomburg zit 15 % van de leden in postcodegebied 2311, 8 % in 2312, 48 % in 2313 en 14 % in 2314. Toch valt hier al iets uit af te leiden. Een vluchtige inspectie van de cijfers leert al dat hooguit 20 % van de hockeyleden uit de Professorenwijk komt. Wij zullen hier zeker nog op terugkomen. Wij nodigen de hockeyclub en de tennisclub nogmaals uit meer gedetailleerde cijfers te overleggen!

Beoordeling van de schets NieuwRoomburgpark

De Vrienden van het Roomburgerpark en de VVE’s van de omliggende appartementencomplexen hebben op 13 juni teruggekoppeld dat zij dit plan niet acceptabel vinden. Er verdwijnt in het plan te veel groen, en afsluiten van de Van Vollenhovenkade zal tot ernstige risico’s voor de verkeersveiligheid leiden, met name voor het haal- en brengverkeer van de Lorentzschool en de Joppensz-school. Zorgen over de afwikkeling van het verkeer bij de scholen worden gedeeld door de bewoners van de Hazewinkelstraat.

Variant de Bruijne

Aan het eind van de vergadering kwam er een verrassende nieuwe variant op tafel van Jan de Bruijne van Ouderencontact Profburgwijk. Deze houdt in dat 2 velden dwars op de Vollenhovenkade worden geplaatst, waarbij water van de sloot onder de velden doorloopt (zie de foto van onze “maquette” bovenaan deze pagina). Alle aanwezigen vonden dit een interessante variant om te verkkennen in het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente. Ook de Vrienden en de VVE’s zullen zich hierover beraden. Het is nu al wel duidelijk dat er een paar serieuze vraagstukken in deze variant zitten:

 • Waar komt het multifunctionele clubgebouw?
 • Waar wordt de ingang geplaatst?
 • Waar liggen de speeltuin, de andere 2 hockeyvelden en de tennisbanen?
 • Wat zijn de gevolgen voor het groen?

Wij zullen hier later nog op terug komen.

Verslag

Lees meer in het Verslag van de wijkvereniging van de 3e bijeenkomst

 

Wijksessie Roomburgerpark 2

Op 23 mei is de 2e bijeenkomst gehouden waarbij wijkgroeperingen onder leiding van de Wijkvereniging hebben gepraat over het Roomburgerpark. Deze bijeenkomst maakt geen deel uit van het haalbaarheidsonderzoek van de Gemeente maar is daar wel een voorbereiding op.

In deze bijeenkomst stonden 2 presentaties centraal waarin 2 visies op het park werden gepresenteerd en besproken.

De eerste presentatie werd verzorgd door Bert Stemerdink namens de Vrienden van het Roomburgerpark en 7 VVE’s van de omliggende appartementencomplexen (hierna te noemen de Vrienden). De Vrienden gaven eerst aan op basis op welke aspecten zij plannen met het park beoordelen (groen, verkeer en parkeren, geluidsbelasting, andere vormen van overlast). Vervolgens bespraken zij  8 scenario’s voor het park die op dat moment bekend waren:

 1. Hockey breidt uit in het park (haalbaarheidsonderzoek Gemeente 2015)
 2. Hockey breidt uit op het tennispark, tennis verhuist (haalbaarheidsonderzoek Gemeente 2015)
 3. Leisure Park (initiatief uit 2015)
 4. Hockey verhuist compleet naar de Vliet (inmiddels achterhaald)
 5. Third Place Plan uit 2017, ingediend door hockeyclub, tennisclub, Lorentzschool en ’t Kasteel
 6. Spelen op 2 locaties (Roomburg / Trigonterrein, Roomburg / de Vliet)
 7. Oprichten van een satellietclub in Leiden
 8. 4e veld op schoolplein Lorentzschool (plan CDA)

De Vrienden deden ook enkele suggesties om het park te verbeteren op basis van reacties uit de buurt (pluktuin, heemtuin, natuurspeelplaats). De Vrienden gaven aan dat hun voorkeur uitgaat naar scenario 4, 6 en 7. Onder voorwaarden is scenario 2 ook bespreekbaar. De hockeyclub en de tennisclub gaven in een reactie aan geen brood te zien in deze varianten.

De tweede presentatie werd verzorgd door Freek Tanis namens de hockeyclub, de tennisclub, ’t Kasteel en de Lorentzschool (hierna te noemen de NieuwRoomburgpark-coalitie). In het eerste deel van de presentatie ging de NieuwRoomburgpark-coalitie op verzoek van de Vrienden in op de onderbouwing van de ruimteclaim (waarom 5 velden nodig?) en op de geografische herkomst van de leden (is Roomburg wel een wijkclub?). Er werd wel enige informatie verstrekt maar naar het oordeel van vele aanwezigen te weinig.  Deze onderwerpen zijn opnieuw geagendeerd in de daarop volgende bijeenkomst op 13 juni (waarover meer in een volgend verslag).

In het tweede deel van de presentatie ging de NieuwRoomburgpark-coalitie in op de plannen met het park aan de hand van een maquette (zie de foto bovenaan dit artikel, hierop loopt de Kanaalweg aan de onderkant en de Vollenhovenkade aan de bovenkant). Kern van het plan is:

 • Aanleg van 4 hockeyvelden (1 extra) en 12 tennisbanen (3 extra) over de volle lengte van het park
 • Ingang en parkeerruimte aan de Kanaalweg
 • Verhuizen van de speeltuin naar het schoolplein voor de Lorentzschool. Verbinden van dit terrein met park, waarbij de Vollenhovenkade wordt afgesloten.
 • Haal- en brengverkeer voor de scholen via een verkeerslus, gelegen tussen de Lorentzschool en de Vredeskerk (linkerzijde foto).

De Vrienden hebben dit plan (buiten de vergadering) besproken met de achterban en in de daarop volgende bijeenkomst op 13 juni teruggekoppeld dat zij dit plan niet acceptabel vinden. Er verdwijnt in het plan te veel groen, en afsluiten van de Van Vollenhovenkade zal tot ernstige risico’s voor de verkeersveiligheid leiden, met name voor het haal- en brengverkeer van de Lorentzschool en de Joppensz-school.

Meer informatie over deze bijeenkomst is te vinden in:

Verslag van de wijkvereniging van de 2e bijeenkomst

Op het verslag zijn de volgende wijzigingen vastgesteld:

 • De Vrienden laten bij punt 2 van het verslag de volgende zin toevoegen: “Onder voorwaarden is ook een scenario uit 2015 bespreekbaar waarin de hockeyclub uitbreidt op het terrein van de tennisclub en de tennisclub verhuist naar het Trigon-Terrein”
 • De NieuwRoomburgpark-coalitie wil dat als aanduiding van haar groep niet het woord “Sport” wordt gebruikt maar het woord “NieuwRoomburgPark”
 • Fred van Haasteren heeft een reactie geschreven die als bijlage 6 aan het verslag is gehecht.