Financiering Herinrichting Roomburgerpark onzeker

In de programmabegroting van 2020 is geen budget opgenomen voor de herinrichting van het Roomburgerpark. Dit blijkt uit de Kaderbrief 2020-2024 die zojuist is verschenen. Het college wil het inrichtingsplan, waarvan de investeringskosten naar schatting 6,5 miljoen euro bedragen, financieren met een langlopende lening. De kapitaallasten(*) hiervan zullen – als het doorgaat – 250.000 per jaar bedragen. De beslissing over eventuele financiering wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Besluitvorming in de raad over het inrichtingsvoorstel staat dit najaar gepland, maar wat zo’n besluit betekent zonder financiële zekerheid is onduidelijk. De kaderbrief wordt 16 juli behandeld in de gemeenteraad. 

(*) Kapitaallasten = rente + aflossing 

Kaderbrief 

De kaderbrief schetst het financiële beleid van de gemeente op hoofdlijnen voor de komende vier jaar. Op pagina 68 van bijlage 1 van de kaderbrief staat: 

Nieuw beleid dat geheel wordt doorgeschoven naar de Programmabegroting 2021 

Deze voornemens zijn niet verwerkt in de cijfers van deze Kaderbrief maar worden bij de Programmabegroting 2021 afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte. 

08.13 Wijksportpark Roomburgerpark 

Vorig jaar is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een inrichting van het gebied waarbij groen, recreatie en sport en andere maatschappelijke functies meer worden gemengd, en er meer ruimte ontstaat voor hockey. Conform het raadsbesluit Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburg in juni 2019 heeft de gemeenteraad het college (per amendement) de opdracht gegeven om een inrichtingsvoorstel voor 
het wijksportpark Roomburgerpark op te stellen. Conform het amendement wordt een inrichtingsvoorstel opgesteld. De informatie uit het haalbaarheidsonderzoek zal als input dienen bij de uitwerking om tot een inrichtingsvoorstel te komen. We zijn voornemens om bij de Programmabegroting 2021 vanaf 2023 € 250.000 ruimte voor kapitaallasten beschikbaar te stellen.” 

Met andere woorden: de financiering is in de huidige begroting nog niet geregeld en een besluit hierover wordt pas volgend jaar genomen, als de effecten van de coronacrisis beter overzien kunnen worden. 

Kosten 

De gemeente heeft tot nu toe nog geen begroting gepubliceerd van de kosten van het plan. Wel heeft de projectleider van het participatietraject mondeling gemeld dat de investeringskosten ongeveer vijf miljoen euro zullen bedragen. Hier kan bij opgeteld worden 1,5 miljoen euro gederfde opbrengsten van bouwgrond indien er niet gebouwd wordt bij de Lorentzschool, totaal 6,5 miljoen euro. Zet men hier tegenover de kapitaallasten van 250.000 euro per jaar dan is duidelijk dat de lening waarmee alles gefinancierd zal worden een looptijd van tientallen jaren zal hebben. 

Daarnaast zullen er hogere exploitatiekosten als gevolg van het gebruik van het 4e en alle bijkomende maatregelen. Hoe deze gefinancierd zullen worden is momenteel niet duidelijk. 

Ledengroei 

Met deze investering kan het ledental van LHC Roomburg groeien van 1364 leden (laatst bekende ledental, oktober 2018) naar 1522 leden (aantal leden dat volgens het haalbaarheidsonderzoek uit 2019 kan hockeyen op vier velden). Dat is een toename van 158 extra leden. Zoals gezegd bedragen de investeringskosten 6,5 miljoen. Dat is een investering van ruim 40.000 euro per extra hockeyend kind. Op jaarbasis bedragen de kapitaallasten 250.000 euro per jaar, dat wil zeggen 1.582 per extra hockeyend kind: een forse subsidie om kinderen aan het hockeyen te krijgen, en dat tientallen jaren achtereen. In Corona-tijd ga je toch wel anders tegen dit soort bedragen aankijken! 

Bron 

Zie vergaderstukken gemeenteraad 16 juli 2020 (zie Planning en control cyclus: kadernota) 

Reageer op het inrichtingsplan

Het inrichtingsplan

Op 27 mei heeft de gemeente een inrichtingsplan voor het Roomburgerpark gepresenteerd (inrichtingsplan Wijksportpark Roomburg). In dit plan wordt in het Roomburgerpark een extra hockeyveld aangelegd. Hiervoor gaat een groot deel van het groen in het park verloren, moeten 67 volwassen bomen worden gekapt en zal de speeltuin worden verplaatst naar de vijver. De komst van een extra hockeyveld zal daarnaast voor meer overlast in de wijk zorgen van licht (door extra lichtmasten) en geluid en verkeer. Verder moet de speeltuin verhuizen en volledig op de schop. Het hele project zal minimaal 6 1⁄2 miljoen euro gaan kosten.

U kunt kennisnemen van dit plan via www.leiden.nl/wijksportparkroomburgerpark.

Als stichting Vrienden van het Roomburgerpark maken wij ons sterk voor een groen Roomburgerpark. Wij zijn het daarom niet eens met het inrichtingsplan van de gemeente. Onze reactie op dit plan kunt u lezen op: www.roomburgerpark.nl.

Reageer voor 21 juni

Wij roepen u op ook uw mening over het inrichtingsplan voor het Roomburgerpark aan de gemeente te laten horen. U kunt dit doen door onderaan de pagina op https://doemee.leiden.nl/ een enquête van vijf vragen in te vullen. Als de  enquete is afgesloten staat er linksonder een vraag ‘vond je wat je zocht’? Wie op NEE klikt, kan daar nog extra commentaar leveren. (Dit kan tot 21 juni aanstaande.)

Daarnaast kunt u uw mening geven of vragen stellen via het gemeentelijk contactformulier www.leiden.nl/contact met als onderwerp “inrichtingsvoorstel Roomburgerpark”. U kunt ook per post een reactie sturen naar: Gemeente Leiden, College van B&W, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Wij hopen van harte dat u uw mening aan de gemeente laat horen.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

www.roomburgerpark.nl

roomburgerpark@outlook.com

PS: Dit bericht is ook beschikbaar als pdf-bestand

Enquete Speeltuin de Speelschans

Bezoekt u weleens speeltuin De Speelschans met uw kind(eren) of kleinkind(eren)? Dit is de speeltuin in het Roomburgerpark, naast de hockeyclub. Wij horen dan graag uw mening over de plannen die de gemeente aan het maken is voor de speeltuin. Via onderstaande link komt u bij onze enquete. Invullen duurt maximaal 5 minuten. Wij waarderen de input van onze bezoekers zeer. 

Online enquete Speelschans.

vriendelijke groet,

Nan van Geloven