Groene beloftes aan de kiezer

Op 20 juni zullen de raadsleden de plannen bespreken voor uitbreiding van de hockeyclub in het Roomburgerpark ten koste van openbaar groen. Om ze te helpen bij hun keuzeproces hebben we een bloemlezing gemaakt van groene thema’s uit hun verkiezingsprogramma’s. Indien zij in verkiezingstijd uitspraken hebben gedaan over het Roomburgerpark dan zullen wij deze ook in herinnering brengen.

1. D66: Vergroening van de stad

2. PvdA: We werken aan een prettige groene stad

3. Groen Links: Groene stad

4. CDA: Omdat het een groene stad is

5. VVD: Groen om van te genieten

6. Partij voor de Dieren: Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

7. SP: Een groene leefomgeving

8. Partij Sleutelstad: Meer vergroening

9. ChristenUnie: Een groene en gezonde leefomgeving

ChristenUnie: Een groene en gezonde leefomgeving

Verkiezingsprogramma 2018

Vergroening!

Een groene stad en groene buurten zijn van groot belang voor een fijne leefomgeving. Groen in de stad is echter ook duurzaamheid bij uitstek: het haalt verontreiniging uit de lucht en zorgt voor een goede afvoer van regen. Groen is goed voor het welzijn van mensen, voor ontspanning en de stad wordt er mooier van. Groen is vaak het thuis van allerlei dieren die ook thuis horen in de stad en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

De ChristenUnie wil een radicale vergroening van de versteende stad. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren bij herinrichtingen te weinig gedaan aan vergroening. De ChristenUnie ziet juist veel kansen voor groen in de stad …

Daarnaast vindt de ChristenUnie dat plastic kunstgras in de stad geen goede vervanging is voor echt gras. Hier en daar kan een kunstgrasveld een oplossing zijn voor sportverenigingen, maar de gemeente moet zich veel meer inspannen voor echt gras, zeker waar het speelplaatsen in de openbare ruimte betreft.

Het reeds bestaande groen moet veel beter worden beschermd. De ChristenUnie vindt het onverteerbaar dat voor de Rijnlandroute 9.000 bomen gekapt moeten worden en heeft zich hier tot het einde tegen verzet. Ook in de wijken, bijvoorbeeld in Nieuw Leyden, het Houtkwartier, Leiden Noord en veel andere plekken in de stad is de gemeente niet zuinig omgesprongen met het schaarse groen. Dat is ook te zien in het zogenaamde bomenfonds, waar de gemeente geld
in moet storten voor iedere boom die wordt gekapt. Met dit geld moet het groen worden gecompenseerd. Het bomenfonds wordt echter steeds voller en de Leidse straten worden langzaam maar zeker steeds grijzer. Dat moet stoppen!

Bron: Verkiezingsprogramma ChristenUnie

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de ChristenUnie gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Leiden is een versteende stad en we moeten het groen beschermen. Dat is niet uit een soort hobbyisme, dat is gewoon hard nodig. Groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een fijnere buurt, en bovendien een stad die klaar is voor een toekomst met klimaatverandering doordat water beter weg kan en er minder hittestress is.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat het CDA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Partij Sleutelstad: Meer vergroening

Verkiezingsprogramma 2018

Klimaatdoelstellingen halen door meer vergroening, o.a. van daken, en belasting op verstening.

Groen beschermen en niet afknabbelen voor wegen/huizen. Kap met het eeuwige bomenkappen.

Bron: partijprogramma Partij Sleutelstad

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan Partij Sleutelstad gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Partij Sleutelstad schaart zich als burgerzeggenschaps-beweging geheel achter de mening van de buurt.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Partij Sleutelstad heeft zich recent nog zeer kritisch uitgelaten over de plannen voor uitbreiding van de hockeyclub in het park. Lees dit na in Roomburgerpark

Wij hopen dat Partij Sleutelstad zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

SP: Een groene leefomgeving

Verkiezingsprogramma 2018

Niet alleen aan de randen van de stad moet de natuur worden beschermd en versterkt, maar zeker ook ín de stad. Dat is belangrijk voor de stadsnatuur en voor het welbevinden van de mensen die er wonen. Parken en stukjes groen zijn plekken om te spelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten, ze verdienen daarom veel zorg en aandacht. Niet alleen moet het onderhoud beter en meer gericht zijn op biodiversiteit, er moet ook meer groen bij komen in Leiden.

Bron: Verkiezingsprogramma SP

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de SP gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Het park moet volgens de SP absoluut een groene bestemming houden. Het is in Leiden al erg schaars gesteld met het groen, wij zouden graag het Roomburgpark wel groen willen houden. In deze zin dat als er plannen voor het park worden gemaakt, de bestemming groen voor de SP voorrang heeft.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

De SP heeft haar standpunt ten aanzien van het Roomburgerpark recent herbevestigd op haar website: De SP zegt nee tegen kunstgrasvelden Roomburgerpark.

Wij hopen dat de SP zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Partij voor de Dieren – Natuurlijk: plaats het kost­baarste wat er is centraal

Partijprogramma 2018

Een gezonde, groene omgeving is evenals gezondheid zeer waardevol en hangt daar nauw mee samen; biodiversiteit, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond zijn letterlijk van levensbelang. De natuur heeft daarnaast een eigen bestaansrecht, los van het (directe) nut voor de mens. Ze biedt onderkomen aan de flora en fauna.

Leiden versteent. Meer groen in de stad helpt om droogte, oververhitting van woon-, werk- en recreatielocaties en wateroverlast te verminderen. Door te investeren in groen in en rondom de buurt, door groene gebieden met elkaar en met de omringende natuur te verbinden en door de biodiversiteit te bevorderen, krijgt Leiden een natuurlijker karakter en worden we weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering.

…. Groenstroken, sloten, parken en open polders zijn belangrijk voor mens en dier en voor de leefbaarheid van Leiden. Als we groene gebieden beter beschermen en met elkaar verbinden, krijgen planten en dieren meer leefruimte.

Bron: Standpunten Partij voor de Dieren

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de Partij voor de Dieren gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Geen aantasting van het groen!Dit hebben we ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. We vinden het verschrikkelijk dat er steeds opnieuw, nieuwe ‘ontwikkelplannen’ opduiken voor het park. Overigens, veel zal afhangen van de plannen rondom Zwembad De Vliet en de IJsbaan. Bij de huidige plannen (250 meter) kan de hockeyclub uitbreiden en verhuizen naar de Vliet. Maar bij een uitbreiding naar 333 meter moeten de hockeyvelden op de huidige plek blijven. Uitbreiding gaat dan ten koste van het groen. Mede daarom vinden wij een ijsbaan van 333 meter niet nodig.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de Partij voor de Dieren zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

VVD: Groen om van te genieten

Bron: Standpunten VVD

Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Het draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en is nodig om met de gevolgen van het veranderende klimaat om te gaan. Groen in de stad verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Daarom willen wij het aantal planten en bomen in de stad en haar wijken uitbreiden. Ideeën van inwoners om hun buurt groener te maken, krijgen van ons volop de ruimte.

  • Wij willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken. Hoe klein ook! Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met een struik of een plantenbak.

Wij hopen dat de VVD zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

CDA: Omdat het een groene stad is

Verkiezingsprogramma 2018

Leiden heeft ook ruimte nodig: in de wijken om te kunnen spelen, in parken om te kunnen recreëren, en in de regio om er ook echt uit te zijn. Gelegen tussen twee grote natuurlijke gebieden –de Noordzee in het westen en het Groene Hart in het oosten -hebben de Leidse inwoners recreatiegebieden in de directe nabijheid. Maar in de stad is de groene ruimte schaars en kostbaar. Het CDA wil die groene ruimte daarom beschermen:
– De parken zijn van ons allemaal en daarom zijn de Leidenaren er zuinig op. Het vernielen van planten en struiken of het verstoren van dieren wordt stevig aangepakt.

Bron: Verkiezingsprogramma CDA

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan het CDA gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Voor wijken als de Professorenwijk zijn parken als het Roomburgerpark van groot belang. Ze voorzien in een plek om te wandelen, om de hond uit te laten, om hard te lopen of voor kinderen om in de spelen. Ze zijn als het ware de groene long in de wijk. Zeker ook omdat er naast het Roomburgerpark niet enorm veel parken van omvang in de wijk zijn. Het CDA wil dit park dan ook behouden.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat het CDA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

Groen Links: Groene Stad

Onderstaande tekst komt integraal uit het verkiezingsprogramma van 2018. Bron: https://leiden.groenlinks.nl/standpunten/groene-stad

Groene Stad

Natuur is goed voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarom wil GroenLinks meer ruimte voor groen in de stad, zoals parken, bomen en stadstuinen. Dat zorgt voor een mooie en prettige leefomgeving. Wij kiezen voor vergroening, biodiversiteit en voor behoud van bomen. Daarnaast wil GroenLinks ruimte bieden aan initiatieven voor stadslandbouw en natuureducatie.

Groen in de stad

Nieuwe natuur is een investering die tijd nodig heeft. Op een eenvoudige en goedkope manier zorgen we daarvoor, door het planten van struiken en bomen en het aanleggen van parken en grasvelden. In een dichtbebouwde stad als Leiden zijn parken een plek om buiten te bewegen, te spelen en te recreëren. Ook inwoners hebben daar een stem in. Zij kunnen plekken aandragen die vergroend kunnen worden.

Samen Leiden groen maken

Een groene stad die rijk is aan diverse natuur, is een gezonde stad voor mens en dier. Daarom willen we groen in plaats van steen. We nodigen Leidenaren uit om hun stad groener te maken. Bijvoorbeeld door gratis tuinadvies, groene daken en gevels, boomtuinen rond straatbomen, meer plantenbakken of door tegels in te ruilen voor planten.

Bouwen en groen

Er is grote behoefte naar meer, met name betaalbare woningen in Leiden. Er moet dus goed gekeken worden waar en hoe we in Leiden woningen kunnen toevoegen. Het behoud van waardevol groen vinden wij erg belangrijk. Binnenstedelijk bouwen houdt de waardevolle groene gebieden om ons heen open. Wij bouwen niet in de Leidse bossen, polders en parken.

Wij hopen dat Groen Links zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

PvdA: We werken aan een prettige groene stad

Verkiezingsprogramma 2018

Leiden maken we samen groener. Daarom zijn wij voor 1000 extra bomen in de stad, investeren wij in de aanleg van het Singelpark, transformeren we ongebruikte parkeerplaatsen in groen en ontmoedigen wij volledig betegelde tuinen.

Bron: https://leiden.pvda.nl/standpunten/groen/

Verkiezingsenquête 2018

In verkiezingstijd is aan de PvdA gevraagd wat zij met het Roomburgerpark van plan is.

Antwoord: Het park moet te allen tijde behouden blijven met een groene bestemming

Toelichting: Onze wijkparken zijn de groene longen van de stad. Dat wil de PvdA zo houden.

Bron: Stemwijzer Professorenwijk-Oost

Wij hopen dat de PvdA zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.

D66: Vergroening van de stad

Allereerst 2 mooie citaten uit het partijprogramma:
(bron: https://leiden.d66.nl/standpunt-over/groen/

1.Vergroening van de stad

We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult. D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen.

2. Bij herinrichting wordt gebied groener (en/of blauwer)

Bij herinrichting van gebieden is het uitgangspunt voor D66 dat de buurt groener en/of blauwer wordt. Dit kan betekenen dat grachten terugkomen of waterbergingen worden aangelegd.

Wij hopen dat D66 zich zal laten inspireren door deze groene standpunten en het Roomburgerpark groen zal houden.