Inrichtingsplan van de gemeente

Inrichtingsplan (26 mei 2020)

Informatiepagina van de gemeente met reactiemogelijkheid

Eindrapport Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg

Handout Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg

Schetsontwerp Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg

Enqueteresultaten

Reacties op het inrichtingsplan

Uitgebreide reactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

Persbericht van de Stichting n.a.v. het plan

Reactie van Helias A. Udo de Haes, Rinny E. Kooi en Dick de Vos: Het inrichtingsplan van het Roomburgerpark en de gevolgen voor de biodiversiteit

Opdracht

Amendement 19.0039 van de Gemeenteraad

Motie 19.0039/01 van het CDA

Participatieleidraad Wijksportpark Roomburg

Reactie van de Vrienden van het Roomburgerpark op de participatieleidraad

Werkgroep 1: 3 februari 2020

Notulen

Bijlage 1: presentatie Albert Vliegenthart (ecoloog)

Bijlage 2: samenvatting open vragen enquete via e-tool

Bijlage 3: samenvatting King for a day, resultaten participatie jeugd

Bijlage 4: opbrengst werkgroep associaties wijk-sport-park

Reactie van de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark n.a.v. 1e werkgroep

Werkgroep 2: 17 februari 2020

Notulen

Bijlage 1: initiatiefvoorstel Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

Werkgroep 3: 3 maart 2020

Notulen

Bijlage 1: presentatie

Nieuw plan voor Roomburgerpark voldoet weer niet

De gemeente heeft weer een nieuw plan gepresenteerd voor een extra hockeyveld in het Roomburgerpark. Zie doemee.leiden.nl .

Dit plan voldoet volgens de Stichting Vrienden van het Roomburgerpark niet aan de voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld: ondanks de groencompensatiemaatregelen (die de Stichting op zichzelf waardeert) is er een negatieve invloed op de biodiversiteit in het park, is er geen sprake van aantoonbare toename van klimaatadaptatie en gaat de ongestoorde parkbeleving achteruit. Bovendien zijn de kosten extreem hoog (minimaal 6,5 miljoen euro) en veroorzaakt het plan veel overlast voor de buurt. Over de gevolgde participatieaanpak is de Stichting niet te spreken: er mocht alleen worden gepraat over plannen die de gemeente had bedacht. 

De Stichting roept de gemeente en de gemeenteraad op de situatie eindelijk onder ogen te zien en pogingen tot aanleg van een vierde veld in het park te staken. Het wordt tijd om te zoeken naar andere manieren om te voldoen aan de hockeybehoefte in Leiden. Wetende dat slechts 43 % van de hockeyende Leidenaren bij Roomburg hockeyt en de meerderheid buiten de gemeentegrenzen ligt het voor de hand oplossingen in regionaal verband te zoeken.  

De huidige coronacrisis toont aan hoe belangrijk openbaar groen is voor het welbevinden van de Leidsche burgers. Het geld zal de gemeente nog hard nodig hebben om de negatieve gevolgen van de huidige crisis te verzachten. Zo’n besluit zal in goede aarde vallen bij de buurtbewoners: negentig procent van de buurtbewoners (gemeten tijdens een buurtenquête in Professorenwijk-Oost) sprak zich in 2018 uit tegen de aanleg van een vierde veld in het park en bij een petitie in 2019 werden ruim vier duizend handtekeningen opgehaald om het park groen te houden en geen vierde veld in het park aan te leggen.  

Wat voorafging 

De gemeente kreeg van de gemeenteraad in een amendement de opdracht een plan voor een vierde hockeyveld te ontwikkelen in/rond het Roomburgerpark, tegelijkertijd daarbij de biodiversiteit en ecologische waarden aantoonbaar te vergroten, verbeteringen op het gebied van klimaatadaptatie door te voeren en de ongestoorde parkbeleving in stand te houden. Mochten deze doelen onverenigbaar blijken dan moet het park volgens het amendement in ieder geval meer worden vergroend. 

Het plan 

In het plan van de gemeente wordt het vierde hockeyveld aangelegd over de huidige speeltuin en het trapveldje en schuift de speeltuin door richting de vijver. Als compensatie voor het groen dat verloren zal gaan is bedacht extra groen aan te leggen op het schoolplein van de Lorentzschool en op het deel van de Van Vollenhovenkade dat langs de school loopt, de beplanting in het park te verbeteren en het maaibeheer aan te passen. Daarnaast voorziet het plan in verkeersafsluitingen op verschillende plekken in de wijk. 

Biodiversiteit, klimaatadaptatie en ongestoorde parkbeleving 

Voorwaarden in het amendement van de gemeenteraad waren: 

  • aantoonbare uitbreiding van biodiversiteit en ecologische waarden 
  • verbetering op het gebied van klimaatadaptatie 
  • instandhouding/verbetering van de ongestoorde en prettige parkbeleving 

Woordvoerder Bert Stemerdink zegt hierover:  

“In het inrichtingsplan van de gemeente wordt nergens aangetoond dat de biodiversiteit toeneemt bij tenuitvoerlegging van dit plan. Er zitten wel een paar positieve groencompensatiemaatregelen in (aangepaste beplanting en maaibeheer), maar we zagen ook aan de tekeningen dat duizenden vierkante meters groen zouden verdwijnen en dat er 67 volwassen bomen gekapt zouden worden. Wij besloten daarom zelf deskundigen in te schakelen en benaderden de biologen Helias A. Udo de Haes en Rinny E. Kooi en natuurdeskundige Dick de Vos van Bomenbond Rijnland. Zij kwamen unaniem tot de conclusie dat de biodiversiteit per saldo niet toeneemt, maar juist achteruit gaat door het plan. 

In het plan wordt ook niet aangetoond dat de klimaatadaptatie toeneemt. Integendeel: het kunstgras van het veld zal juist leiden tot meer hittestress. 

Tot slot zijn we van mening dat de ongestoorde/prettige parkbeleving niet vooruit zal gaan, maar juist achteruit door duizenden vierkante meters groen te laten verdwijnen en midden in het park hoge hekwerken en lichtmasten te plaatsen, om nog maar te zwijgen van de geluidsoverlast die verwacht mag worden van de bezoekers van het vierde veld.” 

Kosten

Het heeft de Stichting verbaasd dat de gemeente meent een plan te kunnen voorleggen aan het College en de gemeenteraad, waar geen kostenplaatje bij zit. En dat in deze barre tijden!  

Hier dan alvast een voorzetje van wat in de werkgroep bekend was. De projectleider van het participatietraject meldde dat de inrichtingskosten ongeveer vijf miljoen euro zullen bedragen. Hij ging hierbij uit van het budget dat al eerder in het haalbaarheidsonderzoek van 2019 was vastgesteld voor scenario 1 “Minimale herschikking”. Hier kunnen bij opgeteld worden 1,5 miljoen euro gederfde opbrengsten van bouwgrond indien er niet gebouwd wordt bij de Lorentzschool (op basis van 2.400 m2 bouwgrond met een geschatte vierkante meterprijs van ruim zeshonderd euro). 

Met deze investering kan het ledental van LHC Roomburg groeien van 1364 leden (laatst bekende ledental, oktober 2018) naar 1522 leden (aantal leden dat volgens het haalbaarheidsonderzoek uit 2019 kan hockeyen op vier velden). Dat is een toename van 158 extra leden die met een investering van 6,5 miljoen kunnen hockeyen: ruim 40.000 euro per extra lid! Dit zijn bedragen waar andere sporten alleen maar van mogen dromen! 

“Cocreatie” 

 In het amendement van de gemeenteraad kreeg de gemeenteraad de opdracht om het participatietraject op basis van coproductie te laten plaats vinden. Dit betekent dat stakeholders samen met de gemeente een plan opstellen. Hoe anders was de praktijk! De deelnemers kregen 2 planvarianten voorgelegd waarover mocht worden gepraat. Andere voorstellen uit het verleden mochten niet worden besproken. Toen de vertegenwoordiger van de Stichting het in zijn hoofd haalde een notitie met ideeën te delen binnen de werkgroep kreeg hij de wind van voren van de werkgroepleider. Dat was niet de bedoeling! Dit was geen cocreatie-werkgroep maar een “kleur ons plan in binnen de lijntjes”-werkgroep. Mede daarom zou de gemeenteraad de nu voorgelegde plannen moeten afkeuren! 

Meer informatie

Lees onze uitgebreide reactie op het plan

Inspraak wil maar niet vlotten

Herkenbaar artikel over inspraak en participatie in Leiden In het Leidsch Dagblad van 25 mei 2020. Ook het Roomburgerpark komt nog even ter sprake. Interessant is het te vermelden dat de gemeenteraad aanstaande vrijdag start met een evaluatie van de participatie rond het Roomburgerpark. Lees het artikel via deze link.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

Atlas leefomgeving lanceert tool check je plek

Wil je een overzicht van de kwaliteit van jouw (toekomstige) leefomgeving. Hoe groen is het er? Hoe is de luchtkwaliteit? Is het lawaaiig en hoe ver zijn de voorzieningen? Handig om te weten als je verhuisplannen hebt. Maar ook als je meer wilt weten over de kwaliteit van je huidige leefomgeving.

Je kunt informatie over je eigen leefomgeving vinden via deze link van Atlas Leefomgeving.

Opvallend vond ik dat de luchtkwaliteit in onze wij zo slecht is. Maar goed dat we nog bomen in het park hebben staan!