Woensdagavond ludieke actie voor behoud van een groen Roomburgerpark!

Op donderdag 20 juni vergadert de gemeenteraad over wel of geen extra kunstgras hockeyvelden in het Roomburgerpark en naast het Trigonterrein aan de Cronesteinkade. De vergadering start 16:00 maar we weten niet hoe laat dit punt op de agenda staat.

Veel wijkbewoners en organisaties, die zich inzetten voor behoud van groen en diversiteit, hebben grote bezwaren tegen meer kunstgras in de wijk. Temeer daar mogelijkheden op vrijkomende sportvelden buiten de wijk niet serieus zijn onderzocht.

Om te laten zien hoe groot zo’n hockeyveld is en hoeveel groen verloren zou gaan met een extra veld, komen wijkbewoners woensdagavond 19 juni vanaf 18:00 naar het Roomburgerpark. Op een afgezet stuk park ter grootte van een hockeyveld houden we daar een gezellige, ludieke bijeenkomst met hapjes en drankjes.

Ben je ook tegen extra kunstgras en wil je dat laten merken? Kom dan woensdag- avond meegenieten van ons mooie wijkpark. We hopen op mooi weer en een mooie opkomst!

Brief aan Groen Links

Hieronder een brief die buurtbewoner Dick Bruinsma stuurde naar de fractievoorzitter van Groen Links. Hij doet dit naar aanleiding van de eerder gepubliceerde antwoorden van Groen Links over het Roomburgerpark in de Stemwijzer Professorenwijk-Oost uit 2018. Wilt u een bijdrage leveren aan een groen en toegankelijk park? Stuur een mail naar roomburgerpark@outlook.nl

De brief

Geachte heer North,

Als buurtbewoner van de Professorenwijk volg ik de plannen voor uitbreiding van de sportterreinen bij het Roomburgerpark. Een uitbreiding die gevolgen heeft voor het huidige Roomburgpark, en dientengevolge zeer omstreden is. Ik begrijp dat dit onderwerp op 20 juni aanstaande opnieuw op de agenda staat. In het licht daarvan zou ik u graag een aantal overwegingen willen meegeven.

Groen Links heeft haar standpunt ten aanzien van deze kwestie desgevraagd als volgt uiteengezet:

Er is nu een proces aan de gang waarbij juist wordt gekeken hoe allerlei functies beter kunnen worden ingepast. Hierbij zijn een autoluwe en groene inrichting, naast sport en sociale samenhang, belangrijke speerpunten. Dat gaat niet lukken wanneer er helemaal niets aan het park op de huidige plek mag veranderen. Creativiteit is nodig, juist om de wijk groen en leefbaar te houden. Het mogelijk verplaatsen van het verkeer en parkeerplaatsen naar de rand van de wijk (Kanaalweg) om juist meer groen te creëren spreekt ons bijvoorbeeld erg aan.

Bron: http://roomburgerpark.nl/roomburgerpark.nl/wat-vindt-de-politiek/

Deze omschrijving doet bij mij een aantal alarmbellen rinkelen. Ik loop het even zin voor zin met u door. De eerste is inleidend en zegt niet heel veel. In de tweede geeft u kort aan dat de gemeente voor een ingewikkelde keuze staat, al zie ik de toegevoegde waarde van sociale samenhang door sport in deze specifieke situatie niet voor me. Ten eerste omdat onze wijk niet bepaald een probleemwijk is waar een gebrek aan sociale samenhang voor problemen zorgt. Ten tweede omdat sport, blijkens een onderzoek nog steeds iets voor de elite is en dat waarschijnlijk ook zal blijven. Inzet van sport in clubverband is kort gezegd niet het middel om sociale samenhang in brede zin te versterken. (https://www.socialevraagstukken.nl/sport-is-nog-steeds-vooral-voor-de-elite/)

De derde zin vind ik erg kort door de bocht en bijna misleidend. Groen Links doet net alsof er geen oplossing mogelijk is zonder aantasting van het park. Terwijl er toch ook alternatieven zijn aangedragen waarin het park ongemoeid worden gelaten. Alternatieven die verder kijken dan de directe omgeving van de sportvelden. Waarbij gebruik van vrijkomende voetbalterreinen wordt genoemd, en waarbij de nieuw te bouwen Ijsbaan 250 meter wordt in plaats van 333 meter. Naar mijn mening dienen die alternatieven ook door uw partij serieus in overweging genomen te worden.

De vierde zin is een waarheid als een koe, die ook van toepassing is op de alternatieven die ik hierboven schetste. Die zijn immers ook creatief, houden de wijk leefbaar en groen. De laatste zin is koren op de molen van Gele Hesjes en proteststemmers die hun heil zoeken bij extreem rechts. Wat Groen Links hiermee namelijk doet is én tegen de buurtwensen in gaan door het park ingrijpend te veranderen, én de buurt parkeermogelijkheid te ontnemen, opdat in uw boekhouding voldaan kan worden aan de groene doelstelling. Dat lijkt mij geen verstandige weg voor uw partij.

Het wordt tijd om de Groene Grens te trekken, roepen we al jaren met zijn allen. Misschien is dit een mooie gelegenheid om dat nu eindelijk eens te doen.

Met vriendelijke groet,

Dick Bruinsma

Besluit Roomburgerpark blijft uit

Leidsch Dagblad 7 juni 2019

Ik plaats onder het artikel nog enkele opmerkingen over het verloop en de uitkomst gisteren.

(Klik op de afbeelding om het artikel te lezen)

Volgens mij is in de vergadering ook de mogelijkheid van een extra veld op Trigonterrein verdwenen. Ik heb niet helemaal helder om welke redenen. Er wordt dus nu alleen nog gepraat over scenario’s met één extra veld (4 velden totaal).

In mijn waarneming hebben niet alleen VVD, maar ook D66 en CDA het voorstel van de gemeente gesteund om een 4e veld in het Roomburgerpark aan te leggen, wel elk met eigen kanttekeningen en opmerkingen.

Daarnaast heb ik de conclusie getrokken dat de PvdA ook tegen de aanleg van een 4e veld in het Roomburgerpark is (niet alleen SP, PS, PvdD en CU).

Er zullen nog 3 moties volgen:

  1. Groen Links wil een motie indienen met meer onderzoek naar de effecten op biodiversiteit in het park, en mogelijk ook met een oproep tot onderzoek naar meer alternatieven.
  2. Partij Sleutelstad wil een motie indienen om het participatieproces door een onafhankelijke partij te laten evalueren.
  3. De VVD wil een motie indienen waarbij een plafond wordt gesteld aan de financiering van extra hockeyvelden uit sportbudget.

20 juni worden de plannen behandeld in de Raad.

Dit is mijn interpretatie. Mochten anderen aanvullingen of opmerkingen hebben, dan stel ik voor een reactie op dit bericht te plaatsen.

Bert Stemerdink
Vrienden van het Roomburgerpark

Over donderdag 6 juni

Donderdag 6 juni worden de plannen voor uitbreiding van de hockeyclub behandeld in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Aanvang 19:30 in het Stadhuis. Wij zouden het fijn vinden als u uw steun voor het groen laat blijken door hier zichtbaar aanwezig te zijn. We zouden om 19:15 willen verzamelen op het Stadhuisplein om gezamenlijk naar binnen te gaan. Hieronder enkele praktische punten:

  1. Als u goed wil laten zien dat u voor het groen bent laat dat dan blijken door een groen shirt of groene blouse aan te trekken.
  2. Het schijnt dat spandoeken zijn toegestaan. Gebruik in dat geval teksten en materialen die goed passen bij het thema groen.
  3. Wij werden getipt dat de hockeyclub donderdag een demonstratie organiseert vlak voor de vergadering (zie het brieffragment hieronder), dus de kans is groot dat voor- en tegenstanders elkaar op het Stadhuisplein ontmoeten. Wij gaan er van uit dat iedereen zich beschaafd gedraagt, maar mocht er zich toch iets vervelends voor doen, reageer dan met een positief gebaar (bijvoorbeeld geef een bloem aan een volwassene of een gezonde appel aan een kind).
  4. Onthoud goed: we zijn niet tegen sport maar voor groen!

We hopen u donderdag te ontmoeten!

Vrienden van het Roomburgerpark

Bijlage: fragment uit een rondschrijven van de hockeyclub